ՀՀ կառավարության երրորդ միջոցառման ներքո տրամադրվող վարկ (Գործում է մինչև միջոցառման ավարտը)

Եթե հանդիսանում եք Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտ, ապա Կառավարության երրորդ միջոցառման շրջանակներում կարող եք դիմել Evocabank՝ վարկի ստացման համար:

ՀՀ կառավարության երրորդ միջոցառման ներքո տրամադրվող վարկ (Գործում է մինչև միջոցառման ավարտը)
Վերադառնալ

Արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկառուները

Հայաստանի ռեզիդենտ իրավաբանական և անհատ ձեռնարկատեր անձիք

Նպատակը

Աշխատավարձի, հարկերի , վարձավճարների տուրքերի և պարտադիր վճարների , կոմունալ վճարումներ , հումքի ձեռքբեորւմ  :

Սահմանաչափերը՝ ըստ ոլորտների

 • Արդյունաբերություն
 • Շինարարություն
 • Տրանսպորտ և կապ
 • Առևտուր 
 • Կացություն և հանրային սննդի կազմակերպում
 • Այլ Ճյուղեր

մինչև 50,000,000 ՀՀ դրամ

Տրամադրման եղանակը

 • անկանխիկ
 • Վարկերը կարող են տրամադրվել միանվագ կամ փուլերով

Մարման ժամկետը

36 ամիս

Մարման եղանակը

«Անուիտետային»

Արտոնյալ ժամանակաշրջան

6 ամիս արտոնյալ ժամանակահատված

Տարեկան տոկոսադրույքը

ՀՀ դրամով 12 % , որը գործելու է 25-րդ ամսից սկսված մայր գումարի մնացորդի վրա :

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

 • Ժամկետանց վարկի դեպքում` օրական 0.015%-ի չափով
 • Ժամկետանց տոկոսագումարների դեպքում` օրական 0.1%-ի չափով

Վարկի ապահովվածության միջոց

 • Ներդրումների աջակցման կենտրոնի պահանջով այլ իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց երաշխավորություններ

Գանձվող վճարներ

Չի կիրառվում

Զգուշացում

 • Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, իսկ ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի Վարկային ռեգիստրում (ինչը հետագայում կարող է խոչընդոտել նոր վարկերի ստացումը):
 • Վարկային պարտավորությունների չկատարման հետևանքով գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, եթե վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավի արժեքը չի բավարարում, ապա մենք (գործող օրենսդրության համաձայն) հնարավորություն ունենք կատարել վարկային պարտավորությունների մարումներ ձեր այլ գույքի հաշվին (առկայության դեպքում):

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`