Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող անհատական վարկեր ըստ պրոդուկտների / Պայմաններ և սակագներ /

Անհատական օգտագործման էլեկտրական ավտոմեքենաների ձեռք բերման վարկ

1. 

Վարկի տրամադրման նպատակը

Վարկը տրամադրվում է անհատական օգտագործման էլեկտրական ավտոմեքենաների ձեռք բերելու նպատակով:

2. 

Ովքեր կարող են դիմել

18 – 63 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 63 տարեկանը կամ առկա է վերոնշյալ պահանջներին բավարարող համավարկառու:

3.

Վարկավորման արժույթը

ՀՀ դրամ

4. 

Վարկավորման գումար

4,000,000 - 50,000,000

5.

Վարկի մարման ժամկետը

36 - 84 ամիս

6. 

Տարեկան տոկոսադրույքներ

Անվանական

Փաստացի

13%

16.82%

7.   

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու համար վճարվող տուգանք

Սպառողական կրեդիտավորման մասին ՀՀ օրենքով կարգավորվող վարկերի դեպքում

Տուգանք չի կիրառվում

Սպառողական կրեդիտավորման մասին ՀՀ օրենքով չկարգավորվող վարկերի դեպքում

Մինչև պայմանագրի գործողության ժամկետի կեսը մարումների ժամանակացույցով սահմանված ամսական վարկի մայր գումարի չափից ավելին մարելու դեպքում վճարում է տուգանք` մարումների ժամանակացույցով սահմանված ամսական վարկի գումարի չափը գերազանցող գումարի 1%-ի չափով:

8. 

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

 • ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0.015%
 • ժամկետանց տոկոսագումարի համար՝ օրական 0.1%

9. 

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

Ձեռք բերվող ավտոմեքենան

Լիազոր մարմնի որոշմամբ կարող է պահանջվել ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորությունների առկայություն

10. 

Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը

Ավտոսրահի իրացման գնի մինչև 80%

11. 

Կանխավճար

Եկամտի վերլուծությամբ՝ նվազագունը 20%

Առանց եկամուտների վերլուծության՝ նվազագունը 50%

12. 

Գանձվող վճարներ

Կոշտ գրավի պայմանագրի վավերացման վճար

15,000 ՀՀ դրամ

Վարկի սպասարկման ընթացքում համաձայնագրերի/թույլտվությունների տրամադրում

5,000 ՀՀ դրամ

13. 

Ապահովագրություն

Պարտադիր յուրաքանչուր տարի վարկի մնացորդի չափով՝ վարկառուի կողմից

14.

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է համաձայն Բանկում գործող կարգի՝

 • 15,000,000 ՀՀ դրամը չգերազանցող վարկի տրամադրման դեպքում առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում,
 • 15,000,000 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկի տրամադրման դեպքում առավելագույնը 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշումների կայացման համար Բանկի կողմից պահանջվող նախնական փաստաթղթերը ամբողջությամբ ներկայացնելուց հետո:
 • Վարկը  տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, գրավի առարկա հանդիսացող գույքի գրավադրման գործընթացն ավարտելուց հետո առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ բանկային հաշվին մուտքագրելու միջոցով:

15. 

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

1. Վարկի տրամադրման դիմում,
2. անձնագիր կամ նույնականացման քարտ, ինչպես նաև սոցիալական քարտ կամ սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք (ընդ որում սոցիալական քարտ և սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք չի պահանջվում, եթե ներկայացվել է նույնականացման քարտ), կարող է պահանջվել նաև ընտանիքի անդամներինը,
3. Եթե վարկառուն ամուսնացած է, ապա ամուսնու/կնոջ 2-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը և ամուսնության վկայական,
4. տեղեկանք փաստացի բնակության վայրից,
5. տեղեկանք աշխատանքի վայրից աշխատավարձի չափի մեծության մասին, որի տրամադրման ժամկետը Բանկին ներկայացման օրվա դրությամբ չպետք է գերազանցի 30 օրացույցային օրը,

6. Հաճախորդի ինքնազբաղված լինելու դեպքում`

 • Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայական կամ պետական ռեգիստրի կողմից տրված՝ քաղվածք գրանցամատյանից,
 • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ), եթե առկա չէ պետական ռեգիստրի վկայականում կամ քաղվածքում,
 • Գործունեության լիցենզիա (առկայության դեպքում)
 • Վերջին 1 տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները

7.  այլ եկամուտների մեծությունը հավաստող տեղեկատվություն (առկայության դեպքում),
8.  տեղեկատվություն՝ երաշխավորող անձի/անց վերաբերյալ /առկայության դեպքում
9.  /ավտոմեքենայի սեփականության իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր, տեխ.անձնագիր կամ ժամանակավոր գրանցման վկայական:

10.

 • Վաճառողի կողմից տրված ավտոմեքենայի գնման համաձայնագիր,
 • կանխավճարի վճարման անդորրագիր,
 • առուվաճառքի պայմանագիր, հաշիվ-ապրանքագիր

11. Բանկի պահանջով այլ փաստաթղթեր: