Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող անհատական վարկեր ըստ պրոդուկտների / Պայմաններ և սակագներ /

Visa Vision վճարային քարտերով տրամադրվող վարկային սահմանաչափ

Ովքեր կարող են դիմել

21-60 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր աշխավարձային ծրագրի համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում կամ Բանկի քարտի միջոցով ստանում են աշխատավարձ (նվազագույնը 1 ամիս):

Արժույթը`

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Սահմանաչափ

ՀՀ դրամ

 100,000 - 5,000,000  

ԱՄՆ դոլար

 200-10,000

Եվրո

 200-10,000

Սահմանաչափի տեսակ

Վերականգնվող` ամսական նվազագույն մարման պահանջով:

Քաղվածքի օր՝
Յուրաքանչյուր ամսվա 1-ը:

Վճարման ժամանակահատված՝
Քաղվածքի օրվանից սկսած  15 օր

Վճարման վերջնաժամկետ՝
Յուրաքանչյուր ամսվա 16-ը (եթե տվյալ ամսվա 16-ը հանդիսանում է ոչ աշխատանքային օր, ապա վերջնաժամկետ է համարվում նախորդ աշխատանքային օրը): 

Մարման սահմանված ժամանակացույցով

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք`

ՀՀ դրամ

16%

ԱՄՆ դոլար

14%

Եվրո

12%

Մարման ժամկետ

Քարտի  գործողության ժամկետով, սակայն  ոչ ավել քան 36 ամիս

Վարկային սահմանաչափի հայտի ուսումնասիրման վճար

0

Գործող վարկային սահմանաչափի ավելացման հայտի ուսումասիրման միջնորդավճար

1,000 ՀՀ դրամ

Տույժեր`

Ամսական նվազագույն վճարը վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.015% օրական

Հաշվեգրված տոկոսները վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.1% օրական

Տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

  • Օվերդրաֆտի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
  • Օվերդրաֆտը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: