Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող անհատական վարկեր ըստ պրոդուկտների / Պայմաններ և սակագներ /

Վարկեր Վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում

Վարկի տրամադրման նպատակը

ա) Հաճախորդների կողմից մինչև 10կՎտ հզորությամբ ֆոտովոլտային համակարգերի ձեռք բերում

բ) Հաճախորդների կողմից արևային ջրատաքացուցիչների ձեռք բերում

Ովքեր կարող են դիմել

18– 63 տարեկան ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող չգազիֆիկացված և գազիֆիկացված համայնքների ֆիզիկական անձինք, որոնց եկամուտների հիմնական աղբյուրը գտնվում է ՀՀ-ում և ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 63 տարեկանը:

Անշարժ գույքի վայրը

ՀՀ չգազիֆիկացված և գազիֆիկացված համայնքներ

Վարկավորման արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկավորման գումար

300,000-3,000,000

Վարկի մարման ժամկետը

Մինչև 96 ամիս

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքներ

 

Անվանական

Փաստացի

Չգազաֆիկացված համայնքներ 

9% 

9.33%

Գազիֆիկացված համայնքներ

11%

11.32%

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու համար վճարվող տուգանք

Տուգանք չի կիրառվում

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0,015 %,
ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0,1 %:

Վարկի մարման ձևը

«Անուիտետային»

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

Երաշխավորություն

Վարկի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ՝ (գումարը փոխանցվում է վաճառողի հաշվեհամարին)

Հաճախորդից Բանկի կողմից գանձվող վճարներ

Բացակայում է

Վարկունակության գնահատում /վարկի հաստատման պայմաններ/                  

Պարզեցված վարկունակության գնահատում համաձայն Ֆիզիկական անձանց անհատական վարկավորման կարգի

Այլ պայմաններ

  • ներգաարդյունավետությունը 15%-ից մեծ, պարզ հետգնումը ծրագրի համար մինչև 15 տարի, (պարզ հետգնումը հաշվարկվում է ըստ էներգակիրների այդ պահին գործող սակագների)
  • էներգաարդյունավետության գնահատում Իրականացվում է ծրագրի կողմից։

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշումների կայացման համար Բանկի կողմից պահանջվող նախնական փաստաթղթերը ամբողջությամբ ներկայացնելուց հետո:

Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում: