Առևտրային հիփոթեքային վարկեր

Բիզնեսն ընդլայնելու համար Ձեր ֆինանսական միջոցները բավարա՞ր չեն, եկե՛ք Evocabank։

Առևտրային հիփոթեքային վարկեր
Վերադառնալ

1.     

Վարկի տրամադրման նպատակը

Վարկը տրամադրվում է առևտրային նշանակության անշարժ գույքի` արտադրական, հասարակական կամ այլ առևտրային տարածքի, շինության (առաջնային և երկրորդային շուկայից) ձեռքբերման, վերանորոգման, արդիականացման կամ կառուցապատման նպատակով: Վերանորոգման և կառուցապատման նպատակով Վարկերի տրամադրման համար հիմք է ընդունվում կատարվելիք ծախսերի նախահաշիվը:

2.     

Ովքեր կարող են դիմել

18- 63 տարեկան ֆիզիկական անձիք։

Վարկառուի տարիքի և վարկի տրամադրման ժամկետի հանրագումարը չի կարող գերազանցել 63 տարին  կամ առկա է նշված պայմանին բավարարող համավարկառու

3.     

Վարկավորման արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո 

4.     

Վարկավորման գումար

Անշարժ գույք ձեռք բերում, Կառուցապատում

10,000,000-120,000,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) 

Վերանորոգում

5,000,000-30,000,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) 

5.     

Վարկի մարման ժամկետը

 

ՀՀ դրամ

Արտարժույթ 

 

Հաստատուն

Լողացող

Հաստատուն

Լողացող

Անշարժ գույք ձեռք բերում, Կառուցապատում

Մինչև 180 ամիս

Մինչև 240 ամիս

Մինչև 180 ամիս

Մինչև 240 ամիս

6.     

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքներ (հաստատուն)[1]

 

 

Փաստացի

ՀՀ դրամ

13.7% - 17%

14․79% - 18.99%

ԱՄՆ դոլար

9.2% - 12%

9.78% - 13.22%

Եվրո

7.2% - 10%

7.62% - 10.98%

7.     

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքներ (լողացող) [2]

ՀՀ դրամ

Սկսած 13.2% - ից (հաստատուն բաղադրիչ` սկսած 4.2%-ից + փոփոխուն բաղադրիչ)

Առավելագույնը 18.53%

ԱՄՆ դոլար

Սկսած 9.2%  - ից (հաստատուն բաղադրիչ` սկսած 8.2%-ից + փոփոխուն բաղադրիչ)

Առավելագույնը 14․63%

Եվրո

Սկսած 7.2%  - ից (հաստատուն բաղադրիչ` սկսած 7.2%-ից + փոփոխուն բաղադրիչ)

8.24% - 12․88%

Լողացող տոկոսադրույքի տատանման առավելագույն և նվազագույն շեմ

+4%

Բանկի կողմից հաճախորդի փոխարեն գույքի ապահովագրություն իրականացնելու դեպքում (իրականացվում է վարկի գործողության երկրորդ տարվանից սկսված)

Անվանական տոկոսադրույք + 0.2%

Լողացող տոկոսադրույքի փոփոխուն բաղադրիչը կսկսի վերանայվել վարկի տրամադրման պահից 12 ամիս ժամանակաշրջանին հաջորդող  առաջին մարման ամսաթվից սկսած և յուրաքանչյուր 6 ամիսը մեկ՝ կիրառելով վերանայման պահին Բանկում գործող (կայքում փաստացի հրապարակված) տոկոսադրույքը։

(Սույն կետով սահմանված տեղեկատվությունը, փոփոխուն բաղադրիչները և վերոնշյալ հղմամբ ներկայացված լողացող տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը պարտադիր պետք է հրապարակվի Բանկի ինտերնետային կայքում):

8.     

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու համար վճարվող տուգանք

Տուգանք չի կիրառվում 

9.     

Վարկային պայմանագրով ամրագրված վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0.015%,

ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0.1%: 

10.    

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

Ձեռք բերվող, վերանորոգվող անշարժ գույք, այլ անշարժ գույք: Կառուցապատման դեպքում հողամասը, որտեղ իրականացվում է անշարժ գույքի  կառուցումը/կառուցվող անշարժ գույքը:

 

11.    

Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը

Առաջնային շուկայից (կառուցապատողից) ձեռք բերում[3]

ՀՀ դրամ` Գնահատված արժեքի մինչև 90% [4]

Արտարժույթ` Գնահատված արժեքի մինչև 70% 

Երկրորդային շուկայից ձեռք բերում

ՀՀ դրամ` Գնահատված արժեքի մինչև 85% [5]

Արտարժույթ` Գնահատված արժեքի մինչև 70% 

Կառուցապատում և վերանորոգում

Գնահատված արժեքի մինչև 70% 

12.    

Ապահովագրություն

Անշարժ գույքի ապահովագրություն-  պարտադիր յուրաքանչուր տարի վարկի մնացորդի չափով:

 

13.    

Վարկի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ

Վերանորոգման և կառուցապատման նպատակով Վարկերը տրամադրվում են միանվագ կամ փուլային, որը սահմանվում է Վարկի տրամադրման որոշումը կայացնող Լիազոր մարմնի կողմից: Վարկը փուլերով տրամադրման դեպքում, փուլերը սահմանվում են` հիմք ընդունելով Հաճախորդի կողմից ներկայացված կատարվելիք ծախսերի նախահաշիվը, վարկի ժամկետը, գումարի չափը, Հաճախորդի վարկունակությունը: 

14.    

Այլ պայմաններ

Անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում Վարկառուն Բանկում մուտքագրում է կանխավճար[6], որը սառեցվում է մինչև վարկի տրամադրումը:

Վարկառուն կարող է  չմուտքագրել կանխավճար, փոխարենը իրականացնելով լրացուցիչ անշարժ գույքի գրավադրում, որի դեպքում Վարկառուին տրամադրվող Վարկի գումարը չպետք է գերազանցի ձեռք բերվող անշարժ գույքի գնահատված շուկայական արժեքը` պահպանելով 70% «Վարկ/գրավ» հարաբերակցությունը:

Առաջնային շուկայից անշարժ գույք ձեռք բերելու դեպքում, որպես կանխավճարը հավաստող փաստաթուղթ, Հաճախորդը կարող է Բանկ ներկայացնել կառուցապատողի կողմից տրամադրված նախավճարի անդորրագիր և/կամ նախավճարների պայմանանագրեր/համաձայնագրեր:

Գնորդի կողմից անշարժ գույքի գնման իրավունքը ձեռք բերելու դեպքում Կառուցապատողի հատուկ հաշվին մուտքագրված միջոցները պետք է գրավադրվեն  հօգուտ Բանկի: 

15.    

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

·      Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշումների կայացման համար Բանկի կողմից պահանջվող նախնական փաստաթղթերը ամբողջությամբ ներկայացնելուց հետո:

·      Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, գրավի առարկա հանդիսացող գույքի գրավադրման գործընթացը ավարտելուց հետո առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

16.    

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

  1. Վարկի տրամադրման դիմում-հայտ,

  2. անձնագիր կամ նույնականացման քարտ ինչպես նաև, սոցիալական քարտ կամ սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք (ընդ որում սոցիալական քարտ և սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք չի պահանջվում, եթե ներկայացվել է նույնականացման քարտ),

  3. ամուսնության վկայական (առկայության դեպքում),

  4. անչափահաս երեխաների ծննդյան վկայական (առկայության դեպքում),

  5. տեղեկանք աշխատանքի վայրից աշխատավարձի չափի մեծության մասին,որի տրամադրման ժամկետը Բանկին ներկայացման օրվա դրությամբ չպետք է գերազանցի 30 օրացույցային օրը,

  6. Հաճախորդի ինքնազբաղված լինելու դեպքում`

·          Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայական կամ պետական ռեգիստրի կողմից տրված՝ քաղվածք գրանցամատյանից,

·          Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ), եթե առկա չէ պետական ռեգիստրի վկայականում կամ քաղվածքում, Գործունեության լիցենզիա (եթե առկա է)

·          Վերջին 1 տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները`

  7. այլ եկամուտների մեծությունը հավաստող տեղեկատվություն (առկայության դեպքում),

  8. ձեռք բերվող անշարժ գույքի գնահատման հաշվետվություն,

  9. վաճառվող կամ վերանորոգվող անշարժ գույքի սեփականության վկայականը,

 10.վաճառվող անշարժ գույքի ձեռք բերման հիմքերը (պահանջի դեպքում),

 11.անշարժ գույքի սեփականատերերի անձնագրերը,

 12.տեղեկատվություն՝ երաշխավորող անձի/անց վերաբերյալ (առկայության դեպքում)

 13.Վերանորոգման դեպքում կատարվելիք ծախսերի նախահաշիվ,

 14.Կառուցապատման դեպքում՝

                ·      կատարվելիք ծախսերի նախահաշիվ,

                ·      հողամասի սեփականության վկայական,

                ·      կառուցապատման թույլտվություն,

                ·      կառուցվող անշարժ գույքի նախագիծ:

 15.Բանկի պահանջով այլ փաստաթղթեր: 

[1] Բանկի կողմից հաճախորդի փոխարեն գույքի ապահովագրություն իրականացնելու դեպքում (իրականացվում է վարկի գործողության երկրորդ տարվանից սկսված)՝ նշված տոկոսադրույք + 0.2%:
[2] Բանկի կողմից հաճախորդի փոխարեն գույքի ապահովագրություն իրականացնելու դեպքում (իրականացվում է վարկի գործողության երկրորդ տարվանից սկսված)՝ նշված տոկոսադրույք + 0.2%:
[3] Անավարտ շինության դեպքում /Կառուցապատողից ձեռբերման դեպքում/ որպես գրավի արժեք հանդիսանում է կառուցապատողի կողմից տրամադրված տեղեկանքում և հետագայում առուվաճառքի պայմանագրում նշված առուվաճառքի գինը
[4] Եթե հաճախորդը ունի արտարժույթով վարկ, ապա Գնահատված արժեքի մինչև 70 %:
[5] Եթե հաճախորդը ունի արտարժույթով վարկ, ապա Գնահատված արժեքի մինչև 70 %:
[6] Գույքի ձեռքբերման գնի և վարկի գումարի տարբերության չափով

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`