Ավանդի գրավով ապահովված վարկային սահմանաչափ

Մի՛ օգտագործեք կուտակված խնայողությունները․ Ձեր ֆինանսական խնդիրները կարգավորելու համար մենք ավելի շահավետ տարբերակ ունենք։

Ավանդի գրավով ապահովված վարկային սահմանաչափ
Վերադառնալ

Ովքեր կարող են դիմել

Բանկի ավանադատու հանդիսացող հաճախորդներ :

Սահմանաչափ

Ներդրված ավանդի  մինչև 90%

Սահմանաչափի տեսակ

Վերականգնվող` ամսական նվազագույն մարման պահանջով (Օվերդրաֆտ)

Մարման գրաֆիկով վարկ

Վարկի մարման ձևը

Վարկառուն պարտավորվում է վճարել նախորդ ամսվա ընթացքում օգտագործված սահմանաչափի 5%-ը /նվազագույնը` 5,000 ՀՀ դրամ/+կուտակված %  մինչև քաղվածում նշված վերջնաժամկետը:

«Անուիտետային»
«Զսպանակաձև»
«Միանգամյա»

Սահմանաչափի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Արժույթը`

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ, ՌԴ ռուբլի

Անվանական տոկոսադրույք`

Ավանդի տոկոսադրույք գումարած 2 %

Մարման ժամկետ

Մինչև ժամկետային ավանդի պայմանագրի ժամկետի ավարտը

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

Ներդրված ավանդը: 

Բանկի կողմից գանձվող միջնորդավճարներ

Վարկի գումարի կանխիկացման դեպքում գանձվում է կանխիկացման վճար՝ համաձայն Բանկում գործող սակագների

Տույժեր`

Ամսական նվազագույն վճարը վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.015% օրական

Հաշվեգրված տոկոսները վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.1% օրական

Վարկունակության գնահատում /վարկի հաստատման պայմաններ/

Վարկի տրամադրման անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում

ներկայացման պահին դասակարգված վարկերի բացակայությունը

Այլ պայմաններ

Վարկը տրամադրվում է գրավ դրվող դրամական միջոցի արժույթով

Տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է 1 (մեկ) օրվա ընթացքում:

Վարկը տրամադրվում է դրական որոշման դեպքում, առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`