Երաշխավորությամբ ապահովված անհատական վարկեր

Նոր գաղափարները կյանքի կոչելու համար գումա՞ր է անհրաժեշտ, Evocabank-ի հետ Ձեր ոչ մի գաղափար ու միտք անկատար չի մնա։

Երաշխավորությամբ ապահովված անհատական վարկեր
Վերադառնալ

Վարկի տրամադրման նպատակը

Վարկը տրամադրվում է անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված, ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) պատվիրման կամ ձեռքբերման նպատակով:

Ովքեր կարող են դիմել

18– 63 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 63 տարեկանը կամ առկա է վերոնշյալ պահանջներին բավարարող համավարկառու:

Վարկավորման արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկավորման գումար 

ՀՀ դրամ

1,000,000 – 5,000,000

ԱՄՆ դոլար

2,000 –10,000

Եվրո

1,500-8,000

Վարկի մարման ժամկետը

36 ամիս

ՀՀ դրամ

1,000,000-2,000,000

ԱՄՆ դոլար

2,000-4,000

Եվրո

1,500-3,000

36-60 ամիս

ՀՀ դրամ

2,000,001-5,000,000

ԱՄՆ դոլար

4,001-10,000

Եվրո

3,001-8,000

Տարեկան տոկոսադրույքներ

 

ԱՆվանական

Առավելագույն փաստացի

ՀՀ դրամ

18%

20.59%

ԱՄՆ դոլար

15

17.08%

Եվրո

14%

15.93%

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու համար վճարվող տուգանք

Տուգանք չի կիրառվում

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0,015 %,
ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0,1 %: 

Վարկի տրամադրման եղանակը

ՀՀ դրամ

Կանխիկ կամ Անկանխիկ

 

 

ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Անկանխիկ` Քարտային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

 

 

 

Վարկի վերադարձելության ապահովման միջոցները 

 1,000,001-3,000,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույնը 1 (մեկ) ֆիզիկական կամ 1 (մեկ) իրավաբանական  անձի երաշխավորություն:

2,000-6,000 ԱՄՆ դոլար

1,500-5,000 Եվրո

3,000,001-5,000,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույնը 2 (երկու) անձի երաշխավորություն:

6,001-10,000 ԱՄՆ դոլար

5,001-8,000 Եվրո

Գանձվող վճարները

Վարկային հաշվի սպասարկման վճար 2 %, գանձվում է միանվագ վարկի տրամադրման պահին

Վարկի գումարի կանխիկ ստացման դեպքում - գանձվում է կանխիկացման վճար` ըստ Բանկում գործող սականգների:

Վարկունակության գնահատում /վարկի հաստատման պայմաններ/

1,000,001-2,000,000 ՀՀ դրամ ներառալ կամ համարժեք այլ արտարժույթով գումարի չափով վարկերի դեպքում իրականացվում է պարզեցված վարկունակության գնահատում համաձայն Ֆիզիկական անձանց անհատական վարկավորման կարգի

2,000,000 ՀՀ դրամ գումար կամ համարժեք այլ արտարժույթով գերազանցող վարկերի համար իրականացվում է պարզեցված վարկունակության գնահատում, սակայն OTI գործակիցը չպետք է գերազանցի 45%

Անկախ վարկի գումարից «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ից ստացված տեղեկատվության համաձայն Հաճախորդի կամ երաշխավորներից որևէ մեկի  FICO (սքորը) պետք է լինի  540 և բարձր:

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշումների կայացման համար Բանկի կողմից պահանջվող նախնական փաստաթղթերը ամբողջությամբ ներկայացնելուց հետո:

Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, վարկավորման և երաշխավորության պայմանագրերը/համաձայնագրերը կնքելուց հետո 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Այլ պայմաններ

Արտարժութային վարկերը տրամադրվում են վճարային քարտի միջոցով:

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`