Օվերդրաֆտ վճարային քարտով

Վարկային սահմանաչափերից օգտվելն այսօր դարձել է չնախատեսված ծախսերը հոգալու ամենահարմար և արագ տարբերակը։ Ամսական նվազագույն մարման պահանջով վարկային սահմանաչափ՝ Evocabank-ից։

Օվերդրաֆտ վճարային քարտով
Վերադառնալ

Տրամադրման նպատակը

Անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված, ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) պատվիրման կամ ձեռքբերման նպատակով:

Ովքեր կարող են դիմել

21-60 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր հանդիսանում են բանկի քարտապան հաճախորդ:

Սահմանաչափ

Նվազագույնը` 100,000 ՀՀ դրամ, 200 ԱՄՆ դոլար, 200 Եվրո, իսկ առավելագույնը` 3,000,000 ՀՀ, 6,000 ԱՄՆ դոլար, 6,000 Եվրո,

Սահմանաչափի տեսակ

Վերականգնվող` ամսական նվազագույն մարման պահանջով

Սահմանաչափի տրամադրման եղանակ

Վարկային սահմանաչափը տրամադրվում է Բանկի վճարային քարտերի միջոցով:

Արժույթը`

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Անվանական տոկոսադրույք`

ՀՀ դրամ` 18 %, ԱՄՆ դոլար` 16%, Եվրո` 16%

Փաստացի տոկոսադրույք

17.28 - 20.62%

Արտոնյալ ժամանակահատված

Չի տրամադրվում

Մարման ժամկետ

36 ամիս:

Ամսական նվազագույն մարման պահանջ

Քարտապանը պարտավորվում է վճարել նախորդ ամսվա ընթացքում օգտագործված սահմանաչափի 5%-ը /նվազագույնը` 5,000 ՀՀ դրամ/+կուտակված %  մինչև քաղվածում նշված վերջնաժամկետը: Ամիս է սահմանվում յուրաքանչյուր ամսվա 1-ից մինչ հաջորդ ամսվա 1-ը ընկած ժամանակահատվածը:

Քաղվածքի օր`

Յուրաքանչյուր ամսվա 1--ը

Վճարման ժամկետ` սկսած քաղվածքի օրվանից`

15 օր (Վերջնաժամկետ է համարվում յուրաքանչյուր ամսվա 16-ը)

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

Ամսական նվազագույն վճարը վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.015% օրական

Հաշվեգրված տոկոսները վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.1% օրական

Վարկային սահմանաչափի հայտի ուսումնասիրման վճար

2.000 ՀՀ դրամ

Վարկունակության գնահատում /վարկի հաստատման պայմաններ/

Վարկի տրամադրման անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում (վարկային պատմության առկայության դեպքում) վերջին 12 ամսում հսկվող և ավելի խիստ դասով դասկարգված վարկերի բացակայությունը, հայտի ներկայացման պահին ժամկետանց կամ դասակարգված վարկերի բացակայությունը (ներառյալ երաշխավորությունները), վերջին 12 ամսում ժամկետանց օրերի թիվը չի գերազանցում 30 օրը:Դիմելու պահին հայտատուի առանց գրավի ապահովության վարկերի համախառն մնացորդը չի գերազանցում 3 մլն ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը: Դիմելու պահին հայտատուի առանց գրավի ապահովության վարկերի քանակը չի գերազանցում 3 վարկը:

Հաճախորդը չպետք է ունենա գործող Single touch կամ shopping card վարկ:

Նույն հասցեում գրանցված հաճախորդներին տրամադրվում է առավելագույնը երկու վարկ /single touch կամ shopping card/, իսկ առցանց տրվող վարկերի գումարային սահմանաչափը չի կարող գերազանցել 3.000.000 դրամը կամ համարժեք արտարժույթը: Եթե տվյալ հասցեում գրանցված մյուս վարկառուն ժամկետանց է  կամ վարկը վերցրել է նախորդ 30 օրվա ընթացքում կամ առկա է հաստատված վարկային հայտ, որը դեռևս չի տրամադրվել հաճախորդին, ապա նոր հայտը կմերժվի:

FICO սքոր ունեցող և ՆՈՐՔ տեղեկատվական համակարգում գրանցված եկամուտ չունենալու կամ ուժային կառույցների աշխատող չհանդիսանալու դեպքում, հայտատուների FICO սքորի նվազագույն շեմը սահմանվում է 570 միավոր, իսկ վարկավորման առավելագույն չափը` 1.000.000 ՀՀ դրամ, 2.000 ԱՄՆ դոլար կամ 1.500 Եվրո:

Հաճախորդը ՆՈՐՔ տեղեկատվական համակարգում վերջին 6 ամսում գրանցված եկամուտ ունենալու կամ ուժային կառույցների աշխատող հանդիսանալու դեպքում կարող է վարկավորվել, եթե FICO սքորը կազմում է 520 և ավել կամ բացակայում է, իսկ վարկավորման առավելագույն չափը սահմանվում է 1.000.000 ՀՀ դրամ, 2.000 ԱՄՆ դոլար կամ 1.500 Եվրո: Եթե վարկառուն հանդիսանում է ուժային կառույցի աշխատակից, ապա նա պետք է աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկանքով ներկայանա բանկի ցանկացած մասնաճյուղ, որտեղ բանկի աշխատակցի կողմից աշխատավարձի չափը պետք է մուտքագրվի ՀԾ Բանկ համակարգ:

Եթե հայտատուն Բանկում ունեցել է վերջին 24 ամսվա ընթացքում մարված առցանց տրամադրվող վարկ, ապա նա կարող է վարկավորվել մարված առավելագույն վարկի գումարի չափով, բացառությամբ, եթե չի բավարարում 1-րդ, 3-րդ և 4-րդ կետերին:

Վարկային հայտը 1,000,000 ՀՀ դրամը, 2.000 ԱՄՆ դոլարը կամ 1.500 եվրո-ն գերազանցելու դեպքում վարկի առավելագույն սահմանաչափը որոշվում է՝

Եթե հայտատուն ունի ՆՈՐՔ տեղեկատվական համակարգում վերջին 6 ամսում գրանցված եկամուտ կամ հանդիսանում է ուժային կառույցի աշխատակից, FICO սքորը կազմում է 570 և ավել, նոր վարկի առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել (բոլոր գործող վարկերի (առանց հիփոթեքային վարկերի) + նոր վարկի գծով մարումներ)/(զուտ եկամուտ - հիփոթեքային վարկերի մարում) հարաբերակցության 40%-ի և զուտ եկամուտի տասնապատիկի նվազագույնը:

Եթե հայտատուն հանդիսանում է Բանկի ավանդատու, ապա նոր վարկի առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել ներդրված ավանդի գումարը /վարկունակության գնահատման այլ չափորոշիչներ չեն կիրառվում/:

Տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է 1 (մեկ) օրվա ընթացքում:

Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`