Գույքի գրավով ապահովված անհատական վարկ (վարկունակության գնահատմամբ)

Շտապ գումա՞ր է անհրաժեշտ ընթացիկ ծախսերը հոգալու համար, և ցածր տոկոսադրույքով վարկատեսա՞կ եք փնտրում։ Եկե՛ք Evocabank։

Գույքի գրավով ապահովված անհատական վարկ (վարկունակության գնահատմամբ)
Վերադառնալ

1.     

Վարկի տրամադրման նպատակը

Վարկը տրամադրվում է անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված, ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) պատվիրման կամ ձեռքբերման նպատակով:

2.     

Ովքեր կարող են դիմել

18– 63 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 63 տարեկանը կամ առկա է վերոնշյալ պահանջներին բավարարող համավարկառու:

3.     

Վարկավորման արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

4.     

Վարկավորման գումար

ՀՀ դրամ

1,500,000 – 50,000,000

ԱՄՆ դոլար

3,000-100,000

Եվրո

3,000-80,000

5.     

Վարկի մարման ժամկետը

Անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում

24- 84 ամիս

Շարժական գույքի գրավադրման դեպքում

24-60 ամիս

6.     

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքներ

ՀՀ դրամ

Անշարժ գույքի դեպքում

Մինչև 36 ամիս

 

Վարկ/գրավ մինչև 50%

 

Վարկ/գրավ

51-70%

16% - 17% 

17.5% - 18.5%

Մինչև 84 ամիս

Վարկ/գրավ մինչև 50%

Վարկ/գրավ

51-70%

17% - 18%

18.5% - 19.5%

Ավտոմեքենայի դեպքում

18% -19%

ԱՄՆ դոլար

Անշարժ գույքի դեպքում

 

Վարկ/գրավ

մինչև 50%

Վարկ/գրավ

51%-70%

10.5%

11.5%

Ավտոմեքենայի դեպքում

14.5%-16.5%

ԵՎՐՈ

Անշարժ գույքի դեպքում

 

Վարկ/գրավ

մինչև 50%

Վարկ/գրավ

51%-70%

9.5%

10.5%

Ավտոմեքենայի դեպքում

13.5%

7.     

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու համար վճարվող տուգանք

Սպառողական կրեդիտավորման մասին ՀՀ օրենքով կարգավորվող  վարկերի դեպքում

Տուգանք չի կիրառվում

Սպառողական կրեդիտավորման մասին ՀՀ օրենքով չկարգավորվող  վարկերի դեպքում

 

Մինչև պայմանագրի գործողության ժամկետի կեսը մարումների ժամանակացույցով սահմանված ամսական վարկի մայր գումարի չափից ավելին մարելու դեպքում վճարում է տուգանք` մարումների ժամանակացույցով սահմանված ամսական վարկի գումարի չափը գերազանցող գումարի 1%-ի չափով:

Արտարժութային վարկերի դեպքում տուգանք չի կիրառվում

8.     

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0.015%,

ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0.1%:

9.     

Վարկի տրամադրման եղանակը

ՀՀ դրամ

Անկանխիկ

ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ

Անկանխիկ` Քարտային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

10.    

Վարկի վերադարձելության ապահովման միջոցները

Անշարժ կամ շարժական գույք:

Շարժական գույքի գրավադրման դեպքում գրավի առարկա կարող են հանդիսանալ.

·          ռուսական արտադրության մինչև 3 տարվա վաղեմության ավտոմեքենաները,

·          ոչ ռուսական արտադրության մինչև 7 տարվա վաղեմության ավտոմեքենաները:

·          Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը Անշարժ գույքի դեպքում 40% իսկ շարժական գույքի դեպքում 30% գերազանցելու պարագայում  բացի  անշարժ կամ շարժական գույքի գրավադրումից վարկառուից պահանջվում է նաև՝  առնվազն մեկ ֆիզիկական կամ իրավաբանական  անձի երաշխավորություն

11.    

Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը 

Անշարժ գույքի գրավադրման  դեպքում

ՀՀ դրամ

Գույքի գնահատված արժեքի մինչև 70%

ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ

Գույքի գնահատված արժեքի մինչև 70%

Շարժական գույքի գրավադրման դեպքում

Գույքի գնահատված արժեքի մինչև 50%

12.    

Ապահովագրություն

Ավտոմեքենայի ապահովագրություն -  պարտադիր յուրաքանչուր տարի վարկի մնացորդի չափով

13.    

Գանձվող վճարները

Վարկի գումարի կանխիկացման դեպքում,  գանձվում է կանխիկացման վճար` ըստ Բանկում գործող սակագների:

14.    

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

·    Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշումների կայացման համար Բանկի կողմից պահանջվող նախնական փաստաթղթերը ամբողջությամբ ներկայացնելուց հետո:

·    Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, գրավի առարկա հանդիսացող գույքի գրավադրման գործընթացը ավարտելուց հետո առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

15.    

Այլ պայմաններ

Արտարժութային վարկերը տրամադրվում են վճարային քարտի միջոցով:

ՀՀ դրամով տրամադրվող վարկերը մուտքագրվում են Բանկային հաշվեհամարին

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`