Գույքի գրավով ապահովված անհատական վարկ (առանց եկամուտների)

Գույքի գրավով ապահովված վարկեր՝ առանց եկամուտները հավաստող փաստաթղթերի պահանջի:

Գույքի գրավով  ապահովված անհատական վարկ (առանց եկամուտների)
Վերադառնալ

Վարկի տրամադրման նպատակը

Վարկը տրամադրվում է ՝ առանց եկամուտների հավաստման պահանջի անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված, ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) պատվիրման կամ ձեռքբերման նպատակով:

Ովքեր կարող են դիմել

18–63 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք։

Վարկառուի տարիքի և վարկի տրամադրման ժամկետի հանրագումարը չի կարող գերազանցել 63 տարին, կամ առկա է նշված պայմանին բավարարող համավարկառու:

Վարկավորման արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո,

Վարկավորման գումար

ՀՀ դրամ

1,500,000 – 10,000,000

ԱՄՆ դոլար և Եվրո

3,000 – 20,0000

Վարկի մարման ժամկետ

24-84 ամիս

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքներ

 

Վարկ/Գրավ մինչև 30 %

Վարկ/Գրավ 31 % մինչև 50 %

Առավելագույն փաստացի

ՀՀ դրամ

18-19%

19-20%

19.05-24%

ԱՄՆ դոլար

12.5%

13.5%

13.31-15.68%

Եվրո

11.5%

12.5%

12.19-14.53%

Վարկի տրամադրման եղական

ՀՀ դրամ

Անկանխիկ

ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ

Անկանխիկ` Քարտային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու համար վճարվող տուգանք

Մինչև 15 000 000 ՀՀ դրամ գումարի վարկեր

Տուգանք չի կիրառվում

15 000 000 ՀՀ դրամ գումարը գերազանցող վարկեր

Մինչև պայմանագրի գործողության ժամկետի կեսը մարումների ժամանակացույցով սահմանված ամսական վարկի մայր գումարի չափից ավելին մարելու դեպքում վճարում է տուգանք` մարումների ժամանակացույցով սահմանված ամսական վարկի գումարի չափը գերազանցող գումարի 1 %-ի չափով:

 

Արտարժույթի դեպքում
Տուգանք չի կիրառվում

Վարկային պայմանագրով ամրագրված վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0,015 %,
ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0,1 %: 

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոցները

Երևան, Լոռի, Շիրակի և Կոտայքի մարզերում գտնվող անշարժ գույք. բնակարան, տարածք /բացառությամբ արտադրական տարածքների/:

Բացի  անշարժ գույքի գրավադրումից վարկառուից պահանջվում է նաև՝  առնվազն մեկ ֆիզիկական կամ իրավաբանական  անձի երաշխավորություն:

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

գույքի գնահատված արժեքի 50%-ը

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

·        Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշումների կայացման համար Բանկի կողմից պահանջվող նախնական փաստաթղթերը ամբողջությամբ ներկայացնելուց հետո:

·        Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, գրավի առարկա հանդիսացող գույքի գրավադրման գործընթացը ավարտելուց հետո առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Այլ պայմաններ

·        Վարկառուն և գրավատուն պետք է լինի նույն անձը, իսկ տարբեր անձանց դեպքում պետք է լինեն համատեղ տնտեսություն վարող անձինք (նույն տանիքի տակ բնակվող անձինք):

·        Արտարժութային վարկերը տրամադրվում են վճարային քարտի միջոցով:

·        ՀՀ դրամով տրամադրվող վարկերը մուտքագրվում են Բանկային հաշվեհամարին

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

1.     վարկի տրամադրման դիմում-հայտ

2.     անձնագիր կամ նույնականացման քարտ ինչպես նաև, սոցիալական քարտ կամ սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք (ընդ որում սոցիալական քարտ և սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք չի պահանջվում, եթե ներկայացվել է նույնականացման քարտ) /նաև ընտանիքի անդամների և երաշխավորություն տրամադրող անձի/

3.    ամուսնության վկայական /առկայության դեպքում/

4.     տեղեկատվություն՝ երաշխավորող անձի/անց վերաբերյալ,

5.    գրավադրվող գույքի  փաստաթղթերը

6.    տեղեկանք գրավադրվող անշարժ գույք/ի/երի հասցեում հաշվառված անձանց վերաբերյալ (3-րդ ձև),

7.     գրավադրվող գույքի գնահատման հաշվետվություն

8.    համապատասխան գրավի պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ  փաստաթղթեր,

9.    անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր:

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`