Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

Transfer Card

Մատուցվող ծառայություն

ArCa Transfer AMD

ArCa Transfer USD

ArCa Transfer EUR

ArCa Transfer RUB

Քարտի տրամադրում

0

0

0

0

Քարտի տարեկան սպասարկում

0

0

0

0

Լրացուցիր քարտի տրամադրում

0

0

0

0

Լրացուցիչ քարտի տարեկան սպասրկում

0

0

0

0

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան %

- Մինչև 5 մլն ՀՀ դրամ

0

0

0

0

- 5 մլն ՀՀ դրամ և ավել

1%

0

0

0

Քարտերով կանխիկի տրամադրում Բանկի ATM-ով և POS-ով*

0 %

0 %

0 %

0 %

Քարտերով կանխիկի տրամադրում ՙԱրՔա՚ համակարգի այլ բանկերի ATM-ով և POS-ով

0.8 %

0.8 %

0.8 %

0.8 %

Բանկի և այլ բանկերի POS-ով անկանխիկ գործարքների իրականացում

0

0

0

0

Քարտի գործողության կասեցում

0

0

0

0

Քարտի գործողության ապակասեցում

1.000 ՀՀ դրամ

1.000 ՀՀ դրամ

1.000 ՀՀ դրամ

1.000 ՀՀ դրամ

Քարտի վերաթողարկում գործողության ժամկետը ավարտվելու դեպքում

0

0

0

0

Քարտի վերաթողարկում կորստի կամ վնասվելու դեպքում

1.000 ՀՀ դրամ

1.000 ՀՀ դրամ

1.000 ՀՀ դրամ

1.000 ՀՀ դրամ

PIN ծածկագրի գեներացման հայտ

1.000 ՀՀ դրամ

1.000 ՀՀ դրամ

1.000 ՀՀ դրամ

1.000 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի ամսական քաղվածքի տրամադրում

0

0

0

0

Քարտային հաշվի քաղվածքի տրամադրում 1 ամսից ավել ժամանակահատվածի համար [1]

1.000 ՀՀ դրամ

1.000 ՀՀ դրամ

1.000 ՀՀ դրամ

1.000 ՀՀ դրամ

Քարտից քարտ փոխանցումներ www.arca.am  կայքի և բանկոմատների միջոցով

- «ԱրՔա»  համակարգի  անդամ հանդիսացող այլ  բանկերի հաճախորդների օգտին

0.5%

0.5%

0.5 %

0.5 %

Գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրությունների ստացում

Մինչև 5,000 ՀՀ դրամ գործարքներ[2]

20 ՀՀ դրամ

20 ՀՀ դրամ

20 ՀՀ դրամ

20 ՀՀ դրամ

5,000 ՀՀ դրամը գերազանցող գործարքներ

0

0

0

0

Գերածախսի գծով տույժեր

20 % տարեկան

20 % տարեկան

20 % տարեկան

20 % տարեկան

* ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով քարտերից և քարտային հաշիվներից կանխիկացման միջնորդավճարը կազմում է 0.5%
[1] Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ

[2] Սակագինը գործում է նաև գործարքի մերժման դեպքում ուղարկված SMS հաղորդագրության համար՝ անկախ գործարքի գումարի չափից: