Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ

Առաջարկում ենք բացել առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ, որոնք նախատեսված են անկանխիկ ոսկու հաշվառման համար: Այս ցպահանջ հաշիվները հնարավորություն են ընձեռում խնայողություններ կատարել անկանխիկ ոսկով, ինչպես նաև ավելացնել դրանք՝ միջազգային շուկայում ոսկու գնի բարձրացման շնորհիվ:
Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ

Հիմնական պայմաններ

 • Հաշիվներ ենք բացում ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների համար, միայն 999.9 հարգի ոսկով, առանց նվազագույն մնացորդի պահանջի: Մեզ մոտ կարելի է գնել անկանխիկ ոսկի՝ սկսած 31 գրամից (ոսկու գնանշումը կատարվում է գրամով): Մեր կայքում հրապարակվում են ոսկու գնանշման օրական տվյալները, որոնք փոփոխվում են՝ կախված միջազգային շուկաներում ոսկու գնից:
 • Հաշիվներում անկանխիկ ոսկին հաշվառում ենք դրամով` ՀՀ Կենտրոնական բանկի հայտարարած հաշվարկային գնով և կշռային (գրամային) արտահայտությամբ՝ 0.01 գրամ ճշտությամբ կամ տրոյական ունցիաներով՝ 0.001 տրոյական ունցիա ճշտությամբ (մեկ տրոյական ունցիան հավասար է 31.10348 գրամի):
 • Մետաղական հաշիվ/ներ բացելիս ղեկավարվում ենք ՀՀ օրենսդրությամբ, ՀՀ Կենտրոնական բանկի նորմատիվ ակտերով, որոշումներով, մեր ներքին իրավական ակտերով:
 • Հաշիվներ բացելու համար կարող եք դիմել մեր Գլխամասային գրասենյակ և ցանկացած մասնաճյուղ: Մետաղական հաշիվների սպասարկման, գործառնությունների կատարման սակագներին և պայմաններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
 • Այս հաշիվներով կարող ենք իրականացնել հետևյալ գործառնությունները՝
  • հաշվի համալրում՝ բանկից անկանխիկ ոսկի գնելու և այն հաշվին մուտքագրելու, ինչպես նաև ձեր կամ այլ անձի՝ նույն բանկում կամ այլ բանկում առկա մետաղական հաշվից անկանխիկ ոսկի փոխանցելու միջոցով,
  • հաշվի ելքագրում՝ հաշվին առկա անկանխիկ ոսկին բանկին վաճառելու, ինչպես նաև ձեր կամ այլ անձի՝ նույն բանկում կամ այլ բանկում առկա մետաղական հաշվին անկանխիկ ոսկի փոխանցելու միջոցով:
 • Մետաղական հաշիվները կարող են գրավադրվել:
 • Հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝

Իրավաբանական անձանց դեպքում`

 • Դիմում՝ մեր ձևանմուշի համաձայն:
 • Կանոնադրություն (ոչ ռեզիդենտների դեպքում՝ կանոնադրություն կամ փոխարինող այլ փաստաթուղթ):
 • Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայական (ոչ ռեզիդենտների դեպքում՝ տվյալ երկրի գրանցող պետական մարմնի կողմից տրված վկայական և գրանցման երկրի համապատասխան մարմնի կողմից տրված հարկային մարմիններում հաշվառված փաստաթուղթ):
 • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ), եթե առկա չէ պետական ռեգիստրի վկայականում:
 • Գործադիր մարմնի ղեկավար/ների, գլխավոր հաշվապահի անձնագրերը կամ նույնականացման քարտերը, ինչպես նաև քաղվածքներ պաշտոնների նշանակման հրամաններից, եթե պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականում ղեկավարի վերաբերյալ տվյալները բացակայում են (ոչ ռեզիդենտների դեպքում՝ գործադիր մարմնի ղեկավար/ների, անձնագիր/ները և իրավասու մարմնի կողմից պաշտոնների նշանակման վերաբերյալ որոշումները):
 • Հաշվի կարգադրիչների անձնագրերը կամ նույնականացման քարտերը:
  Կանոնադրական կապիտալում 10% և ավելի բաժնեմաս ունեցող անձանց/իրական շահառուների նույնականացման համար անհրաժեշտ են՝ Եթե իրական շահառուն ֆիզիկական անձ է, ապա անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենները: Եթե իրական շահառուն իրավաբանական անձ է, ապա տվյալ իրավաբանական անձի այս տեղեկատվության 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կետերով պահանջվող փաստաթղթերի (ոչ ռեզիդենտների դեպքում՝ միայն 2-րդ և 3-րդ կետերով պահանջվող փաստաթղթերի) պատճենները:
 • Մեր պահանջով այլ փաստաթղթեր:

Անհատ ձեռնարկատերի դեպքում`

 • Դիմում՝ մեր ձևանմուշի համաձայն:
 • Անձնագիր կամ նույնականացման քարտ:
 • Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայական (բացակայության դեպքում՝ քաղվածք պետական ռեգիստրից):
 • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ), եթե առկա չէ պետական ռեգիստրի վկայականում:
 • Ստորագրության նմուշի քարտ: Առանց կնիքի գործող անհատ ձեռնարկատերի դեպքում, ստորագրության և նմուշի քարտում կատարվում է համապատասխան գրառում՝ կնիքի բացակայության վերաբերյալ:
 • Մեր պահանջով այլ փաստաթղթեր: