Իրավական ակտեր

Կանոնակարգեր և այլ իրավական ակտեր

 1. Կանոնակարգ1 «Բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի գրանցումն ու լիցենզավորումը, բանկերի մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի ղեկավարների որակավորումը և գրանցումը»
 2. Կանոնակարգ 2 «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները»
 3. Կանոնակարգ 3 «Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը»
 4. Կանոնակարգ 7 «Անվճարունակ բանկերի և վարկային կազմակերպությունների ժամանակավոր ադմինիստրացիայի ձևավորման կարգն ու ժամկետները, ժամանակավոր ադմինիստրացիայի ղեկավարի կողմից ներկայացվող հաշվետվությունները»
 5. Կանոնակարգ 8/01 «Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ»
 6. Կանոնակարգ 8/02 «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը»
 7. Կանոնակարգ 8/03 «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը»
 8. Կանոնակարգ 8/04 «Հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ»
 9. Կանոնակարգ 8/05 «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները»
 10. Կանոնակարգ 8/06 «Բանկերի ու վարկային կազմակերպությունների կողմից երաշխավորների հետ գործարար վարվելակերպի կանոնների կիրարկման եղանակների և ընթացակարգերի պահանջներ»
 11. Կանոնակարգ 8/07«Ֆինանսական համակարգի մասնակիցներին ուղղված բողոքների հաշվառման, պահպանման և գրանցման ներքին գործընթացին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ»
 12. Կանոնակարգ 9 «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները»
 13. Կանոնակարգ 11/01 «Արտարժույթի առուվաճառքի և արտարժույթի առուվաճառքի սակարկությունների ընթացքում գնային չարաշահումների արգելումը, գնային չարաշահումների ազդակները և Կենտրոնական բանկին գնային չարաշահումների մասին տեղեկացման կարգը»
 14. Կանոնակարգ 20 «Ֆինանսական կազմակերպությունների ինքնալուծարման նախնական համաձայնության, ինքնալուծարման թույլտվության տրամադրման համար պահանջվող փաստաթղթերը և տեղեկությունները, լուծարային հանձնաժողովի նախագահի և անդամների, ժամանակավոր ադմինիստրացիայի ղեկավարի, լուծարային կառավարչի և հիփոթեքային կառավարչի որակավորման պահանջները, լուծարային հանձնաժողովի, ժամանակավոր ադմինիստրացիայի և լուծարային կառավարչի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգը, պարբերականությունը և ժամկետները, լուծարային հանձնաժողովի և լուծարային կառավարչի կողմից հրապարակվող տեղեկությունների ցանկը, հրապարակման կարգը և ձևը, անվճարունակ ֆինանսական կազմակերպությունների ֆինանսական առողջացման ծրագրի ձևը»
 15. Կանոնակարգ 20/01 «Ֆինանսական խմբերի ճանաչման և ֆինանսական խումբ որակումը դադարեցնելու, ֆինանսական խմբերի կազմում փոփոխությունների կատարման, ֆինանսական խմբերի պատասխանատու անձանց նշանակման կարգը, ֆինանսական խմբերի տեսակները»
 16. Կանոնակարգ 20/02 «Ֆինանսական խմբերի տնտեսական նորմատիվների սահմանաչափերը, հաշվարկման կարգը, հաշվարկին մասնակցող տարրերի կազմը և հաշվարկման պարբերականությունը»
 17. Կանոնակարգ 20/03 «Ֆինանսական խմբերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները և դրանց ներկայացման հաճախականությունը»
 18. Կանոնակարգ 20/04 «Ֆինանսական խմբերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանները»
 19. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման եւ հնարավոր կորուստների պահուստների ձեւավորման կարգ
 20. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստի ձեվավորման եվ օգտագործման կարգի մասին թիվ 188 որոշում
 21. Բանկերի հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինական ձևերի լրաման ցուցումների մասին թիվ 205-Ն որոշում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի օգոստոսի 29-ի «Հարկադիր կատարողի կողմից պարտապանի բանկային հաշիվներում և ավանդներում պարտապանի ունեցած դրամական միջոցների վրա արգելանք դնելու նպատակով բանկերին ուղարկվող էլեկտրոնային հաղորդագրությունների ձևերը սահմանելու մասին» թիվ 520 Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին թիվ 234-Ն որոշում
 22. Բանկերի կողմից ավանդների և ավանդատուների վերաբերյալ տեղեկատվական էլեկտրոնային համակարգի վարման, տվյալների պահպանման, երաշխավորված ավանդների հատուցման ենթակա գումարների հաշվարկման և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին տրամադրման վերաբերյալ
 23. «Երաշխիքային վճարներ հաշվարկելու և բանկերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին երաշխիքային վճարները հաշվարկելու, ավանդատուների թվի, հատուցման ենթակա գումարի և բանկային ավանդի առավելագույն տոկոսադրույքների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման կարգը»
 24. «Բանկերի կողմից օրենքով սահմանված գործառնությունների պատվիրակման համար Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնության տրամադրման» կարգ
 25. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առևտրային բանկերի կողմից անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության կարգը թիվ 39-Ն որոշում
 26. ՀՀ տարածքում գործող բանկերի կողմից ՀՀ ԿԲ հեռանկարային զարգացման ծրագրերի ներկայացման մասին կարգ
 27. ՀՀ տարածքում գործող բանկերի ցուցանիշների ամփոփ գնահատականի (քամելս) հաշվարկման, հաստատման և հրապարակման կարգ
 28. Բանկերի միացման պայմանագրի կնքման նախնական համաձայնություն ստանալու նպատակով ՀՀ կենտրոնական բանկ ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը» և «Բանկերի միացման պայմանագրի կնքման նախնական համաձայնություն ստանալու նպատակով ՀՀ կենտրոնական բանկ ներկայացվող միացման ծրագրում ընդգրկվող տեղեկությունների ցանկը
 29. Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների բացման և վարման կարգը հաստատելու մասին թիվ 25-Ն որոշում
 30. Բանկի գործունեության տեսակի ամփոփոխ միջնորդագիրը և կից ներկայացվող մյուս փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնեցմանը ներկայացնելու կարգ
 31. Կամավոր կուտակային կենսաթոշակային ավանդի պայմանագրին ներկայացվող պարտադիր պահանջները սահմանելու մասին որոշում թիվ 184-Ն
 32. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվող ֆինանսական կազմակերպությունների ֆիրմային անվանումների գրանցման հայտին ներկայացվող պահանջները, հայտի հետ ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, ինչպես նաև հայտի քննարկման ու ֆիրմային անվանումների և դրա փոփոխությունների գրանցման կարգը
 33. ՀՀ տարածքում գործող բանկերի ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրման կարգ
 34. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կրեդիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման կարգ
 35. ՀՀ տարածքում գործող եւ նոր ստեղծվող բանկերի կանոնադրական հիմնադրամի համալրման նպատակով ՀՀ ԿԲ-ում ՀՀ դրամով եւ արտարժույթով կուտակային հաշիվների բացման, վարման եւ փակման կարգ
 36. Բանկի գործունեության միասնական հաշվետվության տարրերը և դրանց հաշվարկման մեթոդաբանությունը
 37. Բանկում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու,այլ մասնակցություն ձեռք բերելու կամ ղեկավար լինելու, ապահովագրական ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու, ապահովագրական ընկերությունում ղեկավար կամ ապահովագրական բրոքերային ընկերության պատասխանատու անձ լինելու, ներդրումային ընկերությունում, կարգավորող շուկայի օպերատորում,կենտրոնական դեպոզիտարիայում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու կամ ղեկավար լինելու ուղեցույցը հաստատելու մասին թիվ 114-Ն որոշում
 38. ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի եւ ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը եւ ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպություններիեւ ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի եւ ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի կիրառման հրահանգը ​​
 39. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացվող համախմբված հաշվետվությունների կազմման կարգը հաստատելու մասին թիվ 87 որոշում
 40. «Բանկերի կապիտալի համարժեքության նորմատիվի սահմանաչափից բարձր շեմերի սահմանման և հաշվարկման կարգը»
 41. Գործառնական ռիսկերի կառավարման ձեռնարկ
 42. Իրացվելիության ռիսկի կառավարման ձեռնարկ
 43. Սքորինգային համակարգի ձևավորման ձեռնարկ
 44. Կանոնակարգ 4 - «Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանները»