Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի (ՀԿԴ) ծառայություններ

ՀՀ Կենտրոնական Դեպոզիտարիան հաճախորդների սպասարկումը իրականացնում է բացառապես Հաշվի Օպերատորների միջնորդությամբ:

Հաշվի Օպերատորը ՀՀ Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի հետ կնքած պայմանագրի հիման վրա միջնորդավորում է ՀՀ Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ծառայությունները:

Evocabank-ը, որպես ՀՀ Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի Հաշվի Օպերատոր և կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամ (ԿՇՀՀԱ), մատուցում է ռեեստրավարման և պահառության ծառայություններ՝ ապահովելով դրանց մատուցումը ինչպես Բանկի Գլխամասային գրասենյակում, այնպես էլ՝ մասնաճյուղերում։

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավորման գործունեության սակագներ

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավորման գործունեության կանոններ