Կարգավորում

Բանկի կողմից ծառայությունների մատուցումը կարգավորվում է `

 • ՀՀ Օրենքներով՝
  • «Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրք»,
  • «Բանկային գաղտնիքի մասին»,
  • «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին»,
  • «Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին»,
  • «Դրամարկղային գործառնությունների մասին»,
  • «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին»,
  • «Արժեթղթերի շուկայի մասին»,
  • «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին»,
  • «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին»,
  • «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին»,
  • «Սպառողական կրեդիտավորման մասին»,
  • «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» :
  • «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին»,
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով`
  • Կանոնակարգ 4 «Բանկերի ներքին հuկողության իրականացման նվազագույն պայմանները»,
  • Կանոնակարգ 8/01 «Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ»,
  • Կանոնակարգ 8/02 «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը»,
  • Կանոնակարգ 8/03 «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը»,
  • Կանոնակարգ 8/04 «Հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ»,
  • Կանոնակարգ 8/05 «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները»,
  • Կանոնակարգ 9 «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները»,
  • Կարգ «Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման նվազագույն պահանջների սահմանման վերաբերյալ»,
  • Կանոնակարգ «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանսական հաստատությունների համար սահմանվող նվազագույն պահանջների վերաբերյալ»:
 • Բանկի Խորհրդի կողմից հաստատված ներքին իրավակավ ակտերով (կանոնակարգեր, կարգեր, ընթացակարգեր և այլն):