Կարևոր տեղեկատվություն

Ընդհանուր դրույթներ

 1. «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Բանկ) իրականացնում է իրավաբանական և ֆիզիկական անձանցից (ռեզիդենտ, ոչ ռեզիդենտ) ժամկետային ավանդների (այսուհետ՝ Ավանդ) ներգրավում:
 2. Ավանդները ներգրավվում են՝ ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով և ՌԴ ռուբլով:
 3. Ավանդներն ընդունվում են ինչպես կանխիկ այնպես էլ անկանխիկ եղանակով: Ավանդների դիմաց հաշվեգրվող տոկոսագումարների վճարումն իրականացվում է ինչպես կանխիկ, այնպես էլ անկանխիկ եղանակով:
 4. Ֆիզիկական անձ հաճախորդի կողմից Ավանդի ներդրումը ձևակերպվում է Բանկի կողմից սահմանված ձևի Հայտ-պայմանագիրը ստորագրելով և/կամ էլեկտրոնային հայտ ներկայացնելով: Հայտ-պայմանագրում/էլ. հայտում նշվում է Ավանդի տեսակը, գումարը, արժույթը, ժամկետը, տոկոսադրույքը և ըստ անհրաժեշտության այլ պայմաններ:
 5. Ֆիզիկական անձ հանդիսացող Ավանդատուների ավանդները երաշխավորվում են համաձայն «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի: Երաշխավորված ավանդների չափերի վերաբերյալ Հաճախորդները կարող են ծանոթանալ Բանկի ինտերնետային կայքում, Ավանդների տեղեկատվական ամփոփագրում, ինչպես նաև Ավանդ ներդնելու դեպքում վերջինիս տրամադրվող ծանուցման միջոցով:
 6. Ավանդի գումարի վերադարձը կատարվում է Ավանդի պայմանագրի վերջին օրը, իսկ եթե տվյալ օրը ոչ աշխատանքային է, ապա հաջորդ աշխատանքային օրը:
 7. Հաշվեգրված տոկոսների վճարումը իրականացվում է համաձայն Հաճախորդի կողմից Հայտ-պայմանագրում/Պայմանագրում նշված տոկոսների վճարման պարբերականության:
 8. Ավանդների հետ կապված կանխիկ գործառնությունների միջնորդավճարները սահմանվում են Բանկի «Սակագներով և դրույքներով» (TRM14-0002-02/1), բացառությամբ ՌԴ ռուբլով ավանդների: Կանխիկ ՌԴ ռուբլով ներդրված Ավանդը վերադարձվում է կանխիկ ՌԴ ռուբլով, իսկ անկանխիկ ՌԴ ռուբլով ներդրված Ավանդը վերադարձվում է անկանխիկ ՌԴ ռուբլով՝ առանց միջնորդավճարների գանձման: Անկանխիկ ՌԴ ռուբլով ներդրված Ավանդը կանխիկ ՌԴ ռուբլով վերադարձնելու դեպքում, գանձվում է վերադարձման օրը ՌԴ ռուբլու կանխիկացման համար սահմանված միջնորդավճարը: Կանխիկ ՌԴ ռուբլով ներդրված Ավանդը անկանխիկ ՌԴ ռուբլով վերադարձնելու դեպքում գանձվում է վերադարձման օրը կանխիկ ՌԴ ռուբլու մուտքագրման համար սահմանված միջնորդավճարը:
 9. Արտարժույթով ներդրված ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսագումարները ավանդատուի ցանկությամբ կարող են վճարվել այն արտարժույթով, որով ներգրավվել է ավանդը, ինչպես նաև ՀՀ դրամով` հիմք ընդունելով վճարման օրը տվյալ արտարժույթի համար Բանկի կողմից սահմանված անկանխիկ առքի փոխարժեքը:
 10. Ավանդատուն կարող է իր ներդրված ավանդի 90% չափով ստանալ վարկ կամ օվերդրաֆտ` իր ժամկետային ավանդի ապահովվածությամբ: Վարկը կամ օվերդրաֆտը տրամադրվում է ներդրված ավանդի արժույթով` ավանդի տոկոսադրույք գումարած 2% տարեկան տոկոսադրույքով: Վարկը կամ օվերդրաֆտը պետք է ամբողջությամբ մարվի մինչև ժամկետային ավանդի պայմանագրի ժամկետի ավարտը: Բանկում ռեսուրսների ներգրավման արդյունավետությունից և Բանկի և հաճախորդի փոխհարաբերություններից ելնելով` Բանկը կարող է ներգրավել սույն պայմաններից և սակագներից շեղումով ժամկետային ավանդները:

Սույն պայմաններից և սակագներից կարող են իրականացվել հետևյալ շեղումները.

 1. Ավանդի գումարի մասնակի նվազեցում առանց վաղաժամկետ տույժի կիրառման (առանց պայմանագրի դադարեցման,պահպանելով գործող տոկոսադրույքները),
 2. «Էվոկա Online» ավանդատեսակի տոկոսադրույքի կիրառում «Դասական» ավանդ ձևակերպելիս (Բանկի գործունեության վայրում)
 3. Ավանդի համալրման հնարավորության տրամադրում առանց համալրման նվազագույն շեմի և քանակի,
 4. Ավանդի տոկոսադրույքի շեղում գործող հրապարակային տոկոսադրույքից +1 % (ներառյալ «Էվոկա Online» ավանդատեսակը):

Նշված շեղումով ժամկետային ավանդների ներգրավումը հաստատելու իրավասություն ունեն Բանկում առաջին կարգի ստորագրություն ունեցող անձինք: Շեղումներով ժամկետային ավանդների ներգրավման դեպքում, կողմերի իրավահարաբերությունները կարգավորող փաստաթղթերի (ավանդային պայմանագրեր, համաձայնագրեր հայտ-պայմանագրեր և այլն) ստորագրման իրավասությունը պատկանում է բացառապես Բանկում առաջին կարգի ստորագրություն ունեցող անձանց:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ