Լիզինգ

Էվոկաբանկը ընդլայնելով առաջարկվող պրոդուկտների տեսականին ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին առաջարկում է նոր պրոդուկտ` Լիզինգ:
Լիզինգ

Լիզինգի առարկան կարող է ձեռք բերվել ինչպես ՀՀ-ից, այնպես էլ արտերկրից` առաջնային և երկրորդային շուկաներից: Լիզինգի առարկա կարող են հանդիսանալ`

 • Արտադրական սարքավորումներ/հոսքագծեր
 • Բժշկական սարքավորումներ
 • Շինարարական տեխնիկա
 • Արևային կայաններ և ջրատաքացուցիչներ
 • Բեռնատար ավտոմեքենաներ

Լիզինգի առավելությունները

 • Առանց գրավի առկայության պրոդուկտ է
 • Առանց նոտարական/կադաստրային ծախսերի
 • Հնարավորություն է տալիս իրականացնել ԱԱՀ-ի հաշվանցումներ և ծախսագրումներ
 • Լիզինգի առարկայի ձեռքբերում արտերկրից` առանց հաճախորդի մասնակցության գնման գործընթացին
 • Ստանալ էքսպերտային գնահատում և խորհրդատվություն լիզինգային նախագծի վերաբերյալ

Պայմաններ և սակագներ

Արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Լիզինգառուները

ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերեր

Լիզինգի առարկայի ձեռքբերման հնարավորությունները

Լիզինգի առարկան կարող է ձեռք բերվել ինչպես ՀՀ-ից, այնպես էլ արտերկրից` առաջնային և երկրորդային շուկաներից

Լիզինգի սահմանաչափերը

5,000,001-1,000,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Կանխավճար

Նվազագույնը` 10%

Մարման ժամկետը

6-72 ամիս` կախված ձեռքբերվող Լիզինգի առարկայից 

Մարման եղանակը

 • «Անուիտետային»
 • «Զսպանակաձև»
 • Պայմանագրային

Տարեկան տոկոսադրույքը

 • ՀՀ դրամ՝ սկսած 10.5%-ից, 
 • ԱՄՆ դոլար՝ սկսած 8%-ից, 
 • Եվրո՝ սկսած 6%-ից,

Լիզինգի մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

 • Ժամկետանց լիզինգի մայր գումարի դեպքում` օրական 0.015%-ի չափով
 • Ժամկետանց տոկոսագումարների դեպքում` օրական 0.1%-ի չափով

Ժամկետից շուտ մարելու տուգանք

 • Մինչև պայմանագրի գործողության ժամկետի կեսը մարումների ժամանակացույցով սահմանված ամսական վարձավճարից ավելին մարելու դեպքում վճարում է տուգանք` մարումների ժամանակացույցով սահմանված ամսական Լիզինգի մայր գումարի չափը գերազանցող գումարի 5%-ի չափով:
 • Առանձին դեպքերում Բանկի լիազոր մարմնի որոշմամբ սահմանված տուգանքի չափը կարող է փոփոխվել:

Ապահովվածություն

 • Երաշխավորություններ` ըստ պահանջի,
 • Գույքի/իրավունքի գրավ` ըստ պահանջի
 • Առանձին դեպքերում, բարձր ռիսկայնությամբ գործարքների դեպքում կարող է պահանջվել նաև այլ գրավ

Գանձվող վճարներ

 • Լիզինգային հայտի ուսումնասիրման միանվագ վճար` 20,000 ՀՀ  դրամ
 • Լիզինգի գումարից միանվագ գանձվող միջնորդավճար` 0.4-1%

Սեփականության իրավունքի փոխանցման վճար` յուրաքանչյուր պայմանագրի մասով անկախ դրա գույքերի քանակից

10,000 ՀՀ դրամ

Լիզինգի պայմանների վերանայում

15,000 ՀՀ դրամ

Ենթավարձակալությամբ տրամադրելու համաձայնություն

50,000 ՀՀ դրամ

Լիզինգի առարկայի տարեկան ապահովագրություն

Լիզինգի ողջ ժամկետի ընթացքում` լիզինգի մնացորդային արժեքի հիման վրա

Լիզինգի տրամադրման վերջնական պայմանները, մասնավորապես մարման ժամետը և տոկոսադրույքը կախված են Լիզինգի առարկայի տեսակից, մատակարարից, բիզնեսի առանձնահատկություններից և այլ ռիսկերից: