Ավանդների սակագներ

Ավանդ Սիմֆոնիկ

Ավանդ «Սիմֆոնիկ»` տոկոսագումարները ժամկետի վերջում վճարմամբ.

Նվազագույն գումար

Տարեկան տոկոսադրույք ըստ ժամկետների

91 - 180 օր

181 - 365 օր

366 -545 օր

546 - 730 օր

731 - 1095 օր

200,000 ՀՀ դրամ

6.25 %

8.25 %

9.75 %

10.25 %

10.75 %

500 ԱՄՆ դոլար

2.25 %

3.25 %

4.25 %

4.75 %

5.25 %

500 Եվրո

1.25 %

1.75 %

2.25 %

2.75 %

3.25 %

30,000 ՌԴ ռուբլի

5.25 %

5.75 %

6.25 %

-

-

1. Ավանդն ընդունվում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից՝ Բանկի գործունեության վայրերում:

2. Այն հաճախորդները, ովքեր կներդնեն «Սիմֆոնիկ» ավանդ, պարտավորվում են ավանդից ստացվելիք տոկոսից նվազագույնը 0.25% տոկոսային կետի չափով գումար` որպես աջակցություն, փոխանցել «Հայաստանի պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբի աջակցման հիմնադրամ»-ի հաշվեհամարին:

3. Տոկոսագումարների պարբերաբար (ամենամսյա, եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան) վճարման դեպքում ՀՀ դրամով ավանդների համար սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի տոկոսադրույքներից 0.5%-ով պակաս տոկոսադրույք, իսկ ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով և ՌԴ ռուբլով ավանդների համար սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի տոկոսադրույքներից 0.25%-ով պակաս տոկոսադրույք:

4. Ավանդատուն կարող է համալրել (ավելացնել) իր Ավանդի գումարը` սկսած նվազագույնը 200,000 ՀՀ դրամից, 500 ԱՄՆ դոլարից, 500 Եվրոյից կամ 30,000 ՌԴ ռուբլուց:

Ավելացման հնարավորությամբ ավանդ ներդնելու դեպքում ՀՀ դրամով ավանդների համար սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի տոկոսադրույքներից 0.5%-ով պակաս տոկոսադրույք, իսկ ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով և ՌԴ ռուբլով ավանդների համար սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի տոկոսադրույքներից 0.25%-ով պակաս տոկոսադրույք: Կատարված բոլոր համալրումների հանրագումարը չի կարող գերազանցել Ավանդի ներդրման սկզբնական գումարը: Ավանդային պայմանագրի գործողության վերջին 3 (երեք) ամիսների ընթացքում Ավանդի գումարի համալրում չի թույլատրվում:

5. Ավանդի գումարի մասնակի նվազեցում չի թույլատրվում:

6. Ավանդատուի պահանջով ավանդային պայմանագիրը ժամկետից շուտ լուծելու դեպքում Բանկն իրականացնում է Ավանդի տոկոսագումարների վերահաշվարկ («Հայաստանի պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբի աջակցման հիմնադրամ»-ին փոխանցված տոկոսագումարը մնում է անփոփոխ) հետևյալ դրույքաչափերով՝

Ավանդի արժույթ

Տարեկան տոկոսադրույք ըստ ժամկետների

Մինչև 365 օր

366 - 1095 օր

ՀՀ դրամ

0.5 %

8.5 %

ԱՄՆ դոլար

0.1 %

3.5 %

Եվրո

0.1 %

1.5 %

ՌԴ ռուբլի

0.1 %

5 %

Լրացուցիչ պայմաններ

    1. ՀՀ քաղաքացի ավանդատուի ցանկության դեպքում, Բանկը կարող է տրամադրել վճարային քարտ առանց տարեկան սպասարկման վճարի գանձման:
    2. Տրամադրվող վճարային քարտի տեսակները, ըստ ներդրվող ավանդի գումարի սահմանվում է ստորև.

«Սիմֆոնիկ» ավանդատեսակի դեպքում

Ավանդի արժույթ/ Քարտի տեսակ

Visa Classic

Visa Gold

VISA Infinite

ՀՀ դրամ

500,000 – 25,000,000

25,000,000 –50,000,000

50,000,000 և ավել

ԱՄՆ դոլար

1,000 – 50,000

50,000 – 100,000

100,000 և ավել

Եվրո

1,000 – 40,000

40,000 –  100,000

100,000 և ավել

ՌԴ ռուբլի

60,000 – 3,000,000

3,000,000 – 7,000,000

7,000,000 և ավել

3. Ավանդի ժամկետը լրանալու կամ ավանդատուի կողմից Ավանդի պայմանագիրը ժամկետից շուտ դադարեցվելու դեպքում, Ավանդի ներդրման դիմաց տրամադրված վճարային քարտի սպասարկումը շարունակվում է իրականացվել առանց տարեկան սպասարկման վճարի գանձման, մինչև վճարային քարտի սպասարկման ժամկետի ավարտը, բացառությամբ Ավանդի ներդրման դիմաց տրամադրված Visa Infinite վճարային քարտերի:

4. Visa Infinite վճարային քարտի քարտապանների կողմից Ավանդի պայմանագիրը ժամկետից շուտ դադարեցվելու կամ Ավանդի ժամկետը լրանալու դեպքում փակվում է նաև այդ Ավանդի ներդրման դիմաց տրամադրված Visa Infiite վճարային քարտը կամ հաճախորդի ցանկության դեպքում գործում է համաձայն տվյալ պահին Բանկում գործող սակագների և դրույքների: