Դասական ավանդ

Ձեր անհոգ ապագայի համար առաջարկում ենք ավելացնել Ձեր խնայողությունները՝ ներդնելով Դասական ավանդ՝ կայուն և բարձր եկամտաբերությամբ:

Դասական ավանդ
Վերադառնալ

«Դասական»` տոկոսագումարները ժամկետի վերջում վճարմամբ 

Նվազագույն գումար

Տարեկան տոկոսադրույք ըստ ժամկետների

91 - 180 օր

181 - 365 օր

366 -545 օր

546 - 730 օր

731 - 1095 օր

100,000 ՀՀ դրամ

6 %

8 %

9.5 %

10 %

10.5 %

200 ԱՄՆ դոլար

2 %

3 %

4 %

4.5 %

5 %

200 Եվրո

1 %

1.5 %

2 %

2.5  %

3 %

30,000 ՌԴ ռուբլի

5 %

5.5 %

6 %

-

-

1. Ավանդն ընդունվում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից, ինչպես Բանկի գործունեության վայրում, այնպես էլ` «EvocaTouch» կամ «EvocaOnline» հեռակառավարման համակարգերի միջոցով:

2. Տոկոսագումարների պարբերաբար (ամենամսյա, եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան) վճարման դեպքում ՀՀ դրամով ավանդների համար սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի տոկոսադրույքներից 0.5 %-ով պակաս տոկոսադրույք, իսկ ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով և ՌԴ ռուբլով ավանդների համար սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի տոկոսադրույքներից 0.25 %-ով պակաս տոկոսադրույք:

3. Ավանդատուն կարող է համալրել (ավելացնել) իր Ավանդի գումարը սկսած նվազագույնը 100.000 ՀՀ դրամից, 200 ԱՄՆ դոլարից, 200 Եվրոյից կամ 30,000 ՌԴ ռուբլուց:
Ավելացման հնարավորությամբ ավանդ ներդնելու դեպքում ՀՀ դրամով ավանդների համար սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի տոկոսադրույքներից 0.5 %-ով պակաս տոկոսադրույք, իսկ ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով և ՌԴ ռուբլով ավանդների համար սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի տոկոսադրույքներից 0.25 %-ով պակաս տոկոսադրույք: Կատարված բոլոր համալրումների հանրագումարը չի կարող գերազանցել Ավանդի ներդրման սկզբնական գումարը: Ավանդային պայմանագրի գործողության վերջին 3 (երեք) ամիսների ընթացքում Ավանդի գումարի համալրում չի թույլատրվում:

4. Ավանդատուի պահանջով ավանդային պայմանագիրը ժամկետից շուտ լուծելու դեպքում Բանկը իրականացնում է Ավանդի տոկոսագումարների վերահաշվարկ հետևյալ դրույքաչափերով՝

Ավանդի արժույթ

Տարեկան տոկոսադրույք ըստ ժամկետների

Մինչև 365 օր

366 - 1095 օր

ՀՀ դրամ

0.5 %

8.5 %

ԱՄՆ դոլար

0.1 %

3.5 %

Եվրո

0.1 %

1.5 %

ՌԴ ռուբլի

0.1 %

5 %

5. Ավանդի գումարի մասնակի նվազեցում չի թույլատրվում:

Լրացուցիչ պայմաններ

1. ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ավանդատուի ցանկության դեպքում Բանկը կարող է տրամադրել վճարային քարտ առանց տարեկան սպասարկման վճարի գանձման.

2. Տրամադրվող վճարային քարտի տեսակները, ըստ ներդրվող ավանդի գումարի սահմանվում է ստորև.

Ավանդի արժույթ/Քարտի տեսակ

MasterCard Standart/ Visa Classic

MasterCard Gold/Visa Gold

VISA Infinite

ՀՀ դրամ

500,000 – 25,000,000

25,000,001 –50,000,000

50,000,001 և ավել

ԱՄՆ դոլար

1,000 – 50,000

50,001 – 100,000

100,001 և ավել

Եվրո

1,000 – 40,000

40,001 –  100,000

100,001 և ավել

ՌԴ ռուբլի

60,000 – 3,000,000

3,000,001 – 7,000,000

7,000,001 և ավել

Ավանդի ժամկետը լրանալու կամ ավանդատուի կողմից Ավանդի պայմանագիրը ժամկետից շուտ դադարեցվելու դեպքում, Ավանդի ներդրման դիմաց տրամադրված վճարային քարտի սպասարկումը շարունակվում է իրականացվել առանց տարեկան սպասարկման վճարի գանձման, մինչև վճարային քարտի սպասարկման ժամկետի ավարտը, բացառությամբ Ավանդի ներդրման դիմաց տրամադրված Visa Infinite վճարային քարտերի: Visa Infinite վճարային քարտի քարտապանների կողմից Ավանդի պայմանագիրը ժամկետից շուտ դադարեցվելու կամ Ավանդի ժամկետը լրանալու դեպքում փակվում է նաև այդ Ավանդի ներդրման դիմաց տրամադրված Visa Infiite վճարային քարտը կամ հաճախորդի ցանկության դեպքում գործում է համաձայն տվյալ պահին Բանկում գործող սակագների և դրույքների:

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերության չափը

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությանը ըստ ավանդատեսակների` հաշվարկված ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից սահմանված կարգով, կարող եք ծանոթանալ ստորև`

ԱՏ-անվանական տոկոսադրույք
ՏՏԵ-տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

ԴԱՍԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴԱՏԵՍԱԿԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արժույթ

91-180 օր

181-365 օր

366-545 օր

546-730 օր

731-1095 օր

ԱՏ

ՏՏԵ

ԱՏ

ՏՏԵ

ԱՏ

ՏՏԵ

ԱՏ

ՏՏԵ

ԱՏ

ՏՏԵ

Տոկոսների ամսական վճարման դեպքում

ՀՀ դրամ

5.50%

5.64%

7.50%

7.76%

9.00%

9.38%

9.50%

9.92%

10.00%

10.47%

ԱՄՆ դոլար

1.75%

1.76%

2.75%

2.78%

3.75%

3.82%

4.25%

4.33%

4.75%

4.85%

Եվրո

0.75%

0.75%

1.25%

1.26%

1.75%

1.76%

2.25%

2.27%

2.75%

2.78%

ՌԴ ռուբլի

4.75%

4.85%

5.25%

5.38%

5.75%

5.90%

-

-

-

-

Տոկոսների եռամսյակային վճարման դեպքում

ՀՀ դրամ

5.50%

5.61%

7.50%

7.71%

9.00%

9.31%

9.50%

9.84%

10.00%

10.38%

ԱՄՆ դոլար

1.75%

1.76%

2.75%

2.78%

3.75%

3.80%

4.25%

4.32%

4.75%

4.84%

Եվրո

0.75%

0.75%

1.25%

1.26%

1.75%

1.76%

2.25%

2.27%

2.75%

2.78%

ՌԴ ռուբլի

4.75%

4.84%

5.25%

5.35%

5.75%

5.87%

-

-

-

-

Տոկոսների կիսամյակային վճարման դեպքում

ՀՀ դրամ

5.50%

5.58%

7.50%

7.64%

9.00%

9.20%

9.50%

9.72%

10.00%

10.25%

ԱՄՆ դոլար

1.75%

1.76%

2.75%

2.77%

3.75%

3.79%

4.25%

4.30%

4.75%

4.81%

Եվրո

0.75%

0.75%

1.25%

1.25%

1.75%

1.76%

2.25%

2.26%

2.75%

2.77%

ՌԴ ռուբլի

4.75%

4.81%

5.25%

5.32%

5.75%

5.83%

-

-

-

-

Տոկոսների տարեկան կամ ժամկետի վերջում վճարելու դեպքում

ՀՀ դրամ

6.00%

6.00%

8.00%

8.00%

9.50%

9.50%

10.00%

10.00%

10.50%

10.50%

ԱՄՆ դոլար

2.00%

2.00%

3.00%

3.00%

4.00%

4.00%

4.50%

4.50%

5.00%

5.00%

Եվրո

1.00%

1.00%

1.50%

1.50%

2.00%

2.00%

2.50%

2.50%

3.00%

3.00%

ՌԴ ռուբլի

5.00%

5.00%

5.50%

5.50%

6.00%

6.00%

-

-

-

-

Ռուբլով ավանդի ներդրման և վերադարձման կարգը՝

  • Կանխիկ կամ անկանխիկ ռուբլով ներդրված ավանդները վերադարձվում են ներդրման նույն եղանակով (համապատասխանաբար՝ կանխիկ կամ անկանխիկ)՝ առանց միջնորդավճարների գանձման:
  • Անկանխիկ ռուբլով ներդրված ավանդը կանխիկ ռուբլով վերադարձնելու դեպքում գանձվում է վերադարձման օրը ռուբլու կանխիկացման համար սահմանված միջնորդավճարը:
  • Կանխիկ ռուբլով ներդրված ավանդը անկանխիկ ռուբլով վերադարձնելու դեպքում գանձվում է վերադարձման օրը կանխիկ ռուբլու մուտքագրման համար սահմանված միջնորդավճարը:

Ուշադրություն.

Ձեր և մեր պայմանագրային փոխհարաբերությունները կարգավորվում են ՀԱՄԱԼԻՐ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ: Այն հրապարակային առաջարկ է (օֆերտա) և Ձեր կողմից համարվում է ընդունված այն պահից, երբ առձեռն կամ առցանց համակարգերի միջոցով մեզ եք ներկայացնում ձեր կողմից պատշաճ լրացված և վավերացված՝ բանկային ծառայություններից օգտվելու հայտ/դիմում: Համալիր բանկային ծառայությունների մատուցման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
ՀՀ «Հարկային օրենսգրքի» համաձայն՝ մեր կողմից ֆիզիկական անձ ավանդատուին (ռեզիդենտ, ոչ. ռեզիդենտ) վճարված տոկոսագումարները ենթակա են հարկման՝ ձեր կողմից ստացված եկամուտի 10%-ի չափով:
Ավանդային պայմանագիր կնքելիս և ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում այլ վճարներ չենք գանձում: Անկանխիկ կերպով ներդրված ավանդը կանխիկ վերադարձնելու դեպքում Ձեզանից գանձում ենք գումարի կանխիկացման վճար, համաձայն՝ մեր Դրամարկղային գործառնությունների իրականացման սակագների:
Ավանդների ներգրավման պայմաններին (ըստ գործող ավանդատեսակների) կարող եք ծանոթանալ այստեղ: Ավանդների ներգրավման նախկին պայմանների կարող եք ծանոթանալ Պայմանների արխիվ բաժնում:
Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությանը առընչվող տեղեկատվությանը կարող եք ծանոթանալ այս էջի Կարևոր տեղեկատվություն բաժնում:

video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`