Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի (ՀԿԴ) ծառայություններ

Evocabank-ը հանդիսանում է ՀՀ Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի Հաշվի Օպերատոր՝ միջնորդավորելով ՀՀ Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ռեեստրավարման և արժեթղթերի պահառության հետ կապված բոլոր ծառայությունները:
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի (ՀԿԴ) ծառայություններ

ՀՀ Կենտրոնական Դեպոզիտարիան հաճախորդների սպասարկումը իրականացնում է բացառապես Հաշվի Օպերատորների միջնորդությամբ:

Հաշվի Օպերատորը ՀՀ Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի հետ կնքած պայմանագրի հիման վրա միջնորդավորում է ՀՀ Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ծառայությունները:

Evocabank-ը, որպես ՀՀ Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի Հաշվի Օպերատոր և կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամ (ԿՇՀՀԱ), մատուցում է ռեեստրավարման և պահառության ծառայություններ՝ ապահովելով դրանց մատուցումը ինչպես Բանկի Գլխամասային գրասենյակում, այնպես էլ՝ մասնաճյուղերում։

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավորման գործունեության սակագներ

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավորման գործունեության կանոններ

Վերջին նորությունները

Բոլոր նորությունները