Ավանդ EVOCA ONLINE

Ցանկանու՞մ եք ներդնել ավանդ բարձր տոկոսադրույքով, բայց չունե՞ք ժամանակ: Ձևակերպե՛ք EvocaONLINE ավանդ՝ առանց բանկ այցելելու: Իսկ մենք բոլոր փաստաթղթերը կուղարկենք Ձեր էլ. հասցեին:

Ավանդ EVOCA ONLINE
Վերադառնալ

«Evoca Online» տոկոսագումարները ժամկետի վերջում վճարմամբ

Նվազագույն գումար

Տարեկան տոկոսադրույք ըստ ժամկետների

91 - 180 օր

181 - 365 օր

366 -545 օր

546 - 730 օր

731 - 1095 օր

100,000 ՀՀ դրամ

6 %

8 %

9.75 %

10.25 %

10.75 %

200 ԱՄՆ դոլար

2 %

3 %

4.25 %

4.75%

5.25 %

200 Եվրո

1 %

1.5 %

2.25 %

2.75 %

3.25 %

30,000 ՌԴ ռուբլի

5 %

5.5 %

6 %

-

-

2.Ավանդն ընդունվում է ֆիզիկական անձանցից բացառապես «EvocaTouch» կամ «EvocaOnline» հեռակառավարման համակարգերի միջոցով:

3. Տոկոսագումարների պարբերաբար (ամենամսյա, եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան) վճարման դեպքում ՀՀ դրամով ավանդների համար սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի տոկոսադրույքներից 0.5 %-ով պակաս տոկոսադրույք, իսկ ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով և ՌԴ ռուբլով ավանդների համար սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի տոկոսադրույքներից 0.25 %-ով պակաս տոկոսադրույք:

4. Ավելացման հնարավորությամբ ավանդ ներդնելու դեպքում ՀՀ դրամով ավանդների համար սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի տոկոսադրույքներից 0.5 %-ով պակաս տոկոսադրույք, իսկ ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով և ՌԴ ռուբլով ավանդների համար սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի տոկոսադրույքներից 0.25 %-ով պակաս տոկոսադրույք: Տվյալ դեպքում ավանդի համալրումները իրականացվում են բացառապես «EvocaTouch» կամ «EvocaOnline» հեռակառավարման համակարգերի միջոցով: Ավանդատուն կարող է համալրել (ավելացնել) իր Ավանդի գումարը` առանց համալրվող գումարի նվազագույն սահմանափակման: Կատարված բոլոր համալրումների հանրագումարը չի կարող գերազանցել`

  • ՀՀ դրամի դեպքում Ավանդի ներդրման սկզբնական գումարի կրկնապատիկը,
  • ԱՄՆ դոլարի, Եվրոյի և ՌԴ ռուբլու դեպքում Ավանդի ներդրման սկզբնական գումարը:
    Ավանդային պայմանագրի գործողության վերջին 3 (երեք) ամիսների ընթացքում Ավանդի գումարի համալրում չի թույլատրվում:

5. Ավանդատուի պահանջով ավանդային պայմանագիրը ժամկետից շուտ լուծելու դեպքում Բանկը իրականացնում է Ավանդի տոկոսագումարների վերահաշվարկ հետևյալ դրույքաչափերով՝

Ավանդի արժույթ

Տարեկան տոկոսադրույք ըստ ժամկետների

Մինչև 365 օր

366 - 1095 օր

ՀՀ դրամ

0.5 %

8.5 %

ԱՄՆ դոլար

0.1 %

3.5%

Եվրո

0.1 %

1.5 %

ՌԴ ռուբլի

0.1 %

5 %

6. Ավանդի գումարի մասնակի նվազեցում չի թույլատրվում:

Լրացուցիչ պայմաններ

1. ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ավանդատուի ցանկության դեպքում Բանկը կարող է տրամադրել վճարային քարտ առանց տարեկան սպասարկման վճարի գանձման.

2. Տրամադրվող վճարային քարտի տեսակները, ըստ ներդրվող ավանդի գումարի սահմանվում է ստորև.

Ավանդի արժույթՔարտի տեսակ

MasterCard Standart/ Visa Classic

MasterCard Gold/Visa Gold

VISA Infinite

ՀՀ դրամ

500,000 – 25,000,000

25,000,000 –50,000,000

50,000,000 և ավել

ԱՄՆ դոլար

1,000 – 50,000

50,000 – 100,000

100,000 և ավել

Եվրո

1,000 – 40,000

40,000 –  100,000

100,000 և ավել

ՌԴ ռուբլի

60,000 – 3,000,000

3,000,000 – 7,000,000

7,000,000 և ավել

Ավանդի ժամկետը լրանալու կամ ավանդատուի կողմից Ավանդի պայմանագիրը ժամկետից շուտ դադարեցվելու դեպքում, Ավանդի ներդրման դիմաց տրամադրված վճարային քարտի սպասարկումը շարունակվում է իրականացվել առանց տարեկան սպասարկման վճարի գանձման, մինչև վճարային քարտի սպասարկման ժամկետի ավարտը, բացառությամբ Ավանդի ներդրման դիմաց տրամադրված Visa Infinite վճարային քարտերի: Visa Infinite վճարային քարտի քարտապանների կողմից Ավանդի պայմանագիրը ժամկետից շուտ դադարեցվելու կամ Ավանդի ժամկետը լրանալու դեպքում փակվում է նաև այդ Ավանդի ներդրման դիմաց տրամադրված Visa Infiite վճարային քարտը կամ հաճախորդի ցանկության դեպքում գործում է համաձայն տվյալ պահին Բանկում գործող սակագների և դրույքների:

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերության չափը

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությանը ըստ ավանդատեսակների` հաշվարկված ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից սահմանված կարգով, կարող եք ծանոթանալ ստորև`

ԱՏ-անվանական տոկոսադրույք
ՏՏԵ-տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

EvocaONLINE ԱՎԱՆԴԱՏԵՍԱԿԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արժույթ

91-180 օր

181-365 օր

366-545 օր

546-730 օր

731-1095 օր

ԱՏ

ՏՏԵ

ԱՏ

ՏՏԵ

ԱՏ

ՏՏԵ

ԱՏ

ՏՏԵ

ԱՏ

ՏՏԵ

 Տոկոսների ամսական վճարման դեպքում

ՀՀ դրամ

5.50%

5.64%

7.50%

7.76%

9.25%

9.65%

9.75%

10.20%

10.25%

10.74%

ԱՄՆ դոլար

1.75%

1.76%

2.75%

2.78%

4.00%

4.07%

4.50%

4.59%

5.00%

5.12%

Եվրո

0.75%

0.75%

1.25%

1.26%

2.00%

2.02%

2.50%

2.53%

3.00%

3.04%

ՌԴ ռուբլի

4.75%

4.85%

5.25%

5.38%

5.75%

5.90%

-

-

-

-

Տոկոսների եռամսյակային վճարման դեպքում

ՀՀ դրամ

5.50%

5.61%

7.50%

7.71%

9.25%

9.57%

9.75%

10.11%

10.25%

10.65%

ԱՄՆ դոլար

1.75%

1.76%

2.75%

2.78%

4.00%

4.06%

4.50%

4.58%

5.00%

5.09%

Եվրո

0.75%

0.75%

1.25%

1.26%

2.00%

2.02%

2.50%

2.52%

3.00%

3.03%

ՌԴ ռուբլի

4.75%

4.84%

5.25%

5.35%

5.75%

5.87%

-

-

-

-

 Տոկոսների կիսամյակային վճարման դեպքում

ՀՀ դրամ

5.50%

5.58%

7.50%

7.64%

9.25%

9.46%

9.75%

9.99%

10.25%

10.51%

ԱՄՆ դոլար

1.75%

1.76%

2.75%

2.77%

4.00%

4.04%

4.50%

4.55%

5.00%

5.06%

Եվրո

0.75%

0.75%

1.25%

1.25%

2.00%

2.01%

2.50%

2.52%

3.00%

3.02%

ՌԴ ռուբլի

4.75%

4.81%

5.25%

5.32%

5.75%

5.83%

-

-

-

-

Տոկոսների տարեկան կամ ժամկետի վերջում վճարելու դեպքում

ՀՀ դրամ

6.00%

6.00%

8.00%

8.00%

9.75%

9.75%

10.25%

10.25%

10.75%

10.75%

ԱՄՆ դոլար

2.00%

2.00%

3.00%

3.00%

4.25%

4.25%

4.75%

4.75%

5.25%

5.25%

Եվրո

1.00%

1.00%

1.50%

1.50%

2.25%

2.25%

2.75%

2.75%

3.25%

3.25%

ՌԴ ռուբլի

5.0%

5.00%

5.5%

5.50%

6.0%

6.00%

-

-

-

-

Ռուբլով ավանդի ներդրման և վերադարձման կարգը՝

  • Կանխիկ կամ անկանխիկ ռուբլով ներդրված ավանդները վերադարձվում են ներդրման նույն եղանակով (համապատասխանաբար՝ կանխիկ կամ անկանխիկ)՝ առանց միջնորդավճարների գանձման:
  • Անկանխիկ ռուբլով ներդրված ավանդը կանխիկ ռուբլով վերադարձնելու դեպքում գանձվում է վերադարձման օրը ռուբլու կանխիկացման համար սահմանված միջնորդավճարը:
  • Կանխիկ ռուբլով ներդրված ավանդը անկանխիկ ռուբլով վերադարձնելու դեպքում գանձվում է վերադարձման օրը կանխիկ ռուբլու մուտքագրման համար սահմանված միջնորդավճարը:

Ուշադրություն.

Ձեր և մեր պայմանագրային փոխհարաբերությունները կարգավորվում են ՀԱՄԱԼԻՐ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ: Այն հրապարակային առաջարկ է (օֆերտա) և Ձեր կողմից համարվում է ընդունված այն պահից, երբ առձեռն կամ առցանց համակարգերի միջոցով մեզ եք ներկայացնում ձեր կողմից պատշաճ լրացված և վավերացված՝ բանկային ծառայություններից օգտվելու հայտ/դիմում: Համալիր բանկային ծառայությունների մատուցման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
ՀՀ «Հարկային օրենսգրքի» համաձայն՝ մեր կողմից ֆիզիկական անձ ավանդատուին (ռեզիդենտ, ոչ. ռեզիդենտ) վճարված տոկոսագումարները ենթակա են հարկման՝ ձեր կողմից ստացված եկամուտի 10%-ի չափով:
Ավանդային պայմանագիր կնքելիս և ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում այլ վճարներ չենք գանձում: Անկանխիկ կերպով ներդրված ավանդը կանխիկ վերադարձնելու դեպքում Ձեզանից գանձում ենք գումարի կանխիկացման վճար, համաձայն՝ մեր Դրամարկղային գործառնությունների իրականացման սակագների:
Ավանդների ներգրավման պայմաններին (ըստ գործող ավանդատեսակների) կարող եք ծանոթանալ այստեղ: Ավանդների ներգրավման նախկին պայմանների կարող եք ծանոթանալ Պայմանների արխիվ բաժնում:
Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությանը առընչվող տեղեկատվությանը կարող եք ծանոթանալ այս էջի Կարևոր տեղեկատվություն բաժնում:

video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`