Վարկեր իրավաբանական անձանց

Բանկային երաշխիքներ

Արժույթ

ՀՀ դրամ կամ արտարժույթ

 

Գումարային սահմանաչափ

 

 

ֆիզիկական անձանց տրամադրվող երաշխիքների դեպքում մինչև 10.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ:

իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնակատերերին տրամադրվող երաշխիքների դեպքում մինչև 500.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ:

Ժամկետներ

ֆիզիկական անձանց տրամադրվող երաշխիքների դեպքում մինչև 2 տարի մարման ժամկետով:

իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնակատերերին տրամադրվող երաշխիքների դեպքում մինչև 3 տարի մարման ժամկետով:

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքներ

1-4%  տարեկան

Ժամկետանց տոկոսագումարների տույժեր

օրական 0.3%-ի չափով

Գանձվող վճարներ

  • Ֆիզիկական անձանց տրամադրված երաշխիքների դեպքում, եթե գանձման ենթակա տոկոսագումարը տրամադրվող երաշխիքի գործողության փաստացի կամ ամբողջ ժամանակահատվածի համար չի գերազանցում 10,000 ՀՀ դրամը, ապա Պրինցիպալից գանձվում է միանվագ վճար 10,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով:
  • Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրամադրված երաշխիքների դեպքում, եթե գանձման ենթակա տոկոսագումարը տրամադրվող երաշխիքի գործողության փաստացի կամ ամբողջ ժամանակահատվածի համար չի գերազանցում 20,000 ՀՀ դրամը, ապա Պրինցիպալից գանձվում է միանվագ վճար 20,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով:

Զգուշացում

  • Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, իսկ ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի Վարկային ռեգիստրում (ինչը հետագայում կարող է խոչընդոտել նոր վարկերի ստացումը):
  • Վարկային պարտավորությունների չկատարման հետևանքով գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, եթե վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավի արժեքը չի բավարարում, ապա մենք (գործող օրենսդրության համաձայն) հնարավորություն ունենք կատարել վարկային պարտավորությունների մարումներ ձեր այլ գույքի հաշվին (առկայության դեպքում):