Վարկեր իրավաբանական անձանց

Աշխատավարձային նախագծի շրջանակներում տրամադրվող վարկային սահմանաչափի միասնական պայմաններ

Քարտի տեսակ և սպասարկման վճար

Ղեկավարներ     

Visa Gold / MasterCard Gold

Համաձայն համագործակցության պայմանագրի

Այլ աշխատակիցներ

ARCA

Համաձայն համագործակցության պայմանագրի

Visa Classic/ Visa Vision/ MasterCard Standart

Համաձայն համագործակցության պայմանագրի

Քարտի տրամադրման վճար

անվճար

Կանխիկացման վճար բանկի կանխիկացման կետերից կանխիկացման դեպքում

Համաձայն համագործակցության պայմանագրի

Կանխիկացման վճար ARCA համակարգի անդամ այլ բանկերի կանխիկացման կետերից կանխիկացման դեպքում

Համաձայն Բանկում գործող սակագների

Անկանխիկ գործարքներ

Համաձայն համագործակցության պայմանագրի

Վարկային սահմանաչափի տրամադրում

Ղեկավարներ     

Մինչև աշխատավարձի տասնապատիկ, առավելագույնը 10,000,000 ՀՀ դրամ

Այլ աշխատակիցներ

Մինչև աշխատավարձի ութապատիկ, առավելագույնը 5,000,000 ՀՀ դրամ

Արժույթը

ՀՀ դրամ

Արտոնյալ ժամանակահատված

Համաձայն համագործակցության պայմանագրի

Մարման ժամկետ

12-36 ամիս

Ամսական նվազագույն մարման պահանջ

Համաձայն համագործակցության պայմանագրի

Վարկային սահմանաչափի անվանական տոկոսադրույք

Համաձայն համագործակցության պայմանագրի

Սահմանաչափի տեսակ

·        Վերականգնվող` ամսական նվազագույն մարման պահանջով

·        Մարման սահմանված ժամանակացույցով

Սահմանաչափի տրամադրման եղանակ

Վարկային սահմանաչափը տրամադրվում է Բանկի վճարային քարտերի միջոցով:

Քաղվածքի օր`

Մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 10-ը

Վճարման վերջնաժամկետ

Յուրաքանչյուր ամսվա 16-ը (եթե տվյալ ամսվա 16-ը հանդիսանում է ոչ աշխատանքային օր, ապա վերջնաժամկետ է համարվում հաջորդ աշխատանքային օրը):

Տույժեր`

Ամսական նվազագույն վճարը վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.015% օրական

Հաշվեգրված տոկոսները վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.1% օրական

Վարկունակության գնահատում /վարկի հաստատման պայմաններ/

Վարկի տրամադրման անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում

1.  Լինել կազմակերպության 3 ամսվա աշխատող

Բանկի քարտով ստանալ նվազագույնը մեկ ամսվա աշխատավարձ

2. Վերջին 12 ամսում հսկվող և ավելի խիստ դասով դասկարգված վարկերի բացակայությունը, հայտի ներկայացման պահին ժամկետանց կամ դասակարգված վարկերի բացակայությունը (ներառյալ երաշխավորությունները), վերջին 12 ամսում ժամկետանց օրերի թիվը չի գերազանցում 30 օրը:

3. Վարկի տրամադրման անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում (վարկային պատմության առկայության դեպքում) վերջին 24 ամսում անհուսալի դասով դասկարգված վարկերի բացակայությունը:

Տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Հեռակառավարման` «EvocaTouch» և «EvocaOnline» համակարգերի տրամադրում

անվճար