Վարկեր իրավաբանական անձանց

Վարկեր Վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում

Արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ Դոլար

Վարկառուները

 • Հայաստանի ռեզիդենտ իրավաբանական և անհատ ձեռնարկատեր անձիք:
 • Վարկառուի ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծության արդյունքները պետք է բավարարեն Բանկի պահանջներին:

Նպատակը

Չգազիֆիկացված և գազիֆիկացված  համայնքներում՝

 • վերականգնվող էներգիայի սարքավորումներ
 • էներգախնայողության միջոցառումներ
 • էներգախնայող սարքավորումների ձեռք բերում, վերազինում

 

Սահմանաչափերը

 

 • Գրավի դիմաց՝ 3,000,001 – 50,000,000 ՀՀ դրամ, կամ համարժեք արտարժույթ
 • Առանց գրավի (նվազագույնը երկու ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի երաշխավորությամբ)՝
  1,000,000 – 3,000,000 ՀՀ դրամ, կամ համարժեք արտարժույթ

Տրամադրման եղանակը

անկանխիկ

Մարման ժամկետը

մինչև 96 ամիս 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը

ՀՀ դրամ - 12%
ԱՄՆ դոլար – 8%

Գրավը

 • Անշարժ և շարժական գույքը,
 • Ավանդային կամ ընթացիկ հաշիվների դրամական միջոցները,
 • Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորները կամ ջարդոնը,
 • Պետական կարճաժամկետ պարտատոմսերը կամ այլ արժեթղթերը:
 • Անհրաժեշտության դեպքում ՝ այլ գրավների առկայության պարագայում, որպես լրացուցիչ գրավ, կարող են գրավ ընդունվել նաև ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերվող սարքավորումները:
 • Լրացուցիչ պայման - Բիզնեսի հիմնադիրների/իրական շահառուների անձնական երաշխավորությունների առկայությունը  պարտադիր է, ինչպես նաև որպես լրացուցիչ ապահովում Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն:

Վարկ/գրավ ընդունելի սահմանաչափերը

 • Անշարժ գույքի  և այլ հիմնական միջոցների դեպքում ՝ գնահատված  արժեքի մինչև 70%-ի չափով:
 • Պետական կարճաժամկետ պարտատոմսերի դեպքում՝ անվանական արժեքի մինչև 95%-ի չափով:
 • Այլ արժեթղթերի դեպքում՝ գնահատված արժեքի մինչև 70%-ի չափով:
 • Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորների և թանկարժեք մետաղների ջարդոնի դիմաց՝ գնահատված արժեքի մինչև 95%-ի չափով:
 • Դրամական միջոցների (ավանդային և ընթացիկ հաշվի դեպքում)՝ մինչև 90%-ի չափով:
 • Ձեռք բերվող սարքավորումներ դեպքում՝ գնահատված արժեքի մինչև 50%-ի չափով:

Ապահովագրություն

Ըստ անհրաժեշտության

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու համար վճարվող տուգանք

Տուգանք չի կիրառվում

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0,015 %,
ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0,1 %:

Վարկի մարման ձևը

«Անուիտետային»

Պահանջներ երաշխավոր անձանց նկատմամբ

 • ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր կամ ֆիզիկական անձ:
 • Ժամկետանց պարտավորությունների բացակայություն (ներառյալ տրամադրված երաշխավորությունների գծով):
 • Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում վարկային պարտավորությունների գծով դասակարգումների բացակայություն, իսկ մարումների գծով ուշացման օրերի հանրագումարը  չպետք է գերազանցի 30 օրը:

Գանձվող վճարներ

Առկա չեն

Պետական տուրքեր և այլ ծախսեր

 • ՀՀ պետական իրավասու մարմիններում վճարվող պետ տուրք՝ գրավի պայմանագրի վավերացման և գրանցման համար:
 • Գրավադրվող արժեքների գնահատման ծառայության արժեքը՝  Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպությունների սահմանած սակագների համաձայն:

Լրացուցիչ պայմաններ

Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկերի վերաֆինանսավորման դեպքերում՝ կատարվում է 20 տոկոսի չափով համաֆինանսավորում:

Զգուշացում

 • Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, իսկ ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի Վարկային ռեգիստրում (ինչը հետագայում կարող է խոչընդոտել նոր վարկերի ստացումը):
 • Վարկային պարտավորությունների չկատարման հետևանքով գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, եթե վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավի արժեքը չի բավարարում, ապա մենք (գործող օրենսդրության համաձայն) հնարավորություն ունենք կատարել վարկային պարտավորությունների մարումներ ձեր այլ գույքի հաշվին (առկայության դեպքում):