Վարկեր իրավաբանական անձանց

Բիզնես վարկ POS տերմինալի շրջանառության հիման վրա

Արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկառուները

- ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական և անհատ ձեռնարկատեր անձինք, ովքեր գրանցված գործունեություն են ծավալում առնվազն 12 ամիս:

- Այն հաճախորդները ովքեր Էվոկաբանկ ՓԲԸ-ի հետ ունեն կնքված POS տերմինալի համագործակցության պայմանագիր

Սահմանաչափերը

1,000,000 – 10,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Մարման եղանակը

 • «Անուիտետային»
 • «Զսպանակաձև»

Տրամադրման եղանակը

անկանխիկ

Մարման ժամկետը

6-12 ամիս /առանց վաղաժամ մարման տուգանքի/

Տոկոսադրույքը /տարեկան/

ՀՀ դրամ

14.5-16%

ԱՄՆ դոլար

11.5-13%

Եվրո

9-10%

 

Տոկոսադրույքների միջակայքում հաստատվող տոկոսները, կապված են , եթե  ապահովում են կամ ըստ գնահատման, կարող են տարեկան կտրվածքով ապահովել 1 մլն. ՀՀ դրամ կամ ավել ոչ տոկոսային եկամուտներ:

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

 • Ժամկետանց վարկի դեպքում` օրական 0.015%-ի չափով
 • Ժամկետանց տոկոսագումարների դեպքում` օրական 0.1%-ի չափով

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոցները

 • POS  տերմինալի շրջանառություն
 • Անհրաժեշտության դեպքում ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձ/անց/ երաշխավորություն

Վարկառուին ներկայացվող պահանջներ

 • Բիզնես վարկի գումարը չի կարող գերազանցել բանկի POS տերմինալների միջոցով իրականացված միջին ամսական գումարային մուտքերի եռապատիկը:
 • Վարկառուի ընդհանուր ժամկետանց օրերի քանակը վերջին 12 ամսվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 30 օրը, ինչպես նաև ընթացքում չպետք է ունենա դասակարգված վարկեր,
 • Այն դեպքում երբ վարկառուն 12-ից 24 ամիսների ընթացքում ունեցել է հսկվող դասով դասակարգման մեկ դեպք, ապա որոշում կայացնող Լիազոր մարմնի կողմից հայտը կարող է դիտարկվել, եթե՝

- Վճարուների ուշացումը չի գերազանցել 5 օրը,

- և կան հիմնավոր փաստարկներ, որ ուշացումները պայմանավորված են եղել ոչ թե ֆինանսական հանգամանքներով, այլ տեխնիկական և սուբյեկտիվ պատճառներով (քարտային գերածախս, օվերդրաֆտի օգտագործված սահմանաչափի նվազագույն գումարի ոչ ամբողջական մուտքագրման, երկրից բացակայության և այլն),

 • Վարկառուի` գրավով չապահովված վարկերը չպետք է լինեն ավելին, քան հինգը և դրանց գումարային մնացորդը չպետք է գերազանցի 10,000,000 ՀՀ դրամը և/կամ համարժեք արտարժույթը, չներառված տվյալ վարկը:
 • Հարցման օրվա դրությամբ վարկավորման դիմում-հայտ ներկայացնող հաճախորդը չպետք է ունենա դասակարգված երաշխավորություն, ժամկետանց վարկեր, ինչպես նաև՝ ժամկետանց հարկային պարտավորություններ կամ ԴԱՀԿ արգելանք:
 • Առնվազն 6 ամսվա POS տերմինալի շրջանառություն «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ով:
 • POS տերմինալի տեղափոխությունը այլ բանկ հնարավոր է բացառապես տվյալ վարկատեսակի մասով, բանկի հանդեպ ունեցած ամբողջ պարտավորության մարման դեպքում:

Երաշխավոր անձանց ներկայացվող պահանջներ

 • Ֆիզիկական անձ երաշխավորողը/ները/՝

- ունեն կայուն եկամուտ, որը արտացոլվում է «Նորք տեղեկատվավերլուծական կենտրոն»-ի համակարգում կամ գույքի սեփականատեր են,

- վերջին 12 ամսվա ընթացքում չպետք է ունենա դասակարգված վարկեր, իսկ ընդհանուր ժամկետանց օրերի քանակը  չպետք է գերազանցի 30 օրը,

 • Իրավաբանական անձ երաշխավորներ՝

- Գրանցված գործունեություն է ծավալում առնըվազն 12 ամիս և վերջին 12 ամսվա ընթացքում չպետք է ունենա դասակարգված վարկեր, իսկ ընդհանուր ժամկետանց օրերի քանակը  չպետք է գերազանցի 30 օրը,

- վերջին 12 ամսում չպետք թ ունենա 0-հաշվետվություն կամ գործունեության դադարեցում,

- հարցման օրվա դրությամբ չպետք է ունենա դասակարգված երաշխավորություն, ժամկետանց վարկեր, ինչպես նաև՝ ժամկետանց հարկային պարտավորություններ կամ ԴԱՀԿ արգելանք:

Գանձվող վճարներ

 • Վարկային հաշվի սպասարկման վճար  - վարկի գումարի 1%-ի չափով, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ:
 • Վարկի գումարը կանխիկ ստանալու դեպքում գանձվում է բանկային հաշվից կանխիկացման վճար` ըստ գործող սակագների:

Ժամկետից շուտ մարելու տուգանք

Չի գանձվում

Վերլուծություն

Պարզեցված բիզնես վերլուծություն

Այլ պայմաններ

 • Եթե վարկը հաստատվում է որևէ նախապայմաննով (գործող այլ վարկային պարտավորությունների մասնակի կամ ամբողջական մարում, հարկային պարտավորությունների մարում և այլն), ապա վարկի տրամադրումը կատարվում է կամ փուլային կամ միանվագ տրամադրման տարբերակով՝ տրամադրման պահին նախապայմանի կատարման ամբողջական վերահսկողությամբ: Նախապայմանի կատարման և վերահսկման  պատասխանատու են  հանդիսանում,  համապատասխանաբար՝ հայտը կազմող Վարկային մասնագետը և վարկը տրամադրող տարածքային կամ կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարը:
 • Եթե հաճախորդը ունի գործող POS տերմինալի շրջանառության հիման վրա  բիզնես վարկ, կարող է դիմել 2-րդ վարկին, չխախտելով վարկատեսակով նախատեսված առավելագույն շեմը՝ 10.0 մլն. ՀՀ դրամ:
 • Տվյալ վարկատեսակով գործող հաճախորդների դեպքում նույն վարկատեսակով նոր հայտ քննարկելիս, Լիազոր մարմինը կարող է հաստատել հայտը նախապայմանով՝ գործող պարտավորության մնացորդի մարման (անձնական միջոցներով կամ նոր վարկի հաշվին), եթե հաճախորդը համապատասխանում է վարկավորման չափանիշներին և կատարել է պայմանագրային գումարի 50% և ավել մարում: Տվյալ դեպքում վարկը չի դիտարկվում վերաֆինանսավորված/վերաձևակերպված: