Վարկեր իրավաբանական անձանց

Լիզինգ

Արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Լիզինգառուները

ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերեր

Լիզինգի առարկայի ձեռքբերման հնարավորությունները

Լիզինգի առարկան կարող է ձեռք բերվել ինչպես ՀՀ-ից, այնպես էլ արտերկրից` առաջնային և երկրորդային շուկաներից

Լիզինգի սահմանաչափերը

5,000,001-1,000,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Կանխավճար

Նվազագույնը` 10%

Մարման ժամկետը

6-72 ամիս` կախված ձեռքբերվող Լիզինգի առարկայից 

Մարման եղանակը

 • Անուիտետային
 • Զսպանակաձև
 • Պայմանագրային

Տարեկան տոկոսադրույքը

 • ՀՀ դրամ՝ սկսած 10.5%-ից 
 • ԱՄՆ դոլար՝ սկսած 8%-ից 
 • Եվրո՝ սկսած 6%-ից

Լիզինգի մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

 • Ժամկետանց լիզինգի մայր գումարի դեպքում` օրական 0.015%-ի չափով
 • Ժամկետանց տոկոսագումարների դեպքում` օրական 0.1%-ի չափով

Ժամկետից շուտ մարելու տուգանք

 • Մինչև պայմանագրի գործողության ժամկետի կեսը մարումների ժամանակացույցով սահմանված ամսական վարձավճարից ավելին մարելու դեպքում վճարում է տուգանք` մարումների ժամանակացույցով սահմանված ամսական Լիզինգի մայր գումարի չափը գերազանցող գումարի 5%-ի չափով
 • Առանձին դեպքերում Բանկի լիազոր մարմնի որոշմամբ սահմանված տուգանքի չափը կարող է փոփոխվել

Ապահովվածություն

 • Երաշխավորություններ` ըստ պահանջի
 • Գույքի/իրավունքի գրավ` ըստ պահանջի
 • Առանձին դեպքերում, բարձր ռիսկայնությամբ գործարքների դեպքում կարող է պահանջվել նաև այլ գրավ

Գանձվող վճարներ

 • Լիզինգային հայտի ուսումնասիրման միանվագ վճար` 20,000 ՀՀ  դրամ
 • Լիզինգի գումարից միանվագ գանձվող միջնորդավճար` 0.4-1%, ոչ ավել քան 500.000 ՀՀ դրամ

Սեփականության իրավունքի փոխանցման վճար` յուրաքանչյուր պայմանագրի մասով անկախ դրա գույքերի քանակից

10,000 ՀՀ դրամ

Լիզինգի պայմանների վերանայում

15,000 ՀՀ դրամ

Ենթավարձակալությամբ տրամադրելու համաձայնություն

50,000 ՀՀ դրամ

Լիզինգի առարկայի տարեկան ապահովագրություն

Լիզինգի ողջ ժամկետի ընթացքում` լիզինգի մնացորդային արժեքի հիման վրա

Լիզինգի տրամադրման վերջնական պայմանները, մասնավորապես մարման ժամետը և տոկոսադրույքը կախված են Լիզինգի առարկայի տեսակից, մատակարարից, բիզնեսի առանձնահատկություններից և այլ ռիսկերից:

ՀՀ Կառավարության Տնտեսության Արդիականացման Միջոցառման շրջանակում տրամադրվող Լիզինգի պայմաններ

Տնտեսվարողների շրջանակը

ՀՀ կամ ԼՂ տարածքում գրանցված և փաստացի գործունեություն իրականացնող մասնավոր առևտրային կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը (բացառությամբ լիցենզավորվող գործունեություն իրականացնող (բացառությամբ առողջապահության, տրանսպորտի և կրթության բնագավառի կամ պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների), որն ապահովում է ստորև թվարկված բոլոր չափանիշներին համապատասխանությունը:

Նպատակը

Նոր (չօգտագործված) սարքերի և սարքավորումների գնում կամ ներմուծում, պայմանով, որ գնորդի և մատակարարի միջև պայմանագիրը կնքվել է 2021 թվականի փետրվարի 1-ից հետո, և տվյալ սարքերը և սարքավորումները պետք է օգտագործվեն ՀՀ-ում արտադրություն կազմակերպելու կամ արտադրությունն ընդլայնելու նպատակով:

Սուբսիդավորվող ոլորտները`

 • Մշակող արդյունաբերություն
 • Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում
 • Տեղեկատվություն և կապ
 • Շինարարություն
 • Փոխադրում և պահեստային տնտեսություն
 • Մասնագիտական գիտական և տեխնիկական գործունեություն
 • Կրթություն
 • Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում

Ժամկետը

Տեսակը

Տրամադրվող լիզինգի

գումարը

Սուբսիդավորման

ժամանակահատվածը

լիզինգի

ժամկետը

Սարք, սարքավորումներ, բաղկացուցիչ մասեր

մինչև 200 մլն. դրամին համարժեք գումար

մինչև 42 ամիս

մինչև 120 ամիս

ավելի քան 200 մլն. դրամին համարժեք գումար

մինչև 36 ամիս

մինչև 120 ամիս

Ընդ որում, մատակարարման փուլի սուբսիդավորումը կատարվում է մինչև 180 օր ժամկետի համար՝ սկսած լիզինգի պայմանագրի կնքման օրվանից, իսկ 180 օր ժամկետը գերազանցող ժամկետի համար տոկոսների վճարման պարտականությունը կրում է լիզինգառուն:

Սուբսիդավորման չափը

 • ՀՀ դրամ` 10%
 • Արտարժույթ` 8%
 • Լիզինգի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատված՝ մինչև 6 ամիս,
 • Առավելագույն գումար` 1 մլրդ ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Եթե Տնտեսվարողը իր կանոնադրական կապիտալում 200 մլն դրամ և ավելի գումարի չափով ներդրում է կատարել 2021 թվականի հունվարի 1-ից մինչև աջակցության հայտը ներկայացնելու պահը, ապա առավելագույն գումարը սահմանվում է կանոնադրական կապիտալում կատարված ներդրման հնգապատիկի չափով, բայց ոչ ավելի, քան 10 մլրդ դրամ, իսկ արտարժույթով վարկավորման դեպքում՝ 5 մլրդ դրամին համարժեք ՀՀ դրամ:

 • Լիզինգի տրամադրման/սպասարկման միջնորդավճարներ, վաղաժամկետ մարման համար տույժեր և (կամ) տուգանքներ կամ այլ վճարներ չեն կիրառվում

Սույն միջոցառումը գործելու է մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։