Վարկեր իրավաբանական անձանց

Տնտեսության արդիականացման միջոցառում (Գործում է մինչև 2023թ. Դեկտեմբերի 31-ը)

1.

Արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար կամ Եվրո

2.

Վարկառուները

Հայաստանի ռեզիդենտ իրավաբանական և անհատ ձեռնարկատեր անձիք

3.

Նպատակը

 Սարք ,սարքավորումներ , բաղկացուցիչ մասեր (ներառյալ առարկայի ձեռքբերման գինը ,ՀՀ ներմուծման հետ կապված ծախսերը,  մաքսազերծվում, ավելացված արժեքի հարկ և այլն ) Ցանկը համաձայ 2013թ.-ի սեպ. 19-ի N874-Ն հրամանով հաստատված դասակարգիչների

4.

Սահմանաչափերը՝ ըստ ոլորտների

 • Արդյունաբերություն
 • Շինարարություն
 • Տրանսպորտ և կապ
 • Առևտուր 
 • Կացություն և հանրային սննդի կազմակերպում
 • Այլ Ճյուղեր

 

Մեկ տնտեսվարողի գծով առավելագույն գումարը 1 մլրդ ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
2021թ.-ին և դրանից հետո կանոնադրական կապիտալում առնվազն 200 մլն ՀՀ դրամ ներդորւմ կատարելու դեպքում
սուբսիդավորվող մասի առավելագույն գումարը սահմանվում է կանոնադրական կապիտալում կատարված ներդրման հնգապատիկի չափով :

5.

Տրամադրման եղանակը

 • անկանխիկ
 • Վարկերը կարող են տրամադրվել միանվագ կամ փուլերով

6.

Մարման ժամկետը

 

Վարկի առավելագույն ժամկետը մինչև 10 տարի
Սուբսիդավորման ժամանակահատվածը `
Մինչև 200 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ – 42 ամիս 
200 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ  գերազանցելու դեպքում – 36 ամիս 

7.

Մարման եղանակը

 • «Անուիտետային»
 • «Զսպանակաձև»

8.

Արտոնյալ ժամանակաշրջան

Սահմանվում է բիզնեսի առանձնահատկություններից ելնելով, մայր գումարի արտոնյալ ժամանակահատված մինչև 6 ամիս, իսկ արտարժույթի դեպքում մինչև 3 ամիս

9.

Տարեկան տոկոսադրույքը

 

Փաստացի տոկոսադրույքը համաձայն Բանկի գործող սակագների
Սուբսիդավորվող մասը ՀՀ դրամով առավելագույնը  8%, Արտարժույթով  առավելագույնը  6%

 

10.

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

 • Ժամկետանց վարկի դեպքում` օրական 0.015%-ի չափով
 • Ժամկետանց տոկոսագումարների դեպքում` օրական 0.1%-ի չափով

11.

Ժամկետից շուտ մարելու տուգանք

Չի կիրառվում

12.

Վարկի ապահովվածության միջոց

 • Անշարժ և շարժական գույքը,
 • Ավանդային կամ ընթացիկ հաշիվների դրամական միջոցները,
 • Շրջանառու միջոցները, պատրաստի արտադրանքը,
 • Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորները կամ ջարդոնը, թանկարժեք մետաղները,
 • Պետական կարճաժամկետ պարտատոմսերը կամ այլ արժեթղթերը:
 • Բանկի պահանջով այլ իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց երաշխավորություններ

13.

Գանձվող վճարներ

Չի կիրառվում

14.

Պետական տուրքեր և այլ ծախսեր

 • ՀՀ պետական իրավասու մարմիններում վճարում եք պետտուրք և/կամ ծառայության վճար՝ գրավի պայմանագրի  վավերացման և գրանցման համար:
 • Գրավադրվող արժեքների գնահատման ծառայության արժեքը՝ 

անկախ գնահատող կազմակերպությունների սահմանած սակագների համաձայն: