Վարկեր իրավաբանական անձանց

Տնտեսության արդիականացման միջոցառում (Գործում է մինչև 2023թ. Դեկտեմբերի 31-ը)

Արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար կամ Եվրո

Վարկառուները

Հայաստանի ռեզիդենտ իրավաբանական և անհատ ձեռնարկատեր անձիք

Նպատակը

 

Սարք ,սարքավորումներ , բաղկացուցիչ մասեր (ներառյալ առարկայի ձեռքբերման գինը, ՀՀ ներմուծման հետ կապված ծախսերը,  մաքսազերծվում, ավելացված արժեքի հարկ և այլն ) Ցանկը համաձայ 2013թ.-ի սեպ. 19-ի N874-Ն հրամանով հաստատված դասակարգիչների

Սահմանաչափերը՝ ըստ ոլորտների

 • Արդյունաբերություն
 • Շինարարություն
 • Տրանսպորտ և կապ
 • Առևտուր 
 • Կացություն և հանրային սննդի կազմակերպում
 • Այլ Ճյուղեր

Մեկ տնտեսվարողի գծով առավելագույն գումարը 1 մլրդ ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

2021թ.-ին և դրանից հետո կանոնադրական կապիտալում առնվազն 200 մլն ՀՀ դրամ ներդորւմ կատարելու դեպքում

սուբսիդավորվող մասի առավելագույն գումարը սահմանվում է կանոնադրական կապիտալում կատարված ներդրման հնգապատիկի չափով :

Տրամադրման եղանակը

 • անկանխիկ
 • Վարկերը կարող են տրամադրվել միանվագ կամ փուլերով

Մարման ժամկետը

 

Վարկի առավելագույն ժամկետը մինչև 10 տարի

Սուբսիդավորման ժամանակահատվածը `

Մինչև 200 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ – 24 ամիս 

200 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ  գերազանցելու դեպքում – 36 ամիս 

Մարման եղանակը

 • «Անուիտետային»
 • «Զսպանակաձև»

Արտոնյալ ժամանակաշրջան

Սահմանվում է բիզնեսի առանձնահատկություններից ելնելով, մայր գումարի արտոնյալ ժամանակահատված մինչև 6 ամիս, իսկ արտարժույթի դեպքում մինչև 3 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույքը

 

Փաստացի տոկոսադրույքը համաձայն Բանկի գործող սակագների

Սուբսիդավորվող մասը ՀՀ դրամով առավելագույնը  8%, Արտարժույթով  առավելագույնը  6%

 

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

 • Ժամկետանց վարկի դեպքում` օրական 0.015%-ի չափով
 • Ժամկետանց տոկոսագումարների դեպքում` օրական 0.1%-ի չափով

Ժամկետից շուտ մարելու տուգանք

Չի կիրառվում

Վարկի ապահովվածության միջոց

 • Անշարժ և շարժական գույքը,
 • Ավանդային կամ ընթացիկ հաշիվների դրամական միջոցները,
 • Շրջանառու միջոցները, պատրաստի արտադրանքը,
 • Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորները կամ ջարդոնը, թանկարժեք մետաղները,
 • Պետական կարճաժամկետ պարտատոմսերը կամ այլ արժեթղթերը:
 • Բանկի պահանջով այլ իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց երաշխավորություններ

Գանձվող վճարներ

Չի կիրառվում

Պետական տուրքեր և այլ ծախսեր

 • ՀՀ պետական իրավասու մարմիններում վճարում եք պետտուրք և/կամ ծառայության վճար՝ գրավի պայմանագրի  վավերացման և գրանցման համար:
 • Գրավադրվող արժեքների գնահատման ծառայության արժեքը՝ անկախ գնահատող կազմակերպությունների սահմանած սակագների համաձայն: