Վարկեր իրավաբանական անձանց

ՀՀ կառավարության առաջին միջոցառման ներքո տրամադրվող վարկ (Գործում է մինչ և միջոցառման ավարտը)

Արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար կամ Եվրո

Վարկառուները

Հայաստանի ռեզիդենտ իրավաբանական և անհատ ձեռնարկատեր անձիք

Նպատակը

Աշխատավարձի, հարկերի , տուրքերի և պարտադիր վճարների , կոմունալ վճարումներ , հումքի , սարքավորումների , սննդի ձեռքբերում :

Սահմանաչափերը՝ ըստ ոլորտների

 • Արդյունաբերություն
 • Շինարարություն
 • Տրանսպորտ և կապ
 • Առևտուր 
 • Կացություն և հանրային սննդի կազմակերպում
 • Այլ Ճյուղեր

մինչև 500,000,000 ՀՀ դրամ

Տրամադրման եղանակը

 • անկանխիկ
 • Վարկերը կարող են տրամադրվել միանվագ կամ փուլերով

Մարման ժամկետը

24 ամիս

Մարման եղանակը

 • «Անուիտետային»
 • «Զսպանակաձև»

Արտոնյալ ժամանակաշրջան

 • Սահմանվում է բիզնեսի առանձնահատկություններից ելնելով

Տարեկան տոկոսադրույքը

ՀՀ դրամով առավելագույնը  12 % , Արտարժույթով  առավելագույնը  9 %

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

 • Ժամկետանց վարկի դեպքում` օրական 0.015%-ի չափով
 • Ժամկետանց տոկոսագումարների դեպքում` օրական 0.1%-ի չափով

Վարկի ապահովվածության միջոց

 • Անշարժ և շարժական գույքը,
 • Ավանդային կամ ընթացիկ հաշիվների դրամական միջոցները,
 • Շրջանառու միջոցները, պատրաստի արտադրանքը,
 • Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորները կամ ջարդոնը, թանկարժեք մետաղները,
 • Պետական կարճաժամկետ պարտատոմսերը կամ այլ արժեթղթերը:
 • Բանկի պահանջով այլ իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց երաշխավորություններ

Գանձվող վճարներ

Չի կիրառվում

Պետական տուրքեր և այլ ծախսեր

 • ՀՀ պետական իրավասու մարմիններում վճարում եք պետտուրք և/կամ ծառայության վճար՝ գրավի պայմանագրի  վավերացման և գրանցման համար:
 • Գրավադրվող արժեքների գնահատման ծառայության արժեքը՝ 
  անկախ գնահատող կազմակերպությունների սահմանած սակագների համաձայն:

Զգուշացում

 • Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, իսկ ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի Վարկային ռեգիստրում (ինչը հետագայում կարող է խոչընդոտել նոր վարկերի ստացումը):
 • Վարկային պարտավորությունների չկատարման հետևանքով գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, եթե վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավի արժեքը չի բավարարում, ապա մենք (գործող օրենսդրության համաձայն) հնարավորություն ունենք կատարել վարկային պարտավորությունների մարումներ ձեր այլ գույքի հաշվին (առկայության դեպքում):