Վարկեր իրավաբանական անձանց

«Եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից ֆինանսավորվող» ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկերի պայմաններ

Արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկառուները

 • Հայաստանի ռեզիդենտ հանդիսացող փոքր և միջին ձեռնարկություններ (ՓՄՁ):
 • Վարկառուի ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծության արդյունքները պետք է բավարարեն Բանկի պահանջներին:

Նպատակը

 • գյուղատնտեսություն,
 • գյուղ. վերամշակում,
 • զբոսաշրջություն,
 • արտահանում խթանող և արդյունաբերության ոլորտներում գործունեություն

 

Սահմանաչափերը

 

 • Գրավի դիմաց՝ 5.000.001 – 1.000.000.000 ՀՀ դրամ
 • Առանց գրավի (նվազագույնը  մեկ ֆիզիկական կամ իրավաբանական  անձի երաշխավորությամբ)՝  1.000.000 – 5.000.000 ՀՀ դրամ

Եղանակը

Անկանխիկ

Մարման ժամկետը

24 - 90 ամիս 

Վարկի մայր գումարի արտոնյալ ժամկետ

Բիզնես գործունեության առանձնահատկություներից ելնելով կարող է տրամադրվել վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամկետ:

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը

9.5 %

Փոփոխուն բաղադրիչը

 • ՀՀ ԿԲ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք.

Գրավը

 • Անշարժ և շարժական գույքը,
 • Ավանդային կամ ընթացիկ հաշիվների դրամական միջոցները,
 • Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորները կամ ջարդոնը,
 • Պետական կարճաժամկետ պարտատոմսերը կամ այլ արժեթղթերը:
 • Անհրաժեշտության դեպքում ՝ այլ գրավների առկայութնան պարագայում կարող են գրավ ընդունվել նաև շրջանառու միջոցները և պատրաստի արտադրանքը (հաշվի առնելով այլ գրավների իրացվելիության  աստիճանը կամ վարկ/գրավ հարաբերակցության չափը, վարկավորման ժամկետը, հաճախորդի բնութագիրը և այլն):
 • Լրացուցիչ պայման - Բիզնեսի հիմնադիրների/իրական շահառուների անձնական երաշխավորությունների առկայությունը  պարտադիր է, ինչպես նաև որպես լրացուցիչ ապահովում Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն:

Վարկ/գրավ ընդունելի սահմանաչափերը

 • Անշարժ գույքի  և այլ հիմնական միջոցների դեպքում ՝ գնահատված  արժեքի մինչև 70%-ի չափով:
 • Պետական կարճաժամկետ պարտատոմսերի դեպքում՝ անվանական արժեքի մինչև 95%-ի չափով:
 • Այլ արժեթղթերի դեպքում՝ գնահատված արժեքի մինչև 70%-ի չափով:
 • Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորների և թանկարժեք մետաղների ջարդոնի դիմաց՝ գնահատված արժեքի մինչև 95%-ի չափով:
 • Դրամական միջոցների (ավանդային և ընթացիկ հաշվի դեպքում)՝ մինչև 90%-ի չափով:
 • Շրջանառու միջոցների դեպքում՝ գնահատված արժեքի մինչև 50%-ի չափով:

Ապահովագրություն

Ըստ անհրաժեշտության

Պահանջներ երաշխավոր անձանց նկատմամբ

 • ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր կամ ֆիզիկական անձ:
 • Ժամկետանց պարտավորությունների բացակայություն (ներառյալ տրամադրված երաշխավորությունների գծով):
 • Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում վարկային պարտավորությունների գծով դասակարգումների բացակայություն, իսկ մարումների գծով ուշացման օրերի հանրագումարը  չպետք է գերազանցի 30 օրը:

Գանձվող վճարներ

 • Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար - 0
 • Վարկի տրամադրման ժամանակ դրամարկղային գործառնությունների գծով ծառայություններ մատուցելու դեպքում կիրառվում է Բանկի «Սակագներ և դրույքներ»-ով սահմանված դրամարկղային գործառնությունների իրականացման համար սահմանված սակագները:

Պետական տուրքեր և այլ ծախսեր

 • ՀՀ պետական իրավասու մարմիններում վճարվող պետտուրք ՝ գրավի պայմանագրի վավերացման և գրանցման համար:
 • Գրավադրվող արժեքների գնահատման ծառայության արժեքը՝  Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպությունների սահմանած սակագների համաձայն:

Լրացուցիչ պայմաններ

 • Գործող վարկերի վերաֆինանսավորման հնարավորություն ծրագրով նախատեսված չէ
Համագործակցություն՝ ԵՆԲ ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ ՓԲԸ-ն համագործակցում է ԵՆԲ-ի հետ Գերմանահայակական հիմնադրամի միջոցով ՓՄՁ գյուղատնտեսության ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում:
Տեղեկատվություն Եվրոպական ներդրումային բանկի «ԵՆԲ-ի վարկեր ՓՄՁ-ների» ֆինանսավորման մասին:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

 • Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, իսկ Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի Վարկային ռեգիստրում (ինչը հետագայում կարող է խոչընդոտել նոր վարկերի ստացումը):
 • Վարկային պարտավորությունների չկատարման հետևանքով գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, եթե վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավի արժեքը չի բավարարում, ապա մենք (գործող օրենսդրության համաձայն) հնարավորություն ունենք կատարել վարկային պարտավորությունների մարումներ ձեր այլ գույքի հաշվին (առկայության դեպքում):