Զինծառայողների համար հիփոթեքային վարկ ԱՀԸ ծրագրի շրջանակում

Evocabank-ը զինծառայողներին առաջարկում է հիփոթեքային վարկ երկրորդային շուկայից անշարժ գույքի ձեռքբերման կամ բնակելի տան կառուցապատման նպատակով։

Զինծառայողների համար հիփոթեքային վարկ ԱՀԸ ծրագրի շրջանակում
Վերադառնալ

Վարկի տրամադրման նպատակը

Անշարժ գույքի երկրորդային շուկայից (ոչ անմիջապես կառուցապատողից) ձեռքբերում և բնակելի տան կառուցապատում

Ովքեր կարող են դիմել

Ծրագրի չափանիշներով ընտրված 18 – 63 տարեկան շահառուն, ում 63 տարեկանը չի բոլորի վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում կամ առկա է վերոնշյալ պահանջներին բավարարող շահառուի ընտանիքի անդամ համավարկառու

Վարկավորման արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկավորման գումար

2,000,000 – 25,650,000 ՀՀ դրամ

Վարկի մարման ժամկետը

120 - 240 ամիս

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքներ

Անվանական

Փաստացի

13%

9.74%

Պետության կողմից սուբսիդավորվող տոկոսադրույք

5%

Կանխավճարի գծով պետական աջակցության չափ

2,500,000 ՀՀ դրամ

Վարկի մարման ձևը

Ամսական անուիտետային

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

Ձեռք բերվող անշարժ գույքը: Կառուցապատման դեպքում հողամասը/կիսակառույցը որտեղ իրականացվում է անշարժ գույքի  կառուցումը, անհրաժեշտության դեպքում` լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույք:

Անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված շուկայական առավելագույն արժեքը

55,000,000 ՀՀ դրամ /միայն անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում/

Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը

  1. Ձեռքբերվող կամ կառուցվող  բնակելի անշարժ գույքի արժեքի 70% [1]
  2. Ոչ ավելի, քան ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի արժեքի 90%, եթե գրավադրվում է լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույք.ընդ որում, ձեռք բերվող և այլ բնակելի անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում, վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված անշարժ գույքերի ընդհանուր արժեքի 70%
  3. Ձեռքբերման վարկերի դեպքում, վարկի գումարը կարող է կազմել գրավի արժեքի առավելագույնը 90%-ը, եթե առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն Վ/Գ գործակցի 70%-ը գերազանցող գումարի չափով

Ապահովագրություն

  1. Գրավադրված գույքի ապահովագրություն
  2. Վարկառուի և համավարկառու/ներ/ի (առկայության դեպքում)` դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրությություն։
  3. Կանխավճարի ապահովագրություն

Վարկի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ, ձեռքբերման դեպքում` միանվագ, կառուցապատման դեպքում` միանվագ կամ փուլային

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու համար վճարվող տուգանք

Տուգանք չի կիրառվում

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0.015%,

ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0.1%:

Այլ պայմաններ

  • Անհատական բնակելի տան կառուցման դեպքում վարկը տրամադրվում է կառուցվող անհատական բնակելի տան նախահաշվային արժեքի մինչև 80 տոկոսի չափով՝ առանձին փուլերով, կամ միանվագ, երբ վարկը միանվագ տրամադրվում է և սառեցվում է բանկային հաշվին, ընդ որում, փուլերով տրամադրման դեպքում վերջին փուլի գումարը չի կարող գերազանցել վարկի գումարի 20%-ը։ Սառեցվող գումարը բաց է թողնվում փուլային տարբերակով` ծրագրի շրջանակում վարկերի վերաֆինանսավորման պայմաններին համապատասխան, առնվազն 3 փուլով, յուրաքանչյուր փուլում բաց թողնվող գումարի չափը չգերազանցելով 40%-ը, իսկ կառուցապատումն ավարտին հասցնելու համար սահմանվում է վարկի տրամադրումից առավելագույնը 2 տարի ժամկետ (անկախ կառուցապատման թույլտվության ավելի երկար ժամկետի առկայությունից)։
  • Սույն պայմաններով չկարգավորվող դեպքերը կարգավորվում են ՍՊԱՅԱԿԱՆ ԵՎ ԱՎԱԳ ԵՆԹԱՍՊԱՅԱԿԱՆ ԿԱԶՄԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ԿԱՄ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆԸ ԿԱՄ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԻ պայմաններով և դրույթներով

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

  • Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշումների կայացման համար Բանկի կողմից պահանջվող նախնական փաստաթղթերը ամբողջությամբ ներկայացնելուց հետո:
  • Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, գրավի առարկա հանդիսացող գույքի գրավադրման գործընթացը ավարտելուց հետո առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

[1] Վարկ/գրավ գործակցի հաշվարկման ժամանակ ընդունվում է անշարժ գույքի գնահատման և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնը:

video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`