Հիփոթեքային վարկ (ԱՀԸ ծրագրի շրջանակներում)

Evocabank-ն առաջարկում է Ազգային հիփոթեքային ընկերության ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող բնակարանային հիփոթեքային վարկեր։

Հիփոթեքային վարկ (ԱՀԸ ծրագրի շրջանակներում)
Վերադառնալ
 1. Վարկի տրամադրման դիմում-հայտ
 2. անձնագիր կամ նույնականացման քարտ ինչպես նաև, սոցիալական քարտ կամ սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք (ընդ որում սոցիալական քարտ և սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք չի պահանջվում, եթե ներկայացվել է նույնականացման քարտ),
 3. ամուսնության վկայական (առկայության դեպքում),
 4. անչափահաս երեխաների ծննդյան վկայական (առկայության դեպքում),
 5. տեղեկանք աշխատանքի վայրից աշխատավարձի չափի մեծության մասին, որի տրամադրման ժամկետը Բանկին ներկայացման օրվա դրությամբ չպետք է գերազանցի 30 օրացույցային օրը,
 6. անհատական հաշվի քաղվածք
 7. Հաճախորդի ինքնազբաղված լինելու դեպքում`
  • Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՀՀ)
  • Գրանցման վկայական, կանոնադրություն (առկայության դեպքում)
  • Գործունեության տվյալ տեսակով զբաղվելու թույլտվության փաստաթղթերը, եթե օրենսդրության համաձայն տվյալ գործունեության համար անհրաժեշտ է համապատասխան մարմինների կողմից հատուկ թույլտվություն
  • Վերջին 1 տարվա ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունները` հաստատված հարկային մարմինների կողմից
  • Վերջին 6 ամիսների եկամուտների և ծախսերի հաշվետվությունները/գրառումները (առկայության դեպքում)
 8. ձեռք բերվող անշարժ գույքի գնահատման հաշվետվություն,
 9. վաճառվող կամ վերանորոգվող անշարժ գույքի սեփականության վկայականը,
 10. վաճառվող անշարժ գույքի ձեռք բերման հիմքերը (պահանջի դեպքում),
 11. անշարժ գույքի սեփականատերերի անձնագրերը,
 12. տեղեկատվություն՝ երաշխավորող անձի/անց վերաբերյալ (առկայության դեպքում)
 13. Վերանորոգման դեպքում կատարվելիք ծախսերի նախահաշիվ,
 14. Կառուցապատման դեպքում՝
  • կատարվելիք ծախսերի նախահաշիվ,
  • հողամասի սեփականության վկայական,
  • կառուցապատման թույլտվություն,
  • կառուցվող անշարժ գույքի նախագիծ:
 15. անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր:
video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`