Բնակարանային հիփոթեքային վարկեր լողացող տոկոսադրույքով

Evocabank-ը առաջարկում է Բնակարանային հիփոթեքային վարկեր լողացող տոկոսադրույքով՝ անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման կամ կառուցապատման նպատակով:

Բնակարանային հիփոթեքային վարկեր լողացող տոկոսադրույքով
Վերադառնալ
 1. Վարկի տրամադրման դիմում-հայտ
 2. անձնագիր կամ նույնականացման քարտ ինչպես նաև, սոցիալական քարտ կամ սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք (ընդ որում սոցիալական քարտ և սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք չի պահանջվում, եթե ներկայացվել է նույնականացման քարտ),
 3. ամուսնության վկայական (առկայության դեպքում),
 4. անչափահաս երեխաների ծննդյան վկայական (առկայության դեպքում),
 5. տեղեկանք աշխատանքի վայրից աշխատավարձի չափի մեծության մասին, որի տրամադրման ժամկետը Բանկին ներկայացման օրվա դրությամբ չպետք է գերազանցի 30 (երեսուն) օրացույցային օրը,
 6. Հաճախորդի ինքնազբաղված լինելու դեպքում`
  • Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայական կամ պետական ռեգիստրի կողմից տրված՝ քաղվածք գրանցամատյանից,
  • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ), եթե առկա չէ պետական ռեգիստրի վկայականում կամ քաղվածքում, Գործունեության լիցենզիա (եթե առկա է),
  • Վերջին 1 (մեկ) տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները`
 7. այլ եկամուտների մեծությունը հավաստող տեղեկատվություն (առկայության դեպքում),
 8. ձեռք բերվող անշարժ գույքի գնահատման հաշվետվություն,
 9. վաճառվող կամ վերանորոգվող անշարժ գույքի սեփականության վկայականը,
 10. վաճառվող անշարժ գույքի ձեռք բերման հիմքերը (պահանջի դեպքում),
 11. անշարժ գույքի սեփականատերերի անձնագրերը,
 12. տեղեկատվություն՝ երաշխավորող անձի/անց վերաբերյալ (առկայության դեպքում)
 13. Վերանորոգման դեպքում կատարվելիք ծախսերի նախահաշիվ,
 14. Կառուցապատման դեպքում՝
  • կատարվելիք ծախսերի նախահաշիվ,
  • հողամասի սեփականության վկայական,
  • կառուցապատման թույլտվություն,
  • կառուցվող անշարժ գույքի նախագիծ,
 15. Բանկի պահանջով այլ փաստաթղթեր:
video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`