Փոքր և միջին բիզնեսի վարկավորում Լիկվիդ +

Ստացիր բիզնես վարկ Լիկվիդ+ Evocabank-ից շահավետ պայմաններով

Փոքր և միջին բիզնեսի վարկավորում Լիկվիդ +
Վերադառնալ

Արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկառուները

ՀՀ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատեր և իրավաբանական անձանց

Վարկի տրամադրման նպատակը

Բիզնեսի զարգացման, կապիտալ ներդրումների իրականացման, շրջանառու կապիտալում միանվագ ներդրումներ իրականացնելու, կրեդիտորական պարտքերի մարելու և այլ նպատակներով

Սահմանաչափերը

Մինչև 150.000.000  ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Տրամադրված վարկի օգտագործման եղանակը

Անկանխիկ

Մարման ժամկետը

Մինչև 60 ամիս

Վարկի մարման եղանակը

 • «Անուիտետային»
 • «Զսպանակաձև»

Տոկոսադրույքը /տարեկան/

ՀՀ դրամ

13.5%-15%

ԱՄՆ դոլար

8%-9.5%

Եվրո

6.5%-7.5%

Տոկոսադրույքների միջակայքում հաստատվող տոկոսները, կապված են Բանկի վարկունակության չափանիշներին բավարարման աստիճանից, բանկային հաշիվների դրամական շրջանառության ծավալներից, Բանկի հետ համագործալցության շրջանակից և այլն:

 

Վարկի ապահովվածության միջոց

 

 • Միայն Երևան, Վանաձոր, Գյումրի և Աբովյան քաղաքներում գտնվող անշարժ գույքերի նկատմամբ. բնակարան, բնակելի տուն, տարածք /բացառությամբ արտադրական տարածքների/:
 • Իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց երաշխավորություններ:

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն և հատուկ պայմաններ

 • Գնատաված լիկվիդային արժեքի 71-ից մինչև 85 %-ը,
 • Նշված  վարկ/գրավ հարաբերակցությունը կարող է կիրառվել միայն այն հաճախորդների դեպքում, որոնք ամբողջովին բավարարում են Բանկի վարկունակության չափանիշներին, վերջին 24 ամսվա ընթացքում չեն ունեցել դասակարգման դեպք և  ընդհանուր ժամկետանց օրերի քանակը վերջին 12 ամսվա ընթացքում չի գերազանցել 20 օրը:

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

 • Ժամկետանց վարկի դեպքում` օրական 0.015%-ի չափով
 • Ժամկետանց տոկոսագումարների դեպքում` օրական 0.1%-ի չափով

Ժամկետից շուտ մարելու տուգանք

 • Մինչև պայմանագրի գործողության ժամկետի կեսը մարումների ժամանակացույցով սահմանված ամսական վարկի մայր գումարի չափից ավելին մարելու դեպքում վճարում է տուգանք` մարումների ժամանակացույցով սահմանված ամսական վարկի գումարի չափը գերազանցող գումարի 5%-ի չափով: : Առանձին դեպքերում Բանկի լիազոր մարմնի որոշմամբ սահմանված տուգանքի չափը կարող է փոփոխվել:
 • Վարկավորման պայմանագրով վաղաժամկետ մարման տուգանք չկիրառելու դեպքում Բանկի լիազոր մարմնի կողմից կարող է սահմանվել ավելի բարձր տոկոսադրույք` մինչև +2%:

Գանձվող վճարներ

Վարկի գումարը կանխիկ ստանալու դեպքում գանձվում է բանկային հաշվից կանխիկացման վճար` ըստ գործող սակագների:

Լիկվիդ + սակագին

Գրավ հանդիսացող գույքի գնատաված լիկվիդային արժեքի 71-ից մինչև 85 % չափով վարկավորվելու դեպքում գանձվող սակագին՝

 • Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը 71-ից մինչև 75 % դեպքում՝ վարկի գումարի 0.3%-ի չափով,
 • Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը 76-ից մինչև 80 % դեպքում՝ վարկի գումարի 0.5 %-ի չափով,
 • Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը 81-ից մինչև 85 % դեպքում՝ վարկի գումարի 1 %-ի չափով:
 • Սակագինը գանձվում է միանվագ կարգով վարկի տրամադրման պահին:

Պետական տուրքեր և այլ ծախսեր

 • ՀՀ պետական իրավասու մարմիններում վճարում եք պետտուրք և/կամ ծառայության վճար՝ գրավի պայմանագրի  վավերացման և գրանցման համար:
 • Գրավադրվող արժեքների գնահատման ծառայության արժեքը՝  անկախ գնահատող կազմակերպությունների սահմանած սակագների համաձայն:
video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`