Միկրոբիզնես վարկ

Evocabank-ը Ձեզ է առաջարկում Միկրոբիզնես Վարկատեսակը: Օգտվե՛ք շահավետ պայմաններով վարկից և ընդլայնե՛ք Ձեր բիզնեսը:

Միկրոբիզնես վարկ
Վերադառնալ

Ուշադրություն

 • Տոկոսագումարների գծով հաշվարկները կատարվում են 365 օրացուցային օրերի համար: Եթե վճարման օրը ոչ աշխատանքային է, ապա վճարում եք դրան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում,
 • Հիփոթեքային վարկերի դեպքում Դուք իրավունք ունեք ժամկետից շուտ իրականացնել վարկի մասնակի կամ ամբողջական մարում, որի դեպքում Բանկի կողմից տույժեր չեն կիրառվում:
 • Վարկի մարման ժամանակացույցը խախտելու դեպքում վարկի ժամկետանց մասի վրա կարող է կիրառվել ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը, որը ամրագրվում է վարկային պայմանագրով։
 • Դուք իրավունք ունեք նախքան վարկային պայմանագիր կնքելը ծանոթանալ պայմանագրի նախագծի հետ։
 • Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ հիման վրա, իսկ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին (ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ 8/01) կարող եք ծանոթանալ ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքում (www.cba.am):
 • Բանկը Ձեզ, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում Ձեր նախընտրած հաղորդակցման եղանակով 30-օրյա պարբերականությամբ կտրամադրի վարկի վերաբերյալ քաղվածք:
 • Պայմանագրի գործողության ընթացքում բողոքներ ունենալու դեպքում կարող եք դրանք ներկայացնել Բանկին: Ձեր կողմից ներկայացված բողոքների քննության գործընթացը ներկայացված է www.evoca.am կայքում և Բանկի գործունեության վայրերում: Դուք հնարավորություն ունեք պայմանագրից բխող բողոք-պահանջները ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացնել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին: Ձեր իրավունքները կարող եք պաշտպանել նաև դատարանի միջոցով: Իրավունքների պաշտպանության գործընթացը նկարագրված է www.evoca.am կայքում և Բանկի գործունեության վայրերում տեղակայաված «Ի՞նչ անել, եթե բողոք ունեք» ձևաթղթում:
 • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԱՆ ԳՐԱՖԻԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ԲԱՆԿԸ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ՁԵՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ (ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ, ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ) ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ:
 • Վարկային պարտավորությունները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը կազդի Ձեր ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ վրա: ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ Ձեր ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկությունների այն ամբողջությունն է, որը հավաքվում, կուտակվում և պարբերաբար նորացվում է Ձեզ վարկ տրամադրած կազմակերպությունների և/կամ Վարկային բյուրոյի կողմից: Վարկային պատմությունը ուսումնասիրվում է վարկավորում իրականացնող կազմակերպությունների կողմից Ձեր վարկային հայտը դիտարկելու ընթացքում և մեծ դեր է խաղում վարկի տրամադրման որոշման կայացման հարցում:
 • Վարկային պայմանագրով Ձեր կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում դուք կարող եք զրկվել անշարժ գույքի նկատմամբ Ձեր իրավունքներից:
 • ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ և ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ:
 • Վարկային պարտավորությունների չկատարման հետևանքով գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, եթե ձեր վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավի արժեքը չի բավարարում, ապա Բանկը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է կատարել վարկային պարտավորությունների մարումներ ձեր այլ գույքերի հաշվին:

Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման չափանիշները

Դրական որոշման կայացման չափանիշները`

 • Մեր կողմից ընդունելի գրավադրվող գույքը և երաշխավորությունները,
 • Մշտական բնակության վայրը,
 • Կայուն եկամտի աղբյուրը,
 • Դրական կամ չեզոք վարկային պատմությունը,
 • Արժանահավատ և լիարժեք փաստաթղթերը:

Բացասական որոշման կայացման չափանիշները`

 • Ոչ արժանահավատ փաստաթղթերը ներկայացնելը,
 • Բացասական վարկային պատմությունը,
 • Եկամտի աղբյուրի ռիսկայնությունը (անկայուն եկամուտներ, ոչ հստակ պարբերականությամբ եկամուտներ),
 • Գրավի պայմանագրի կամ երաշխավորության համաձայնագրերի կնքման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր չներկայացնելը:

Պետական տուրքեր և այլ ծախսեր

Գրավադրման պայմանով վարկերի դեպքում առկա են հետևյալ վճարները

 • Գրավադրվող գույքի գնահատում` 10,000-150,000 դրամ, կախված գույքի տեսակից, մակերեսից և գնահատող կազմակերպության սականգներից: Վճարը մուտքագրվում է գնահատող կազմակերպության հաշվին, գնահատումը իրականացվում է վարկի տրամադրումից առաջ,
 • Նոտարական ձևակերպման ծախսեր՝ 10,000-30,000 դրամ (վճարումը կատարվում է նոտարական գրասենյակում),
 • Գրավի գրանցման ծախսեր՝ անշարժ գույքի գրավի գրանցման դեպքում` սկսած 26,400 ՀՀ դրամից, եռակողմ պայմանագրով իրավունքների գրանցման դեպքում` սկսած 71,400 դրամից: Գրանցումը կատարվում է 4 աշխատանքային օրում: Ավելի կարճ ժամկետներում իրավունքների գրանցման սակագներին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի www.cadastre.am կայք:
 • Գրավադրվող գույքի ապահովագրում (պահանջվելու դեպքում): Ապահովագրությունը պետք է կատարվի լիցենզավորված ապահովագրական ընկերությունների կողմից վարկի մնացորդի 0.15 % – 2.5 %-ի չափով: Ապահովագրության վճարը կախված վարկի մնացորդից և ապահովագրվավճարի տարեկան սակագնից կարող է յուրաքանչյուր տարի փոփոխվել: Ապահովագրության շահառուն պետք է հանդիսանա Բանկը:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ

Բանկը իր կողմից տրամադրած վարկի դիմաց հաշվարկում է տարեկան փաստացի տոկոսադրույք (Annual Percentage Rate կամ APR)` սպառողի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախս` արտահայտված տրամադրված կրեդիտի տարեկան տոկոսով և հաշվարկված` հիմք ընդունելով հետևյալ բանաձևը՝

որտեղ՝

 • i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույք,
 • A – վարկի սկզբնական գումար,
 • ո – վարկի մարմանն ուղղված վճարի թիվ,
 • N – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվ,
 • Kn – վարկի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումար,
 • Dո – վարկի տրամադրման օրվանից մինչև վարկի մարմանն ուղղված ո-րդ վճարի կատարման օրն ընկած ժամանակահատված` արտահայտված օրերի թվով:

Ենթադրենք բանկը սպառողին տրամադրում է վարկ հետևյալ պայմաններով`

 • Վարկի գումար – 700,000 ՀՀ դրամ,
 • Անվանական տարեկան տոկոսադրույքը – 18 %,
 • Վարկի մարման ժամկետը – 12 ամիս,
 • Վարկի մարման եղանակը – անուիտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը մարվում է ամենամսյա հավասարաչափ),

Վարկի տրամադրման դիմաց առկա են վճարներ`

 • Վարկային հայտի ուսումնասիրման միանվագ վճար – 1,000 ՀՀ դրամ,

Անուիտետային եղանակով վարկի մարման դեպքում անհրաժեշտ է որոշել վարկի մարմանն ուղղված ամսական վճարի գումարը, հետևյալ բանաձևով`

Որտեղ`

 • K – ամսական վճար,
 • A – վարկի սկզբնական գումար,
 • R – տոկոսագումար (նշվում է ամսական տոկոսադրույքը, օրինակ`(18/12) / 100 = 0.015
 • P – վարկի մարման ժամկետ (ամիսներով),

Յուրաքանչյուր ամիս վարկի մարման գծով ամսական վճարը կկազմի`

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկելու համար որպես K1 լրացվում է Վարկային հայտի ուսումնասիրման միանվագ վճարը 1,000 ՀՀ դրամ:
Այսպիսով` վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կհաշվարկվի հետևյալ կերպ`

i = 0.1995 x 100= 19.95%

Բանկի կողմից առաջարկվող վերոհիշյալ պայմաններով վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի 19.95 %:

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի մեջ չներառվող վճարներ`

 • Նոտարական ձևակերպման վճարներ,
 • Գրավի գրանցման վճարները,
 • Կանխիկացման վճարները,

Բանկի հետ համագործակցող գնահատող կազմակերպությունների ցանկ

 

Անվանում

Գտնվելու վայր

Հեռախոսահամարներ

Էլ. փոստի հասցե

1

«ԱՐ ՎԻ ԷՄ ՔՈՆՍԱԼՏ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Նալբանդյան 48/1 Սախարով Բ/Կ

+374 10 546490
+374 98 944449

[email protected]

2

«ԲԻԼԴ ԱՓ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Զաքյան 5-1

+374 10 547160, +374 91 177300

[email protected]

3

«ԿՈՍՏ ԿՈՆՍԱԼՏ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Խանջյան 13/2

+374 10 544882
+374 91 471925

[email protected]

4

«ՎԻ ԷՄ-ԱՐ ՓԻ » ՍՊԸ

ք. Երևան, Վարդանանց 8, թիվ 3

+374 99 588797
+374 43 588797
+374 10 588797

[email protected]

5

«ՖԻՆԼՈՈՒ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Մաշտոցի 17, թիվ 25 տարածք

+374 10 546490
+374 98 944449

[email protected]

6

«ՕԼԻՎԵՐ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Թումանյան փող., 8 շենք

+374 10 542750
+374 10 542760

[email protected]

7

«ԻՆԷՔՍ» ՍՊԸ

ք. Վանաձոր, Թամանցիների փող․ թիվ 14
Իրավ. հասցե՝ ք. Երևան, Նար-Դոս 28

+374 41 042287
+374 96 042287
+374 94 042287

[email protected]

Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների ցանկ

 

Անվանում

Գտնվելու վայր

Հեռախոսահամարներ

Էլ. փոստի հասցե

1

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ապահովագրական ՓԲԸ

ք. Երևան, Հանրապետության 51.53, տարածք 47, 48, 50

+374 10 543134

[email protected]

2

«ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ապահովագրական ՍՊԸ

ք. Երևան, Ավետ Ավետիսյան փող. 116/1, թիվ 116/5

+374 10 539457
+374 10 539468

[email protected]

3

«ԼԻԳԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ապահովագրական ՓԲԸ

ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտա 1

+374 10 591010

[email protected]

4

"ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ” ԱՓԲԸ 

ք. Երևան, Արամի փող. թիվ 3 եւ 5

+374 60 580000

[email protected]

5

«ԱՅ ԷՍ ՋԻ» ապահովագրական ՍՊԸ

ք. Երևան, Բելյակով 5 շենք

+374 10 560392
+374 10 546860

[email protected]

6

«ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ապահովագրական ՍՊԸ

ք. Երևան, Վարդանանց փող., 16 շենք

+374 11 560404

[email protected]

7

ՌԵԳՈ ԱՓԲԸ

ք. Երևան, Կոմիտասի պող., 62 շենք, №93-93/1

+374 60 275757

[email protected]

Հարգելի՛ Հաճախորդ,

Հայտնում ենք Ձեզ, որ նախքան վարկային հայտ ներկայացնելը և վարկային պայմանագիր կնքելը, Դուք կարող եք Բանկի +374 10 605555 հեռախոսահամարին զանգահարելով կամ Բանկի գործունեության վայր այցելելով Բանկի աշխատակցից ստանալ բանավոր տեղեկություններ Ձեզ հետաքրքրող վարկային պրոդուկտի վերաբերյալ:

video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`