Վարկային գիծ

Եթե Դուք ունեք կազմակերպություն կամ անհատ ձեռնարկատեր եք և ցանկանում եք մշտապես ունենալ հասանելի վարկային միջոցներ, ապա կարող եք օգտվել Evocabank-ի վերականգնվող և չվերականգնվող վարկային գծերից:

Վարկային գիծ
Վերադառնալ

Արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկառուները

Հայաստանի ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական և անհատ ձեռնարկատեր անձիք

Նպատակը

Շրջանառու կապիտալի համալրման նպատակով

Սահմանաչափ

մինչև 1,000,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ

Մարման ժամկետը

մինչև 5 տարի 

Մարման եղանակը

Վարկային գծի ներքո տրամադրվող յուրաքանչյուր վարկ կարող է մարվել հետևալ եղանակներով`

 • Միանվագ` ժամկետի վերջում
 • «Անուիտետային»
 • «Զսպանակաձև»
 • Կողմերի համաձայնությամբ կարող է սահմանվել այլ ժամանակացույց

Տարեկան տոկոսադրույքը

ՀՀ Դրամ՝  սկսած 12.5%-ից, ԱՄՆ Դոլար՝  սկսած 8%-ից, Եվրո՝  սկսած 7%-ից,

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

 • Ժամկետանց վարկի դեպքում` օրական 0.015%-ի չափով
 • Ժամկետանց տոկոսագումարների դեպքում` օրական 0.1%-ի չափով

Չօգտագործված մասի տոկոսադրույք

0 - 4 %(Բանկի լիազոր մարմնի որոշմամբ 0% սահմանվում է Բանկի համար նախընտրելի՝ գործող կամ ներգրավվող հաճախորդների դեպքում, մնացած դեպքերում նվազագույն ուղղենիշային շեմ պետք է դիտարկել 0,5 %-ը 

Գրավը

 • Անշարժ և շարժական գույքը,
 • Ավանդային կամ ընթացիկ հաշիվների դրամական միջոցները,
 • Շրջանառու միջոցները, պատրաստի արտադրանքը,
 • Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորները կամ ջարդոնը, թանկարժեք մետաղները,
 • Պետական կարճաժամկետ պարտատոմսերը կամ այլ արժեթղթերը:

Գանձվող վճարներ

Վարկային հաշվի սպասարկման վճար` վարկի գումարի 0.5%-ի չափով, բայց ոչ պակաս, քան 20,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 100,000 ՀՀ դրամ:

Վարկի գումարը կանխիկ ստանալու դեպքում գանձվում է բանկային հաշվից կանխիկացման վճար՝ ըստ սակագների:

Պետական տուրքեր և այլ ծախսեր

 • ՀՀ պետական իրավասու մարմիններում վճարում եք պետտուրք՝ գրավի պայմանագրի  վավերացման և գրանցման համար:
 • Գրավադրվող արժեքների գնահատման ծառայության արժեքը՝  անկախ գնահատող կազմակերպությունների սահմանած սակագների համաձայն:

Զգուշացում

 • Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, իսկ ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի Վարկային ռեգիստրում (ինչը հետագայում կարող է խոչընդոտել նոր վարկերի ստացումը):
 • Վարկային պարտավորությունների չկատարման հետևանքով գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, եթե վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավի արժեքը չի բավարարում, ապա մենք (գործող օրենսդրության համաձայն) հնարավորություն ունենք կատարել վարկային պարտավորությունների մարումներ ձեր այլ գույքի հաշվին (առկայության դեպքում):
video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`