Ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով վարկ

Նոր ավտոմեքենա գնելու որոշու՞մ եք կայացրել, արդեն ընտրե՞լ եք մակնիշը, մոդելը և գույնը: Evocabank-ը կօգնի ավարտին հասցնել Ձեր որոշումը։

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով վարկ
Վերադառնալ
 1. Վարկի տրամադրման դիմում,
 2. անձնագիր կամ նույնականացման քարտ ինչպես նաև, սոցիալական քարտ կամ սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք (ընդ որում սոցիալական քարտ և սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք չի պահանջվում, եթե ներկայացվել է նույնականացման քարտ), կարող է պահանջվել նաև ընտանիքի անդամներինը,
 3. Եթե վարկառուն ամուսնացած է, ապա ամուսնու/կնոջ 2-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը և ամուսնության վկայական,
 4. տեղեկանք փաստացի բնակության վայրից,
 5. տեղեկանք աշխատանքի վայրից աշխատավարձի չափի մեծության մասին, որի տրամադրման ժամկետը Բանկին ներկայացման օրվա դրությամբ չպետք է գերազանցի 30 օրացույցային օրը,
 6. Հաճախորդի ինքնազբաղված լինելու դեպքում `
  • Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայական կամ պետական ռեգիստրի կողմից տրված՝ քաղվածք գրանցամատյանից,
  • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ), եթե առկա չէ պետական ռեգիստրի վկայականում կամ քաղվածքում,
  • Գործունեության լիցենզիա (առկայության դեպքում)
  • Վերջին 1 տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները`
 7. այլ եկամուտների մեծությունը հավաստող տեղեկատվություն (առկայության դեպքում),
 8. տեղեկատվություն՝ երաշխավորող անձի/անց վերաբերյալ /առկայության դեպքում
 9. /ավտոմեքենայի սեփականության իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր, տեխ.անձնագիր կամ ժամանակավոր գրանցման վկայական:
 10. Առաջնային շուկայից ավտոմեքենա ձեռք բերելու դեպքում
  • Վաճառողի կողմից տրված ավտոմեքենայի գնման համաձայանագիր,
  • կանխավճարի վճարման անդորրագիր,
  • առուվաճառքի պայմանագիր, հաշիվ-ապրանքագիր,
 11. Երկրորդային շուկայից ավտոմեքենա ձեռք բերելու դեպքում,
  • վաճառողի` սույն կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված փաստաթղթերը,
  • Ավտոմեքենայի գնահատման հաշվետվություն,
 12. Բանկի պահանջով այլ փաստաթղթեր:
video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`