Ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով վարկ

Նոր ավտոմեքենա գնելու որոշու՞մ եք կայացրել, արդեն ընտրե՞լ եք մակնիշը, մոդելը և գույնը: Evocabank-ը կօգնի ավարտին հասցնել Ձեր որոշումը։

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով վարկ
Վերադառնալ

Վարկի տրամադրման նպատակը

Ավտովարկը տրամադրվում է առաջնային կամ երկրորդային շուկաներից անհատական օգտագործման թեթև մարդատար տրանսպորտային միջոց/ավտոմեքենա ձեռք բերելու նպատակով:

Ովքեր կարող են դիմել

18 – 63 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 63 տարեկանը կամ առկա է վերոնշյալ պահանջներին բավարարող համավարկառու:

Վարկավորման արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկավորման գումար

4,000,000 - 50,000,000

Վարկի մարման ժամկետը

 • Հաստատուն տոկոսադրույքի դեպքում՝ 36 - 60 ամիս
 • Լողացող տոկոսադրույքի դեպքում՝ 61 - 84 ամիս

Վարկի մարման ձևը

 • Անուիտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ)
 • Զսպանակաձև (մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով վարկ), վճարումները պետք է կատարվեն ամսական կտրվածքով

Վարկի ձևակերպման վայր

 • Ավտոսրահ/համագործակցող կազմակերպություն (առցանց վարկավորման համակարգի միջոցով)
 • Բանկ (վարկային մասնագետի կողմից)

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքներ
(հաստատուն)

 

 

Առաջնային շուկայից ձեռք բերում[1]

 

Անվանական

Փաստացի

Եկամուտների հիմնավորմամբ

13% - 15%

13.82% - 18.95%

Առանց եկամուտների հիմնավորման

16% - 17%

17.58% - 21.36%

Երկրորդային շուկայից ձեռք բերում

Եկամուտների հիմնավորմամբ

15% -  16%

19.47% - 20.68%

Առանց եկամուտների հիմնավորման

17% -  18%

21.89% - 23.12%

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքներ
(լողացող)

Առաջնային շուկայից ձեռք բերում

սկսած 14%-ից (հաստատուն բաղադրիչ` սկսած 5%-ից + փոփոխուն բաղադրիչ)

Առավելագույնը 17.50%

Երկրորդային շուկայից ձեռք բերում

(կիրառելի է միայն մինչև 3 տարվա վաղեմություն ունեցող տրանսպորտային միջոցների ձեռք բերման դեպքում)

սկսած 15%-ից (հաստատուն բաղադրիչ` սկսած 7%-ից + փոփոխուն բաղադրիչ)

Առավելագույնը 19.17%

Լողացող տոկոսադրույքի տատանման առավելագույն և նվազագույն շեմ՝ +4%

Լողացող տոկոսադրույքի փոփոխուն բաղադրիչը կսկսի վերանայվել վարկի տրամադրման պահից 36 ամիս ժամանակաշրջանին հաջորդող  առաջին մարման ամսաթվից սկսած և յուրաքանչյուր 6 ամիսը մեկ՝ կիրառելով վերանայման պահին Բանկում գործող (կայքում փաստացի հրապարակված) տոկոսադրույքը։

Լողացող տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգ:

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու համար վճարվող տուգանք  Տուգանք չի կիրառվում

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0.015%

ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0.1%:

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

 • Ձեռք բերվող տրանսպորտային միջոցը, որի վաղեմությունը չպետք է գերազանցի 7 տարին,
 • Ռուսական արտադրության ավտոմեքենաների դեպքում վարկավորումը իրականացվում է բացառապես առաջնային շուկայից ձեռք բերելու պայմանով,
 • Գրավի առարկա չեն կարող հանդիսանալ հետևյալ տրանսպորտային միջոցները.
 1. Տաքսի ծառայության և վարձով տրվող ավտոմեքենաներ,
 2. Ավտոմեքենաներ, որոնք կրում են վտանգ սպառնացող ապրանքներ` տոքսիկ նյութեր, քիմիկատներ, ռադիոակտիվ և պայթյունավտանգ նյութեր,
 3. Ավտոմեքենաներ, որոնք կմասնակցեն մրցույթներին, փորձարկումներին կամ ունեն երեք անիվ, ձնեմաքրող մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, հատուկ տեխնիկա հանդիսացող մեքենաներ
 • Առանձին դեպքերում, համապատասխան իրավական հիմքերի ներկայացման պարագայում, Բանկը կարող է որպես առաջնային շուկայից ձեռքբերում դիտարկել նաև մինչև մեկամսյա ժամկետում ՀՀ ներմուծված և վարկառուի անվամբ մաքսազերծված լիովին սարքին /շահագործման ենթակա/ ավտոմեքենաները
 • Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշում կայացնող լիազոր մարմնի որոշմամբ կարող է պահանջվել ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորությունների առկայություն, առանձին դեպքերում՝ Բանկի համար ընդունելի այլ ապահովում

Գրավադրվող գույքի գնահատում

 • Ավտոսրահից ձեռքբերման դեպքում տրանսպորտային միջոցի գնահատում չի իրականացվում, այլ որպես գրավադրման արժեք հիմք է ընդունվում ավտոմեքենա իրացնող ընկերության կողմից Բանկի էլեկտրոնային համակարգում կամ ներկայացված տեղեկանքում նշված արժեքը/առուվաճառքի արժեքը:
 • Երկրորդային շուկայից ձեռքբերման դեպքում գրավադրվող գույքի գնահատումը իրականացվում է Բանկի հետ համագործակցող գնահատող կազմակերպության կողմից

Կանխավճար

Առաջնային շուկա

Եկամտի վերլուծությամբ՝ նվազագունը  10%

Երկրորդային շուկա

Եկամտի վերլուծությամբ՝ նվազագունը  30%

Առանց եկամուտների վերլուծության

Նվազագունը՝ 40%

Վարկի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ

Վարկի տրամադրման միանվագ կամ ամսական սպասարկման վճարներ

Չի սահմանվում

Հաճախորդի կողմից կատարվող լրացուցիչ վճարներ

 • Ավտոմեքենայի ձեռքբերման և գրավադրման հետ կապված պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճարներ
 • Այլ վճարներ համաձայն Բանկում գործող ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ԴՐՈՒՅՔՆԵՐ-ի: Առցանց վարկավորման համակարգի միջոցով տրամադրվող վարկերի դեպքում շարժական գույքի գրավի հաստատման (ձևակերպման) միջնորդավճար չի կիրառվում:

Ապահովագրություն

Տրանսպորտային միջոցի ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն -  պարտադիր յուրաքանչուր տարի վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում, առնվազն վարկի մայր գումարի մնացորդի չափով:

Առաջնային շուկայից ավտոմեքենայի ձեռքբերման դեպքում ԿԱՍԿՈ ապահովագրությունը կարող է կնքվել Բանկի հաշվին և վարկի մայր գումարի մնացորդի չափով՝ համաձայն համագործակցող ընկերության կետ կնքված պայմանագրի դրույթների:

[1] Առանձին դեպքերում, համապատասխան իրավական հիմքերի ներկայացման պարագայում, Բանկը կարող է որպես առաջնային շուկայից ձեռքբերում դիտարկել նաև մինչև մեկամսյա ժամկետում ՀՀ ներմուծված և լիովին սարքին /շահագործման ենթակա/ ավտոմեքենաները: Տվյալ դեպքերում պահանջվում է ավտոմեքենայի արժեքի գնահատում՝ Բանկի գործող կարգերին համապատասխան:

ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ

 • Հարգելի հաճախորդ, տեղեկացնում ենք, որ Ձեր կողմից ներկայացված վարկի ստացման դիմում-հայտերի քանակը, այդ թվում` հեռահար եղանակներով (տարբեր տեխնիկածրագրային լուծումներով և հավելվածներով), անկախ հաստատումից կամ մերժումից, բացասական ազդեցություն է ունենալու Ձեր վարկային ամփոփ գնահատականի վրա:
video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`