Դրամական միջոցներով ապահովված վարկային սահմանաչափ

Մի՛ օգտագործեք կուտակված խնայողությունները․ Ձեր ֆինանսական խնդիրները կարգավորելու համար մենք ավելի շահավետ տարբերակ ունենք։

Դրամական միջոցներով ապահովված վարկային սահմանաչափ
Վերադառնալ

Ավանդի գրավով ապահովված վարկային սահմանաչափ

1.

Ովքեր կարող են դիմել

Բանկի հաճախորդներ

2.

Սահմանաչափ

  • ՀՀ դրամով ներդրված ժամկետային ավանդի պայմանագրի գումարի մինչև 95%
  • Այլ արժույթներով ներդրված ժամկետային ավանդի պայմանագրի գումարի մինչև 80%

3.

Սահմանաչափի տեսակ

Վերականգնվող կամ նվազող սահմանաչափով օվերդրաֆտ

Մարման գրաֆիկով վարկ

4.

 Մարման ձևը

Վարկառուն պարտավորվում է վճարել կուտակված տոկոսագումարը  մինչև քաղվածում նշված վերջնաժամկետը:

«Անուիտետային»

«Զսպանակաձև»

«Միանգամյա»

5.

Մարման ժամկետ

Առավելագույնը մինչև Բանկում գործող ժամկետային ավանդի պայմանագրի ժամկետի ավարտը

6.

Արժույթ

ՀՀ դրամ

7.

Անվանական տոկոսադրույք

ՀՀ դրամի գծով Բանկում սահմանված ժամկետային ավանդի տարեկան առավելագույն տոկոսադրույք  գումարած 2%  

8.

Սահմանաչափի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ, օվերդրաֆտի դեպքում՝ Բանկի վճարային քարտերի միջոցով

9.

Օվերդրաֆտի դեպքում

Քաղվածքի օր

Մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 10 - ը

Վճարման վերջնաժամկետ

 

Յուրաքանչյուր ամսվա 16-ը (եթե տվյալ ամսվա 16-ը հանդիսանում է ոչ աշխատանքային օր, ապա վերջնաժամկետ է համարվում հաջորդ աշխատանքային օրը):

Արտոնյալ ժամանակահատված

Չի տրամադրվում

10.

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

Բանկում ներդրված ժամկետային ավանդի պայմանագիր: Ընդ որում, գրավադրվող ժամկետային ավանդի պայմանագրի և ակնկալվող վարկի գումարի տարբեր արժույթներ լինելու դեպքում, հաշվարկի համար հիմք է ընդունվում տվյալ օրվա դրությամբ գրավադրվող ժամկետային ավանդի պայմանագրի արժույթի համար ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված փոխարժեքը:

11.

Բանկի կողմից գանձվող միջնորդավճարներ

Վարկի գումարի կանխիկացման դեպքում գանձվում է բանկային հաշվից կանխիկացման վճար՝ համաձայն Բանկում գործող սակագների

12.

Տույժեր

Ամսական նվազագույն վճարը վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.015% օրական

Հաշվեգրված տոկոսները վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.1% օրական

13.

Վարկունակության գնահատում /վարկի հաստատման պայմաններ/

Վարկի տրամադրման անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում  ներկայացման պահին դասակարգված վարկերի բացակայությունը

14.

Տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

  • Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է 1 (մեկ) օրվա ընթացքում՝ առանձին դեպքերում, կախված վարկի գումարից, որոշումը կարող է կայացվել մինչև 5 (հինգ)  աշխատանքային  օրվա ընթացքում:
  • Վարկը տրամադրվում է դրական որոշման դեպքում, առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերով ապահովված վարկ

1.

Ովքեր կարող են դիմել

Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերում ներդրում կատարած անձիք, Բանկի հաճախորդներ

2.

Սահմանաչափ

  • ՀՀ դրամով ձեռքբերված պարտատոմսերի անվանական արժեքի մինչև 80%
  • Այլ արժույթներով ձեռքբերված պարտատոմսերի անվանական արժեքի մինչև 70%

3.

Սահմանաչափի տեսակ

Վերականգնվող կամ նվազող սահմանաչափով օվերդրաֆտ

Մարման գրաֆիկով վարկ

4.

 Մարման ձևը

Վարկառուն պարտավորվում է վճարել կուտակված տոկոսագումարը  մինչև քաղվածում նշված վերջնաժամկետը:

«Անուիտետային»

«Զսպանակաձև»

«Միանգամյա»

5.

 Մարման ժամկետ

Առավելագույնը մինչև ձեռքբերված պարտատոմսերի մարման վերջնաժամկետը

6.

Արժույթ

ՀՀ դրամ

7.

Անվանական տոկոսադրույք

ՀՀ դրամի գծով Բանկում սահմանված պարտատոմսերի արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերություն գումարած 2%

8.

Սահմանաչափի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ, օվերդրաֆտի դեպքում՝ Բանկի վճարային քարտի միջոցով

9.

Օվերդրաֆտի դեպքում

Քաղվածքի օր

Մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 10 - ը

Վճարման վերջնաժամկետ

Յուրաքանչյուր ամսվա 16-ը (եթե տվյալ ամսվա 16-ը հանդիսանում է ոչ աշխատանքային օր, ապա վերջնաժամկետ է համարվում հաջորդ աշխատանքային օրը):

Արտոնյալ ժամանակահատված

Չի տրամադրվում

10.

Վերադարձելիության ապահովման միջոց

ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ ՓԲԸ-ի կողմից թողարկված պարտատոմսեր: Ընդորում, գրավադրվող պարտատոմսերի և ակնկալվող վարկի գումարի տարբեր արժույթներով լինելու դեպքում, հաշվարկի համար հիմք է ընդունվում տվյալ օրվա դրությամբ գրավադրվող պարտատոմսի արժույթի համար ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված փոխարժեքը:

11.

Բանկի կողմից գանձվող միջնորդավճարներ

Վարկի գումարի կանխիկացման դեպքում գանձվում է բանկային հաշվից կանխիկացման վճար՝ համաձայն Բանկում գործող սակագների

12.

Այլ վճարներ

Պարտատոմսերի գրավադրման հետ կապված վճար՝ համաձայն գործող սակագների

13.

Տույժեր

Ամսական նվազագույն վճարը վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.015% օրական

Հաշվեգրված տոկոսները վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.1% օրական

14.

Վարկունակության գնահատում /վարկի հաստատման պայմաններ/

Վարկի տրամադրման անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում  ներկայացման պահին դասակարգված վարկերի բացակայությունը

15.

Տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

  • Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է 1 (մեկ) օրվա ընթացքում,  առանձին դեպքերում, կախված վարկի գումարից, որոշումը կարող է կայացվել մինչև 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
  • Վարկը տրամադրվում է դրական որոշման դեպքում, առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`