Ոսկու գրավով (լոմբարդային) վարկեր վարկունակության գնահատմամբ

Evocabank-ը առաջարկում է ոսկու գրավով վարկերի տրամադրում կանխիկ և անկանխիկ եղանակներով:

Ոսկու գրավով (լոմբարդային) վարկեր վարկունակության գնահատմամբ
Վերադառնալ

Վարկի տրամադրման նպատակը

Վարկը տրամադրվում է ոսկյա իրերի գրավադրմամբ անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված, ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) պատվիրման կամ ձեռքբերման նպատակով:

Ովքեր կարող են դիմել

18– 70 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 70 տարեկանը:

Վարկավորման արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկավորման գումար

100,000 –10,000,000

Վարկի մարման ժամկետը

24-36 ամիս

Վարկի մարման եղանակը

«Անուիտետային»

Վարկի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքներ

19.5%

Փաստացի տոկոսադրույք

21.38 %

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու համար վճարվող տուգանք

Տուգանք չի կիրառվում 

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0,015 %,
ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0,1 %: 

Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը 

Մինչև 150 %[1]

Հատուկ պայման

Սույն վարկատեսակի շրջանակներում մեկ փոխառուն կարող է ունենալ առավելագույնը  2,000,000 ՀՀ դրամի չափով պարտավորություններ

Այլ պայմաններ 

  •   ՀՀ դրամով տրամադրվող վարկերը մուտքագրվում են Բանկային հաշվեհամարին
  • Վարկի ամբողջական մարումից հետո Բանկ մոտենալու դեպքում գրավ հանդիսացած ոսկյա իրերը վերադարձվում են հաճախորդին առավելագույնը 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է 1 (մեկ) օրվա ընթացքում:
Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, առավելագույնը 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

1. Ոսկու գրավով (լոմբարդային) վարկի տրամադրման դիմում,

2. անձնագիր կամ նույնականացման քարտ,

3. սոցիալական քարտ կամ սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք (ընդ որում սոցիալական քարտ և սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք չի պահանջվում, եթե անձը ներկայացրել է նույնականացման քարտ),
 
4. անհրաժեշտության դեպքում տեղեկանք աշխատավայրից

5. Բանկի պահանջով այլ փաստաթղթեր:

[1] Գրավի արժեքի 100% գերազանցող մասը չի կարող լինել 1,000,000 ՀՀ դրամից ավել:

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`