Ուսանողական վարկեր

Նոր որակավորումների և մասնագիտացումների ժամանակն է, բայց ուսման վարձի վճարման խոչընդոտնե՞ր կան, Evocabank-ը կվճարի Ձեր փոխարեն։

Ուսանողական վարկեր
Վերադառնալ

1.

Վարկի տրամադրման նպատակը

Սպառողական վարկը տրամադրվում է ուսման վարձավճարների վճարման նպատակով:

2.

Ովքեր կարող են դիմել

Պետական և ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված կրթական ծրագրեր ունեցող ոչ պետական ԲՈՒՀ-երի վճարովի համակարգի բակալավրի (անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրի), մագիստրոսի և կլինիկական օրդինատուրայի կրթական ծրագրով ուսումնառող ուսանողների ուսման վարձի վճարում

3.

Վարկավորման արժույթ

ՀՀ դրամ

4.

Վարկավորման գումար

Առավելագույնը 4,000,000 ՀՀ դրամ` ուսումնառության ամբողջ ընթացքում, առավելագույնը 5  մասնաբաժնով (յուրաքանչյուր ուս. տարվա համար մեկ մասնաբաժին), ընդ որում յուրաքանչյուր մասնաբաժնի գումարը` չի կարող գերազանցել 800,000 ՀՀ դրամը կամ մեկ ուսումնական տարվա վարձի չափը

5.

Վարկի մարման եղանակը և ժամկետը

Ամսական անուիտետային վճարներ, ընդ որում՝ Ուսումնառության ընթացքում մարվում են  միայն տոկոսներ /առավելագույնը 5 տարի/, իսկ ուսումնառության ավարտից հետո, կատարվում են վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների հավասարաչափ մարումներ, սակայն ոչ ավել, քան 10 տարի ժամկետով։

6.

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքներ

 • 9% տարեկան
 • 2% սուբսիդավորում
 • 3% սուբսիդավորում, առավել բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողների համար
 • 2020 թվականի մայիսի 1-ից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում, մասնավորապես՝ 01.05.20թ - 31.12.20թ ժամանակահատվածում վարկառու ուսանողների կողմից վճարման ենթակա տարեկան տոկոսադրույքը կկազմի համապատասխանաբար՝
 • 80% և ավելի ՄՈԳ ունեցող ուսանողների համար՝ 0%,
 • 80%-ից ցածր ՄՈԳ ունեցող ուսանողների համար՝ 4%:
 • Փաստացի  տոկոսադրույքից տարբերությունը կսուբսիդավորվի պետության կողմից

7.

Վարկի տրամադրման եղանակը

Վարկը տրամադրվում է անկանխիկ եղանակով՝  վարկի գումարը փոխանցելով համապատասխան ուսումնական հաստատության բանկային հաշվին: Փոխանցման համար հիմք է հանդիսանում ուսումնական հաստատության կողմից տրված և Հաճախորդի կողմից Բանկ ներկայացրած հաշիվ-ապրանքագիրը (ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված վավերապայմաններ պարունակող):

8.

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու համար վճարվող տուգանք

Տուգանք չի կիրառվում

9.

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0.015%,

ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0.1%:

10.

Վարկի վերադարձելության ապահովման միջոցները

 • Ուսանողի ծնողի(ների), խնամակալի(ների) կամ այլ անձանց երաշխավորություն

11.

Գանձվող վճարներ

Առկա չէ

12.

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

 • Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշումների կայացման համար Բանկի կողմից պահանջվող նախնական փաստաթղթերը ամբողջությամբ ներկայացնելուց հետո:
 • Վարկը ձևակերպվում և փոխանցվում է համապատասխան ուսումնական հաստատության բանկային հաշվին, վարկավորման և երաշխավորության պայմանագրերը/համաձայնագրերը կնքելուց և փոխանցման հաշիվ-ապրանքագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ

 • Հարգելի հաճախորդ, տեղեկացնում ենք, որ Ձեր կողմից ներկայացված վարկի ստացման դիմում-հայտերի քանակը, այդ թվում` հեռահար եղանակներով (տարբեր տեխնիկածրագրային լուծումներով և հավելվածներով), անկախ հաստատումից կամ մերժումից, կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ Ձեր վարկային ամփոփ գնահատականի վրա:
video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`