ԷԱ բարձրացման վերանորոգման վարկ «Իմ Տանիք» ԱՀԸ-ի կողմից

Վերանորոգիր քո բնակարանը կամ բնակելի տունը ԱՀԸ-ի էներգաարդյունավետության բարձրացման վերանորոգման «Իմ Տանիք» վարկատեսակի միջոցով:

ԷԱ բարձրացման վերանորոգման վարկ «Իմ Տանիք» ԱՀԸ-ի կողմից
Վերադառնալ

1.

Ովքեր կարող են դիմել

18 – 63 տարեկան ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձինք, ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 63 տարեկանը կամ առկա է վերոնշյալ պահանջներին բավարարող համավարկառու:

2.

Վարկավորման արժույթը

ՀՀ դրամ

3.

Վարկավորման գումար

3,000,000 15,000,000 ՀՀ դրամ

4.

Վարկի մարման ժամկետը

60-84 ամիս

5.

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

 12.5%

Բանկի կողմից հաճախորդի փոխարեն դժբախտ պատահարներից և գույքի ապահովագրություն իրականացնելու դեպքում (իրականացվում է վարկի գործողության երկրորդ տարվանից սկսված)

Նշված տոկոսադրույք + 0.4%

6.

Վ/Ե գործակից /OTI/

45%

7․

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

3 մլն – 5 մլն ՀՀ դրամի` առանց գրավադրման, կպահանջվի առնվազն 1 անձի երաշխավորություն /երբ վարկառուն չունի Բանկում անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկ/

3 մլն – 7 մլն ՀՀ դրամ` առանց գրավադրման, կպահանջվի առնվազն 1 անձի երաշխավորություն /երբ վարկառուն ունի Բանկում անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկ/

7 մլն-15 մլն ՀՀ դրամի չափով վարկավորվելու դեպքում, որպես  վարկի ապահովման միջոց պետք է հանդիսանա վերանորոգվող անշարժ գույքը

8․ 

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու համար վճարվող տուգանք

Տուգանք չի կիրառվում:

9. 

Վարկային պայմանագրով ամրագրված վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0,015 %,

ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0,1 %:

10.

Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը

Անշարժ գույքի գնահատված շուկայական արժեքի մինչև 70 %-ի չափով:

11.

Վարկի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ
Միանվագ կամ փուլային

12.

Բանկի կողմից գանձվող միջնորդավճարներ

Առանց միջնորդավճարի

13. 

Այլ այմաններ

  1. Վարկի գումարի առնվազն 30%-ը պետք է օգտագործվի բնակելի տան/բնակարանի ԷԱ բարելավման և հին կենցաղային տեխնիկայի փոխարինման (նորի ձեռք բերման) նպատակով: Կենցաղային սարքերի չափաբաժինը չի կարող գերազանցել ընդհանուր վարկի գումարի 10%-ը։
  2. Ծրագրի շրջանակում վերանորոգման վարկի նախահաշիվը պետք է կազմել էներգաարդյունավետության գնահատման գործիքի միջոցով։
  3. Վարկառուի/համավարկառուի  վերջին  12 ամսում վարկերի ժամկետանց օրերի թիվը չպետք է գերազանցի 30 օրը:

14.

Ապահովագրություն

  1. Գրավադրվող անշարժ գույքի ապահովագրություն, որի ծածկույթը պետք է լինի առնվազն վարկի գումարի չափ։
  2. Վարկառուների՝ դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրություն, որի ծածկույթը պետք է լինի առնվազն վարկի գումարի չափ։
  3. Արևային կայան ձեռքբերելու դեպքում` արևային կայանի ապահովագրություն, որի ծածկույթը պետք է լինի արևային կայանի ձեռքբերման գումարի չափով։
video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`