Ազգային հիփոթեքային ընկերություն էներգաարդյունավետության բարձրացման վերանորոգման վարկեր «Իմ Տանիք»

Վերանորոգեք Ձեր բնակարանը կամ բնակելի տունը Ազգային հիփոթեքային ընկերության էներգաարդյունավետության բարձրացման վերանորոգման «Իմ Տանիք» վարկատեսակի միջոցով:

Ազգային հիփոթեքային ընկերություն էներգաարդյունավետության բարձրացման վերանորոգման վարկեր «Իմ Տանիք»
Վերադառնալ

Ովքեր կարող են դիմել

18 – 63 տարեկան ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձինք, ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 63 տարեկանը կամ առկա է վերոնշյալ պահանջներին բավարարող համավարկառու:

Վարկավորման արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկավորման գումար

Բազմաբնակարան շենքի բնակարան վերանորոգում

3,000,000.00 - 7,000,000.00

Անհատական բնակելի տան վերանորոգում

3,000,000.00 - 10,000,000.00

Վարկի մարման ժամկետը

60-84 ամիս

Տարեկան անվանական

տոկոսադրույքներ

Հաստատուն

Սուբսիդավորում

  14 %

Պետության կողմից ծրագրի շահառուների համար էներգաարդյունավետ

վերանորոգման վարկի տոկոսադրույքը սուբսիդավորվում է հետևյալ հաշվարկով՝

 1. սահմանամերձ կամ բարձր լեռնային բնակավայրերում վերանորոգվող գույքերի մասով վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորումը կիրականացվի 14% տոկոսադրույքի չափով.
 2. սահմանամերձ բնակավայր չհանդիսացող գյուղական բնակավայրերում վերանորոգվող գույքերի մասով վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորումը կիրականացվի 12% տոկոսադրույքի չափով.
 3. սահմանամերձ բնակավայր չհանդիսացող քաղաքային բնակավայրերում վերանորոգվող գույքերի մասով վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորումը կիրականացվի 11% տոկոսադրույքի չափով.Երևան քաղաքում վերանորոգվող գույքերի մասով վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորումը կիրականացվի
 4. 9% տոկոսադրույքի չափով:

Վարկի գումարը

պայմանագրով ամրագրված

ժամանակացույցից շուտ

մարելու համար վճարվող

տուգանք

Տուգանք չի կիրառվում:

Վարկային պայմանագրով

ամրագրված վարկի

գումարների և

տոկոսագումարների մարման

ժամկետների ուշացման

դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0,015 %,

ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0,1 %:

 

 

 

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

Երբ վարկառուն չունի Բանկում անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկ

3 մլն – 5 մլն ՀՀ դրամ

 • Առանց անշարժ գույքի գրավադրման
 • Առնվազն 1 երաշխավոր անձ

5 մլն – 10 մլն ՀՀ դրամ

 • Վերանորոգվող անշարժ գույքի գրավադրում
 • Առնվազն 1 երաշխավոր անձ

Երբ վարկառուն ունի Բանկում անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկ

3 մլն – 7 մլն ՀՀ դրամ

 • Առանց անշարժ գույքի գրավադրման
 • Առնվազն 1 երաշխավոր անձ

7 մլն – 10 մլն ՀՀ դրամ

 • Վերանորոգվող անշարժ գույքի գրավադրում
 • Երաշխավոր անձ` ըստ պահանջի

Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը

Անշարժ գույքի գնահատված շուկայական արժեքի մինչև 70 %-ի չափով:

Վարկի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ

Բանկի կողմից գանձվող

միջնորդավճարներ

Առանց միջնորդավճարի  

Ապահովագրություն

 1. Գրավադրվող անշարժ գույքի ապահովագրություն, որի ծածկույթը պետք է լինի առնվազն վարկի գումարի չափ։
 2. Վարկառուների՝ դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրություն, որի ծածկույթը պետք է լինի առնվազն վարկի գումարի չափ։
 3. Արևային կայան ձեռքբերելու դեպքում` արևային կայանի ապահովագրություն, որի ծածկույթը պետք է լինի արևային կայանի ձեռքբերման գումարի չափով։

Այլ այմաններ

Վարկի գումարի առնվազն 30%-ը պետք է օգտագործվի բնակելի տան/բնակարանի ԷԱ բարելավման և հին կենցաղային տեխնիկայի փոխարինման (նորի ձեռք բերման) նպատակով: Կենցաղային սարքերի չափաբաժինը չի կարող գերազանցել ընդհանուր վարկի գումարի 10%-ը։

Վարկառուի/համավարկառուի  վերջին  12 ամսում վարկերի ժամկետանց օրերի թիվը չպետք է գերազանցի 30 օրը:

 • Մեկ բնակարանի (բնակելի տան) համար ծրագրի շրջանակներումիրականացվում է միայն մեկ վարկի տոկոսադրույքի սուբսիդավորում:

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ

որոշումների կայացման ժամկետներ

 • Վարկի վերաբերյալ որոշումը կայացվում է Mullbery համակարգի միջոցով` համաձայն վարկային կոմիտեի կանոնակարգի:
 • Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, գրավի առարկա հանդիսացող գույքի գրավադրման գործընթացը ավարտելուց հետո առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`