ԱՀԸ-ի կողմից ԷԱ կառուցապատման վարկ

Կատարիր ներդրում քո բնակարանի էներգաարդյունավետ կառուցապատման մեջ և ստացիր հնարավորություն վճարել ավելի քիչ քո էլեկտրաէներգիայի և գազի համար:

ԱՀԸ-ի կողմից ԷԱ կառուցապատման վարկ
Վերադառնալ

Ովքեր կարող են դիմել

18 – 63 տարեկան ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձինք, ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 63 տարեկանը կամ առկա է վերոնշյալ պահանջներին բավարարող համավարկառու:

Վարկավորման արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկավորման գումար

3,000,000 մլն – 45,000,000 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի մարման ժամկետը

120-240 ամիս

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

Հաստատուն 13%

Փաստացի 14․96%

Բանկի կողմից հաճախորդի փոխարեն դժբախտ պատահարներից և գույքի ապահովագրություն իրականացնելու դեպքում (իրականացվում է վարկի գործողության երկրորդ տարվանից սկսված)

Նշված տոկոսադրույք + 0.4%

Վ/Ե գործակից /OTI/

45%

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

Կառուցապատվող հողը կամ կիսակառույցը, ինչպես նաև լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույք:

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու համար վճարվող տուգանք

Տուգանք չի կիրառվում:

Վարկային պայմանագրով ամրագրված վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0,015 %,

ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0,1 %:

 

Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը

Անշարժ գույքի/երի գնահատված շուկայական արժեքի մինչև 70 %-ի չափով:

Վարկի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ

Բանկի կողմից գանձվող միջնորդավճարներ

Առանց միջնորդավճարի  

Այլ այմաններ

1. Կառուցվող գույքը համարվում է ԷԱ, եթե կառուցվող բնակելի տան պատերի և տանիքի ջերմամեկուսացումը, պատուհանները և ապակեպատ տարածքները, ինչպես նաև արտաքին դռները համապատասխանում են Հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորման կարգի պահանջներին։

2. Ծրագրի շրջանակում վերանորոգման վարկի նախահաշիվը պետք է կազմել էներգաարդյունավետության գնահատման գործիքի միջոցով։

3. Վարկի առավելագույն գումարը չպետք է գերազանցի  հաճախորդի կողմից ներկայացված կառուցման աշխատանքների կատարման  նախահաշվի գումարի 80%-ը։ 

4. Կառուցման նպատակով վարկերը պետք է տրամադրվեն մասնաբաժիններով (տրանշերով), ընդ որում վարկի վերջին մասնաբաժնով պետք է ֆինանսավորվի շինարարական աշխատանքների վերջին փուլը և չպետք է գերազանցի վարկի գումարի 20%-ը։

Ապահովագրություն

1.  Գրավադրվող անշարժ գույքի ապահովագրություն, որի ծածկույթը պետք է լինի առնվազն վարկի գումարի չափ։

2.  Վարկառուների՝ դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրություն, որի ծածկույթը պետք է լինի առնվազն վարկի գումարի չափ։

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

·  Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, գրավի առարկա հանդիսացող գույքի գրավադրման գործընթացը ավարտելուց հետո առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`