Հաշվի վարկավորում

Հանդիսանու՞մ եք Evocabank-ի հաշվետեր հաճախորդ առնվազն 1 տարի, ուրեմն Evocabank-ը կօգնի հոգալ Ձեր բիզնեսի ընթացիկ ծախսերը:

Հաշվի վարկավորում
Վերադառնալ

Արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկառուները

Առնվազն 1 տարվա Բանկի Հաճախորդներին

Նպատակը

Աշխատավարձի վճարման, պետբյուջեի նկատմամբ պարտավորությունների մարման, ներկրված ապրանքների մարքսազերծման, ճանապարհին ապրանքների դիմաց վճարման և այլ նմանատիպ

Սահմանաչափ

Վարկառուի հաշվարկային հաշվով կատարված տարեկան շարժի մինչև 30 %-ի չափով

Տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ

Մարման ժամկետը

Մինչև 180 օր

Տոկոսադրույքը

ՀՀ Դրամ՝  սկսած 12.5%-ից, ԱՄՆ Դոլար՝  սկսած 8%-ից, Եվրո՝  սկսած 7%-ից

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

  • Ժամկետանց վարկի դեպքում` օրական 0.015%-ի չափով
  • Ժամկետանց տոկոսագումարների դեպքում` օրական 0.1%-ի չափով

Ապաովվածություն

Վարկառու  հաշվին և այլ հաշիվներին առկա դրամական միջոցենրից Բանկի հանդեպ Վարկառուի պարտքը անակցեպտ կարգով գանձելու Բանկի իրավունքը, որը ամրագրվում է հաշվի վարկավորման պայմանագրով:

Ժամկետից շուտ մարելու տուգանք

  • Չի գանձվում՝ եթե հաճախորդը մարումը կատարել է իր սեփական միջոցների հաշվին
  • Այլ ֆին. կառույցների կաղմից տրամադրված միջոցների հաշվին մարումները կատարելու դեպքում՝ կիրառվում է Բանկում գործող վաղաժամ մարման պայմանները և տուգանքի չափը:

Գանձվող վճարներ

Վարկային հաշվի սպասարկման վճար` վարկի գումարի 0.5%-ի չափով, բայց ոչ պակաս, քան 20,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 100,000 ՀՀ դրամ:

Վարկի գումարը կանխիկ ստանալու դեպքում գանձվում է բանկային հաշվից կանխիկացման վճար` ըստ գործող սակագների:

Զգուշացում

  • Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, իսկ ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի Վարկային ռեգիստրում (ինչը հետագայում կարող է խոչընդոտել նոր վարկերի ստացումը):
  • Վարկային պարտավորությունների չկատարման հետևանքով գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, եթե վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավի արժեքը չի բավարարում, ապա մենք (գործող օրենսդրության համաձայն) հնարավորություն ունենք կատարել վարկային պարտավորությունների մարումներ ձեր այլ գույքի հաշվին (առկայության դեպքում):
video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`