Վարկեր իրավաբանական անձանց

Ֆակտորինգային ֆինանսավորում

Ֆակտորինգի սահմանաչափ

  • 5,000,000 – 250,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
  • «Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ-ի հետ համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում -  մինչև 480,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Ֆակտորինգային սահմանաչափի գործողության ժամկետ

Մինչև 24 ամիս

Ֆինանսավորման ժամկետ

  • Մինչև 180 օր,
  • «Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ-ի հետ համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում -  մինչև 250 օր,

Ֆինանսավորման չափ

Ներկայացված հաշիվ ապրանքագրի մինչև 80 %

Ֆինանսավորման գումարի տարեկան տոկոսադրույք

ՀՀ դրամ   

14 %

ԱՄՆ դոլար

10 %

Եվրո

9 %

ՌԴ ռուբլի

12 %

«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ-ի հետ համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում ֆինանսավորման գումարի տարեկան տոկոսադրույք

Ֆակտորինգային ֆինանսավորման ապահովագրման պարագայում Բանկի լիազոր մարմնի կողմից, Բանկի համար նախընտրելի հաճախորդների դեպքում (ելնելով հաճախորդի բիզնեսի ծավալներից, դրամական շարժերից և Բանկի հետ այլ ուղղություններով համագործակցության հեռանկարներից), իրավասու է թույլ տալ սահմանված %-դրույքներից շեղում, բայց ոչ պակաս քան Բանկի Վարչության կողմից բիզնես վարկավորման համար հաստատված %-դրույքները:

Ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց գումարի համար՝ օրական 0,015 %,
ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0,1 %:

Սահմանաչափի հաստատման վճար

Սահմանաչափի 0.20% նվազագույնը 10,000 ՀՀ դրամ առավելագույնը 200,000 ՀՀ դրամ

Գործող սահմանաչափի ավելացում

ավելացվող մասի 0.20% առավելագույնը 10,000 ՀՀ դրամ

Սահմանաչափի վերահաստատում

10,000 ՀՀ դրամ

Հայտի ուսումնասիրման վճար

10,000 ՀՀ դրամ

Զգուշացում

  • Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, իսկ ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի Վարկային ռեգիստրում (ինչը հետագայում կարող է խոչընդոտել նոր վարկերի ստացումը):
  • Վարկային պարտավորությունների չկատարման հետևանքով գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, եթե վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավի արժեքը չի բավարարում, ապա մենք (գործող օրենսդրության համաձայն) հնարավորություն ունենք կատարել վարկային պարտավորությունների մարումներ ձեր այլ գույքի հաշվին (առկայության դեպքում):