Վարկեր իրավաբանական անձանց

Ֆակտորինգային ֆինանսավորում

1.

Ֆակտորինգի սահմանաչափ

  • 5,000,000 – 250,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
  • «Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ-ի հետ համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում -  մինչև 480,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

2.

Հաճախորդները

ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատեր, ովքեր գրանցված գործունեություն են ծավալում առնվազն 12 ամիս:

3.

Ֆակտորինգային սահմանաչափի գործողության ժամկետ

Մինչև 24 ամիս

4.

Ֆինանսավորման ժամկետ

  • Մինչև 120 օր,
  • «Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ-ի հետ համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում -  մինչև 250 օր,

5.

Ֆինանսավորման չափ

Ներկայացված հաշիվ ապրանքագրի մինչև 90%

6.

Ֆինանսավորման գումարի տարեկան տոկոսադրույք և արժույթ

ՀՀ դրամ   

սկսած 12%-ից

ԱՄՆ դոլար

սկսած 8%-ից

Եվրո

սկսած 6%-ից

ՌԴ ռուբլի

Սկսած 12%-ից

7.

Ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց գումարի համար՝ օրական 0.015%,

ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0.1%:

8.

Վաղաժամկետ մարում

Վաղաժամկետ մարման տուժանքներ չեն կիրառվում

9.

Սահմանաչափի հաստատման վճար

Սահմանաչափի 0.20% նվազագույնը 10,000 ՀՀ դրամ առավելագույնը 200,000 ՀՀ դրամ

10.

Գործող սահմանաչափի ավելացում

ավելացվող մասի 0.20% առավելագույնը 10,000 ՀՀ դրամ

11.

Հ/Ա գանձվող միջնորդավճար

0.5-3%, min 10,000 դրամ

12.

Սահմանաչափի վերահաստատում

10,000 ՀՀ դրամ

13.

Հայտի ուսումնասիրման վճար

10,000 ՀՀ դրամ

14.

Ապահովվածություն

Հաճախորդի/պարտապանների անձնական երաշխավորություններ` ըստ պահանջի,

Առանձին դեպքերում, բարձր ռիսկայնությամբ գործարքների դեպքում կարող է պահանջվել նաև լրացուցիչ գրավ