Ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով վարկ

Նոր ավտոմեքենա գնելու որոշու՞մ եք կայացրել, արդեն ընտրե՞լ եք մակնիշը, մոդելը և գույնը: Evocabank-ը կօգնի ավարտին հասցնել Ձեր որոշումը։

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով վարկ
Վերադառնալ

Վարկի տրամադրման նպատակը

Վարկը տրամադրվում է առաջնային կամ երկրորդային շուկաներից անհատական օգտագործման թեթև մարդատար տրանսպորտային միջոց/ավտոմեքենա ձեռք բերելու նպատակով: Երկրորդային շուկայից ձեռք բերվող ավտոմեքենաների դեպքում վարկավորումը կարող է իրականացվել՝

  • ռուսական արտադրության մինչև 3 տարվա վաղեմության ավտոմեքենա ձեռք բերելու համար,
  • ոչ ռուսական արտադրության մինչև 7 տարվա վաղեմության ավտոմեքենա ձեռք բերելու համար:

Ովքեր կարող են դիմել

18– 63 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 63 տարեկանը կամ առկա է վերոնշյալ պահանջներին բավարարող համավարկառու:

Վարկավորման արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկավորման գումար

5,000,000 - 50,000,000

Վարկի մարման ժամկետը

60 ամիս

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքներ

 

Անվանական

Փաստացի

Առաջնային շուկայից ձեռք բերում

13.7-16.5%

18.16-22.05%

Երկրորդային շուկայից ձեռք բերում

17%-18%

19.54-23.91%

Երկրորդային շուկայից ձեռք բերվող ավտոմեքենաների վաղեմությունը

ռուսական արտադրության

մինչև 3

ոչ ռուսական արտադրության

մինչև 7

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու համար վճարվող տուգանք

Սպառողական կրեդիտավորման մասին ՀՀ օրենքով կարգավորվող վարկերի դեպքում

Տուգանք չի կիրառվում

Սպառողական կրեդիտավորման մասին ՀՀ օրենքով չկարգավորվող  վարկերի դեպքում

Մինչև պայմանագրի գործողության ժամկետի կեսը մարումների ժամանակացույցով սահմանված ամսական վարկի մայր գումարի չափից ավելին մարելու դեպքում վճարում է տուգանք` մարումների ժամանակացույցով սահմանված ամսական վարկի գումարի չափը գերազանցող գումարի 1 %-ի չափով:

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0,015 %,
ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0,1 %:

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

Ձեռք բերվող ավտոմեքենան
Լիազոր մարմնի որոշմամբ կարող է պահանջվել ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորությունների առկայություն

Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը

Առաջնային շուկա

Ավտոսրահի իրացման գնի մինչև 80%

Երկրորդային շուկա

Գնահատված արժեքի մինչև 60%

Ապահովագրություն

Ավտոմեքենայի ապահովագրություն -  պարտադիր յուրաքանչուր տարի վարկի մնացորդի չափով

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

  • Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշումների կայացման համար Բանկի կողմից պահանջվող նախնական փաստաթղթերը ամբողջությամբ ներկայացնելուց հետո:
  • Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, գրավի առարկա հանդիսացող գույքի գրավադրման գործընթացը ավարտելուց հետո առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ

  • Հարգելի հաճախորդ, տեղեկացնում ենք, որ Ձեր կողմից ներկայացված վարկի ստացման դիմում-հայտերի քանակը, այդ թվում` հեռահար եղանակներով (տարբեր տեխնիկածրագրային լուծումներով և հավելվածներով), անկախ հաստատումից կամ մերժումից, բացասական ազդեցություն է ունենալու Ձեր վարկային ամփոփ գնահատականի վրա:
video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`