Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող անհատական վարկեր ըստ պրոդուկտների / Պայմաններ և սակագներ /

Գործընկեր կազմակերպությունների էլեկտրոնային դրամապանակների միջոցով սպառողական վարկերի տրամադրման պայմաններ

1.

Վարկի տրամադրման նպատակը

Վարկը տրամադրվում է Բանկի գործընկեր կազմակերպությունների միջոցով՝ անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված, ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) պատվիրման կամ ձեռքբերման նպատակով:

2.

Ովքեր կարող են դիմել

21 տարին լրացած ՀՀ ռեզիդենտները, որոնց տարիքը վարկի սպասարկման ընթացքում չի գերազանցի 63 տարեկանը և հանդիսանում են Բանկի հաշվետեր:

3.

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ

4.

Վարկի գումարը

50,000.00 – 500,000.00 ՀՀ դրամ

5.

Վարկի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ

6.

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

21.5 %

7.

Վարկի մարման ժամկետը

12-36 ամիս

8.

Վարկի մարման եղանակ

«Անուիտետային»

9.

Գանձվող վճարներ

Առկա չէ

10.

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0.015%,
ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0.1%:

11.

Վարկունակության գնահատում /վարկի հաստատման պայմաններ/

Համաձայն նոր մշակված սքորինգի և վարկունակության չափանիշների:

12.

Համագործակցող կազմակերպությանը բանկի կողմից վճարվող միջնորդավճար /միանվագ/

Մինչև 1 %

13.

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է վայրկյանների ընթացքում:
Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, առավելագույնը 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

14.

Այլ դրույթներ

Գործընկեր կազմակերպությունը պարտավորվում է իր Բջջային հավելվածում ստեղծել Օգտատերերի կողմից Պատվիրատուին առցանց վարկավորման հայտի ներկայացման հնարավորություն: Վարկը փոխանցվում է Հաճախորդի Հաշվառման հաշվին և/կամ Հաճախորդի` գործընկերոջ մոտ գործող հաշվարկային հաշվեհամարին, իսկ Բանկը պարտավորվում է վճարել Կատարողին մատուցված Ծառայության համար՝ Պայմանագրով սահմանված կարգով:

Գործընկեր կազմակերպությունը է կրում Օգտատերերի/Հաճախորդների պատշաճ նույնականացման համար: