Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող անհատական վարկեր ըստ պրոդուկտների / Պայմաններ և սակագներ /

Visa Infinite վճարային քարտերով տրամադրվող վարկային սահմանաչափ

1.

Ովքեր կարող են դիմել

21 - 65 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր հանդիսանում են բանկի Visa Infinite քարտապան:

2.

Արժույթը

ՀՀ դրամ

3.

Սահմանաչափ

1,000,000 - 10,000,000

4.

Սահմանաչափի տեսակ

Վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածով վերականգնվող վարկային սահմանաչափ

5.

Սահմանաչափի տրամադրման եղանակ

Վարկային սահմանաչափը տրամադրվում է Բանկի Visa Infinite վճարային քարտերի միջոցով

6.

Անվանական տոկոսադրույք

15%

7.

Արտոնյալ ժամանակահատված

Մինչև 45  օր

8.

Մարման ժամկետ

12-36 ամիս

9.

Քաղվածքի օր

Մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 10-ը

10.

Վճարման կարգ

Օգտագործված վարկային սահմանաչափի մարման համար սահմանվում է արտոնյալ ժամանակահատված` տվյալ ամսվա 1-ից մինչև հաջորդող ամսվա 16-ը:

Յուրաքանչյուր ամսվա 1-16-ը (եթե տվյալ ամսվա 16-ը հանդիսանում է ոչ աշխատանքային օր, ապա վերջնաժամկետ է համարվում հաջորդ աշխատանքային օրը) ընկած ժամանակահատվածում նախորդ ամսվա քաղվածով ձևավորված պարտքը ամբողջությամբ մարվելու դեպքում, օգտագործված գումարների նկատմամբ տոկոսներ չի հաշվարկվում:

Վերը նշված ժամանակահատվածում պարտքը ամբողջությամբ չմարվելու դեպքում, հաշվարկվում են տոկոսներ` օգտագործման օրվանից սկսած մինչև պարտքը ամբողջությամբ փաստացի մարելու օրը:

11.

Տույժեր

Ժամկետանց  գումարի չվճարման տույժ` 0.015% օրական

Հաշվեգրված տոկոսները վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.1% օրական

12.

Վարկունակության գնահատում /վարկի հաստատման պայմաններ/

Վարկի տրամադրման անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում.

1. Վերջին 12 ամսում հսկվող և ավելի խիստ դասով դասկարգված վարկերի բացակայությունը, հայտի ներկայացման պահին ժամկետանց կամ դասակարգված վարկերի բացակայությունը (ներառյալ երաշխավորությունները), վերջին 12 ամսում ժամկետանց օրերի թիվը չի գերազանցում 30 օրը:

2. Հիմնավոր եկամուտների առկայություն

3. Անհրաժեշտության դեպքում կարող է պահանջվել առնվազն 1 (մեկ) ֆիզիկական կամ 1 (մեկ) իրավաբանական անձի երաշխավորություն

13.

Տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

  • Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
  • Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: