Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող անհատական վարկեր ըստ պրոդուկտների / Պայմաններ և սակագներ /

Երաշխավորությամբ ապահոված անհատական վարկեր

Վարկի տրամադրման նպատակը

Վարկը տրամադրվում է անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված, ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) պատվիրման կամ ձեռքբերման նպատակով:

Ովքեր կարող են դիմել

18– 63 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 63 տարեկանը կամ առկա է վերոնշյալ պահանջներին բավարարող համավարկառու:

Վարկավորման արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկավորման գումար 

ՀՀ դրամ

1,000,000 – 5,000,000

ԱՄՆ դոլար

2,000 –10,000

Եվրո

1,500-8,000

Վարկի մարման ժամկետը

36 ամիս

ՀՀ դրամ

1,000,000-2,000,000

ԱՄՆ դոլար

2,000-4,000

Եվրո

1,500-3,000

36-60 ամիս

ՀՀ դրամ

2,000,001-5,000,000

ԱՄՆ դոլար

4,001-10,000

Եվրո

3,001-8,000

Տարեկան տոկոսադրույքներ

 

ԱՆվանական

Առավելագույն փաստացի

ՀՀ դրամ

20%

22.12%

ԱՄՆ դոլար

16.5

17.83%

Եվրո

15.5%

16.67%

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու համար վճարվող տուգանք

Տուգանք չի կիրառվում

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0,015 %,
ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0,1 %: 

Վարկի տրամադրման եղանակը

ՀՀ դրամ

Անկանխիկ

 

ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Անկանխիկ` Քարտային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

 

 

 

Վարկի վերադարձելության ապահովման միջոցները 

 1,000,001-3,000,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույնը 1 (մեկ) ֆիզիկական կամ 1 (մեկ) իրավաբանական  անձի երաշխավորություն:

2,000-6,000 ԱՄՆ դոլար

1,500-5,000 Եվրո

3,000,001-5,000,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույնը 2 (երկու) անձի երաշխավորություն:

6,001-10,000 ԱՄՆ դոլար

5,001-8,000 Եվրո

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

  • Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշումների կայացման համար Բանկի կողմից պահանջվող նախնական փաստաթղթերը ամբողջությամբ ներկայացնելուց հետո:
  • Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, վարկավորման և երաշխավորության պայմանագրերը/համաձայնագրերը կնքելուց հետո 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Այլ պայմաններ

Արտարժութային վարկերը տրամադրվում են վճարային քարտի միջոցով:
ՀՀ դրամով տրամադրվող վարկերը մուտքագրվում են Բանկային հաշվեհամարին:
Վարկի համար դիմող անձի հետ փոխկապակցված անձը (ընտանիքի անդամը կամ համատեղ տնտեսություն վարող անձը) չպետք է ունենա այս վարկատեսակի գործող վարկ: