Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող անհատական վարկեր ըստ պրոդուկտների / Պայմաններ և սակագներ /

Ավանդի գրավով ապահովված վարկ / վարկային սահմանչափ

Ավանդի գրավով ապահովված վարկ / վարկային սահմանչափ

1.

Ովքեր կարող են դիմել

Բանկի հաճախորդներ

2.

Սահմանաչափ

  • ՀՀ դրամով ներդրված ժամկետային ավանդի պայմանագրի գումարի մինչև 95%
  • Այլ արժույթներով ներդրված ժամկետային ավանդի պայմանագրի գումարի մինչև 80%

3.

Սահմանաչափի տեսակ

Վերականգնվող կամ նվազող սահմանաչափով օվերդրաֆտ

Մարման գրաֆիկով վարկ

4.

 Մարման ձևը

Վարկառուն պարտավորվում է վճարել կուտակված տոկոսագումարը  մինչև քաղվածում նշված վերջնաժամկետը:

«Անուիտետային»

«Զսպանակաձև»

«Միանգամյա»

5.

Մարման ժամկետ

Առավելագույնը մինչև Բանկում գործող ժամկետային ավանդի պայմանագրի ժամկետի ավարտը

6.

Արժույթ

ՀՀ դրամ

7.

Անվանական տոկոսադրույք

ՀՀ դրամով ներդրված ժամկետային ավանդի դեպքում

Ներդրված ժամկետային ավանդի տարեկան տոկոսադրույք  գումարած 2%  

Այլ արժույթներով  ներդրված ժամկետային ավանդների դեպքում

ՀՀ դրամի գծով Բանկում սահմանված ժամկետային ավանդի տարեկան առավելագույն տոկոսադրույք  գումարած 2%  

8.

Սահմանաչափի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ, օվերդրաֆտի դեպքում՝ Բանկի վճարային քարտերի միջոցով

9.

Օվերդրաֆտի դեպքում

Քաղվածքի օր

Մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 10 - ը

Վճարման վերջնաժամկետ

 

Յուրաքանչյուր ամսվա 16-ը (եթե տվյալ ամսվա 16-ը հանդիսանում է ոչ աշխատանքային օր, ապա վերջնաժամկետ է համարվում հաջորդ աշխատանքային օրը):

Արտոնյալ ժամանակահատված

Չի տրամադրվում

10.

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

Բանկում ներդրված ժամկետային ավանդի պայմանագիր: Ընդ որում, գրավադրվող ժամկետային ավանդի պայմանագրի և ակնկալվող վարկի գումարի տարբեր արժույթներ լինելու դեպքում, հաշվարկի համար հիմք է ընդունվում տվյալ օրվա դրությամբ գրավադրվող ժամկետային ավանդի պայմանագրի արժույթի համար ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված փոխարժեքը:

11.

Բանկի կողմից գանձվող միջնորդավճարներ

Վարկի գումարի կանխիկացման դեպքում գանձվում է բանկային հաշվից կանխիկացման վճար՝ համաձայն Բանկում գործող սակագների

12.

Տույժեր

Ամսական նվազագույն վճարը վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.015% օրական

Հաշվեգրված տոկոսները վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.1% օրական

13.

Վարկունակության գնահատում /վարկի հաստատման պայմաններ/

Վարկի տրամադրման անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում  ներկայացման պահին դասակարգված վարկերի բացակայությունը

14.

Տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

  • Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է 1 (մեկ) օրվա ընթացքում՝ առանձին դեպքերում, կախված վարկի գումարից, որոշումը կարող է կայացվել մինչև 5 (հինգ)  աշխատանքային  օրվա ընթացքում:
  • Վարկը տրամադրվում է դրական որոշման դեպքում, առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերով ապահովված վարկ / վարկային սահմանչափ 

1.

Ովքեր կարող են դիմել

Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերում ներդրում կատարած անձիք, Բանկի հաճախորդներ

2.

Սահմանաչափ

  • ՀՀ դրամով ձեռքբերված պարտատոմսերի անվանական արժեքի մինչև 80%
  • Այլ արժույթներով ձեռքբերված պարտատոմսերի անվանական արժեքի մինչև 70%

3.

Սահմանաչափի տեսակ

Վերականգնվող կամ նվազող սահմանաչափով օվերդրաֆտ

Մարման գրաֆիկով վարկ

4.

 Մարման ձևը

Վարկառուն պարտավորվում է վճարել կուտակված տոկոսագումարը  մինչև քաղվածում նշված վերջնաժամկետը:

«Անուիտետային»

«Զսպանակաձև»

«Միանգամյա»

5.

 Մարման ժամկետ

Առավելագույնը մինչև ձեռքբերված պարտատոմսերի մարման վերջնաժամկետը

6.

Արժույթ

ՀՀ դրամ

7.

Անվանական տոկոսադրույք

ՀՀ դրամի գծով Բանկում սահմանված պարտատոմսերի արժեկտրոնային տարեկան եկամտաբերություն գումարած 2%

8.

Սահմանաչափի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ, օվերդրաֆտի դեպքում՝ Բանկի վճարային քարտի միջոցով

9.

Օվերդրաֆտի դեպքում

Քաղվածքի օր

Մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 10 - ը

Վճարման վերջնաժամկետ

Յուրաքանչյուր ամսվա 16-ը (եթե տվյալ ամսվա 16-ը հանդիսանում է ոչ աշխատանքային օր, ապա վերջնաժամկետ է համարվում հաջորդ աշխատանքային օրը):

Արտոնյալ ժամանակահատված

Չի տրամադրվում

10.

Վերադարձելիության ապահովման միջոց

ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ ՓԲԸ-ի կողմից թողարկված պարտատոմսեր: Ընդորում, գրավադրվող պարտատոմսերի և ակնկալվող վարկի գումարի տարբեր արժույթներով լինելու դեպքում, հաշվարկի համար հիմք է ընդունվում տվյալ օրվա դրությամբ գրավադրվող պարտատոմսի արժույթի համար ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված փոխարժեքը:

11.

Բանկի կողմից գանձվող միջնորդավճարներ

Վարկի գումարի կանխիկացման դեպքում գանձվում է բանկային հաշվից կանխիկացման վճար՝ համաձայն Բանկում գործող սակագների

12.

Այլ վճարներ

Պարտատոմսերի գրավադրման հետ կապված վճար՝ համաձայն գործող սակագների

13.

Տույժեր

Ամսական նվազագույն վճարը վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.015% օրական

Հաշվեգրված տոկոսները վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.1% օրական

14.

Վարկունակության գնահատում /վարկի հաստատման պայմաններ/

Վարկի տրամադրման անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում  ներկայացման պահին դասակարգված վարկերի բացակայությունը

15.

Տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

  • Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է 1 (մեկ) օրվա ընթացքում,  առանձին դեպքերում, կախված վարկի գումարից, որոշումը կարող է կայացվել մինչև 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
  • Վարկը տրամադրվում է դրական որոշման դեպքում, առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում: