Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող անհատական վարկեր ըստ պրոդուկտների / Պայմաններ և սակագներ /

Դրամական միջոցներով ապահովված վարկային սահմանաչափ

Ավանդի գրավով ապահովված վարկային սահմանաչափ

Ովքեր կարող են դիմել

Բանկի հաճախորդներ

Սահմանաչափ

Ներդրված ավանդի  մինչև 90%

Սահմանաչափի տեսակ

Վերականգնվող կամ նվազող սահմանաչափով օվերդրաֆտ

Մարման գրաֆիկով վարկ

Վարկի մարման ձևը

Վարկառուն պարտավորվում է վճարել կուտակված տոկոսագումարը  մինչև քաղվածում նշված վերջնաժամկետը:

«Անուիտետային»

«Զսպանակաձև»

«Միանգամյա»

Սահմանաչափի տրամադրման եղանակ

ՀՀ դրամ

Անկանխիկ, օվերդրաֆտի դեպքում՝ Բանկի վճարային քարտերի միջոցով

ԱՄՆ դոլար, Եվրո,  ՌԴ ռուբլի

Բանկի վճարային քարտերի միջոցով

Արժույթը`

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ, ՌԴ ռուբլի

Անվանական տոկոսադրույք`

Ավանդի տոկոսադրույք գումարած  2%

Մարման ժամկետ

Մինչև ժամկետային ավանդի պայմանագրի ժամկետի ավարտը

Արտոնյալ ժամանակահատված

Չի տրամադրվում

Օվերդրաֆտի դեպքում

Քաղվածքի օր

Մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 10--ը

Վճարման վերջնաժամկետ

 

Յուրաքանչյուր ամսվա 16-ը (եթե տվյալ ամսվա 16-ը հանդիսանում է ոչ աշխատանքային օր, ապա վերջնաժամկետ է համարվում հաջորդ աշխատանքային օրը):

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

Ներդրված ավանդը

Բանկի կողմից գանձվող միջնորդավճարներ

Վարկի գումարի կանխիկացման դեպքում գանձվում է բանկային հաշվից կանխիկացման վճար՝ համաձայն Բանկում գործող սակագների

Տույժեր`

Ամսական նվազագույն վճարը վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.015% օրական

Հաշվեգրված տոկոսները վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.1% օրական

Հայտի ուսումնասիրման վճար

0 ՀՀ դրամ

Վարկունակության գնահատում /վարկի հաստատման պայմաններ/

Վարկի տրամադրման անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում  ներկայացման պահին դասակարգված վարկերի բացակայությունը

Այլ պայմաններ

Վարկը տրամադրվում է գրավ դրվող դրամական միջոցի արժույթով

Տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

  • Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է 1 (մեկ) օրվա ընթացքում՝ առանձին դեպքերում, կախված վարկի գումարից, որոշումը կարող է կայացվել մինչև 5 (հինգ)  աշխատանքային  օրվա ընթացքում:
  • Վարկը տրամադրվում է դրական որոշման դեպքում, առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 

Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերով ապահովված վարկ

Ովքեր կարող են դիմել

Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերում ներդրում կատարած անձիք,  Բանկի հաճախորդներ

Սահմանաչափ

Առկա պարտատոմսերի մինչև 70%

Սահմանաչափի տեսակ

Վերականգնվող կամ նվազող սահմանաչափով օվերդրաֆտ

Մարման գրաֆիկով վարկ

Վարկի մարման ձևը

Վարկառուն պարտավորվում է վճարել կուտակված տոկոսագումարը  մինչև քաղվածում նշված վերջնաժամկետը:

«Անուիտետային»

«Զսպանակաձև»

«Միանգամյա»

Սահմանաչափի տրամադրման եղանակ

ՀՀ դրամ

Անկանխիկ, օվերդրաֆտի դեպքում՝ Բանկի վճարային քարտերի միջոցով

ԱՄՆ դոլար

Բանկի վճարային քարտերի միջոցով

Արժույթը`

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք`

Արժեկտրոնի տոկոսադրույք գումարած 2%

Մարման ժամկետ

Մինչև պարտատոմսերի մարման վերջնաժամկետը

Արտոնյալ ժամանակահատված

Չի տրամադրվում

Օվերդրաֆտի դեպքում

Քաղվածքի օր

Մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 10--ը

Վճարման վերջնաժամկետ

 

Յուրաքանչյուր ամսվա 16-ը (եթե տվյալ ամսվա 16-ը հանդիսանում է ոչ աշխատանքային օր, ապա վերջնաժամկետ է համարվում հաջորդ աշխատանքային օրը):

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր 

Բանկի կողմից գանձվող միջնորդավճարներ

Վարկի գումարի կանխիկացման դեպքում գանձվում է բանկային հաշվից կանխիկացման վճար՝ համաձայն Բանկում գործող սակագների

Այլ վճարներ

Պարտատոմսերի գրավի հետ կապված վճար՝ համաձայն գործող սակագների

Տույժեր`

Ամսական նվազագույն վճարը վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.015% օրական

Հաշվեգրված տոկոսները վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.1% օրական

Հայտի ուսումնասիրման վճար

0 ՀՀ դրամ

Վարկունակության գնահատում /վարկի հաստատման պայմաններ/

Վարկի տրամադրման անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում  ներկայացման պահին դասակարգված վարկերի բացակայությունը

Այլ պայմաններ

Վարկը տրամադրվում է գրավ դրվող պարտատոմսի արժույթով

Տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

  • Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է 1 (մեկ) օրվա ընթացքում,  առանձին դեպքերում, կախված վարկի գումարից, որոշումը կարող է կայացվել մինչև 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
  • Վարկը տրամադրվում է դրական որոշման դեպքում, առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում: