Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող անհատական վարկեր ըստ պրոդուկտների / Պայմաններ և սակագներ /

Հիփոթեքային վարկեր զինծառայողներին ԱՀԸ ծրագրի շրջանակներում

Վարկի տրամադրման նպատակը

Անշարժ գույքի երկրորդային շուկայից (ոչ անմիջապես կառուցապատողից) ձեռքբերում և բնակելի տան կառուցապատում

Ովքեր կարող են դիմել

Ծրագրի չափանիշներով ընտրված 18 – 63 տարեկան շահառուն, ում 63 տարեկանը չի բոլորի վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում կամ առկա է վերոնշյալ պահանջներին բավարարող շահառուի ընտանիքի անդամ համավարկառու

Վարկավորման արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկավորման գումար

2,000,000 – 25,650,000 ՀՀ դրամ

Վարկի մարման ժամկետը

120 - 240 ամիս

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքներ

Անվանական

Փաստացի

13%

9.74%

Պետության կողմից սուբսիդավորվող տոկոսադրույք

5%

Կանխավճարի գծով պետական աջակցության չափ

2,500,000 ՀՀ դրամ

Վարկի մարման ձևը

Ամսական անուիտետային

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

Ձեռք բերվող անշարժ գույքը: Կառուցապատման դեպքում հողամասը/կիսակառույցը որտեղ իրականացվում է անշարժ գույքի  կառուցումը, անհրաժեշտության դեպքում` լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույք:

Անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված շուկայական առավելագույն արժեքը

55,000,000 ՀՀ դրամ /միայն անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում/

Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը

  1. Ձեռքբերվող կամ կառուցվող  բնակելի անշարժ գույքի արժեքի 70% [1]
  2. Ոչ ավելի, քան ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի արժեքի 90%, եթե գրավադրվում է լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույք.ընդ որում, ձեռք բերվող և այլ բնակելի անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում, վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված անշարժ գույքերի ընդհանուր արժեքի 70%
  3. Ձեռքբերման վարկերի դեպքում, վարկի գումարը կարող է կազմել գրավի արժեքի առավելագույնը 90%-ը, եթե առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն Վ/Գ գործակցի 70%-ը գերազանցող գումարի չափով

Ապահովագրություն

  1. Գրավադրված գույքի ապահովագրություն
  2. Վարկառուի և համավարկառու/ներ/ի (առկայության դեպքում)` դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրությություն։
  3. Կանխավճարի ապահովագրություն

Վարկի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ, ձեռքբերման դեպքում` միանվագ, կառուցապատման դեպքում` միանվագ կամ փուլային

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու համար վճարվող տուգանք

Տուգանք չի կիրառվում

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0.015%,

ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0.1%:

Այլ պայմաններ

  • Անհատական բնակելի տան կառուցման դեպքում վարկը տրամադրվում է կառուցվող անհատական բնակելի տան նախահաշվային արժեքի մինչև 80 տոկոսի չափով՝ առանձին փուլերով, կամ միանվագ, երբ վարկը միանվագ տրամադրվում է և սառեցվում է բանկային հաշվին, ընդ որում, փուլերով տրամադրման դեպքում վերջին փուլի գումարը չի կարող գերազանցել վարկի գումարի 20%-ը։ Սառեցվող գումարը բաց է թողնվում փուլային տարբերակով` ծրագրի շրջանակում վարկերի վերաֆինանսավորման պայմաններին համապատասխան, առնվազն 3 փուլով, յուրաքանչյուր փուլում բաց թողնվող գումարի չափը չգերազանցելով 40%-ը, իսկ կառուցապատումն ավարտին հասցնելու համար սահմանվում է վարկի տրամադրումից առավելագույնը 2 տարի ժամկետ (անկախ կառուցապատման թույլտվության ավելի երկար ժամկետի առկայությունից)։
  • Սույն պայմաններով չկարգավորվող դեպքերը կարգավորվում են ՍՊԱՅԱԿԱՆ ԵՎ ԱՎԱԳ ԵՆԹԱՍՊԱՅԱԿԱՆ ԿԱԶՄԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ԿԱՄ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆԸ ԿԱՄ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԻ պայմաններով և դրույթներով

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

  • Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշումների կայացման համար Բանկի կողմից պահանջվող նախնական փաստաթղթերը ամբողջությամբ ներկայացնելուց հետո:
  • Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, գրավի առարկա հանդիսացող գույքի գրավադրման գործընթացը ավարտելուց հետո առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

[1] Վարկ/գրավ գործակցի հաշվարկման ժամանակ ընդունվում է անշարժ գույքի գնահատման և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնը: